HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson
Enklare lagefterlevnad
Fallstudie - Miljösamverkan Stockholms län
FAQ - för MoH-kontor och växel
Handläggningsrutiner för vedeldningsklagomål
Miljökontorens digitala verktyg
Nyckeltal för verksamhetsutveckling
Nämndutbildning
Nätverk detaljplanefrågor
Nätverk om avtalssamverkan mellan kommuner
Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller — sammanställning av domar
Samverkan kring SKR:s miljöbalkstaxa
Tillsynsmyndighetens roll – rådgivning och information
Uppföljning av tillsynen
Vetenskaplig studie kring tillsynens effekt på verksamhetsutövarens beteende
Värdering av risker i arbetet
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Enklare lagefterlevnad

En central hörnsten i framtidsbilden kring en effektiv miljötillsyn är att underlätta för företag (främst små- och medelstora) att kunna efterleva miljölagstiftningen. För att uppnå detta har detta projekt som mål att bland annat ta fram så kallade branschriktlinjer.

Detta projekt som pågick 2010 - 2011 hade följande aktiviteter
  • Underlätta lagefterlevnad genom att ta fram branschriktlinjer. Med dessa riktlinjer kan företaget börja egenkontrollen på en högre nivå. Liknande riktlinjer finns idag för vissa branscher, bland annat har Livsmedelsverket idag godkänt vissa sådana.
  • Utveckla metoder för egendeklarerad lagefterlevnad. Med stöd i branschriktlinjer kan företag istället för inspekterad egenkontroll lämna in en egendeklarerad kontroll. Kan innehålla stimulans för företaget i form enklare certifiering och därmed formen av ett förenklat miljöledningssystem. Ett test ska göras i en bransch för att bedöma konsekvenserna av skillnaden mellan egenkontroll och egendeklaration.
  • En diskussion kring en metod för prioritering av tillsyn och form för tillsynsavgift.
  • Diskussion kring inrättande av en miljöportal för lagkrav inom miljöområdet. Här skulle man kunna hämta underlag för sin egenkontroll och kanske för egendeklarationen. Hur kan den se ut utifrån företagsperspektiv och myndighetsperspektiv.
Ett antal branscher ingick i projektet med målet att ta fram branschriktlinjer. En aktivitetsbeskrivning per 2011-11-09 finns här! >>

Dokument
 -    Beskrivning av aktivitet Underlätta lagefterlevnad genom branschriktlinjer. Läs här! >>
 -    Egendeklarerad lagefterlevnad utifrån branchstandarder. Läs här! >>
 
Samverkansstatus: Oavslutad samverkan.
Initiativtagare: IVL.
Samverkansstart:  2010. 
Slutpresentation:  2012-01-23. 
Uppdaterat 2021-09-06
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum