HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkansprojekt
Avfall
Avfall i anläggningsändamål
Avfallssamverkan
El-avfall
Farligt avfall från småföretagare
Export av avfall
Utbildning kring tillsyn på stora och medelstora energianläggningar
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Avfall

Avfallshanteringen är i dag betydligt mer resurseffektiv och ger mindre miljöpåverkan än för tio år sedan. Avfallsmängderna har dock fortsatt att öka. Ett effektivt tillsynsarbete och ett förebyggande arbete är viktiga delar för en hållbar avfallshantering.
           

Tips!            
Se Naturvårdsverkets seminarier i bygg-och rivningskampanjen (2013) här! >>
Naturvårdsverket har samlat tillsynstips om avfallstransporter. Läs mer här! >> 
Tullverket har information om avfall och gränsöverskridande här! >> 
- Vägledning för bygg- och rivningsavfall. Vägledningen är skriven både för verksamhetsutövare och för tillsynsmyndigheter. Läs mer här! >>
- Tillsyns- och föreskriftsrådet är ett rådgivande organ för samråd och samverkan för myndigheternas arbete i frågor som rör tillsyn och föreskrifter enligt miljöbalken samt EU-förordningar och EU-direktiv inom miljöbalkens område. Läs mer här! >> 
- Stockholms stad genomförde under 2011 ett tillsynsprojekt kring elektronikavfall och begagnad elektronik i butiker. Läs rapporten Elektronikavfall och begagnad elektronik i butiker här! >>
Bakom exporten av andrahandselektronik. Om transporten av andrahandselektronik från Stockholm till Afrika. Examensarbete i miljöskydd och hälsoskydd, Samy Said, 2010. Läs den här! >>
Företagsträff kring farligt avfall. Solna stad bjöd i december 2010 in företag med farligt avfall till seminarium. Läs mer här! >> 


           

Genom tretton regionala samverkansorganisationer utvecklar miljökontoren i landet arbetet med miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll. Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här! >>
Aktuellt

Seminarium 2017-09-11: Resurssmart för en rikare nutid och framtid.
Läs mer här! >>

Riksrevisionen har 2015 granskat tillsynen över gränsöverskridande och nationella transporter av farligt avfall.

Den övergripande slutsatsen är att det finns brister i systemet för tillsyn vilket leder till att det inte är tillräckligt effektivt för att följa lagstiftningen på området. Därmed finns en risk för att farligt avfall orsakar skada på miljön och människors hälsa, påpekar Riksrevisionen. Läs mer här! >>

Tillsynskampanj om bygg- och rivningsavfall
Naturvårdsverket och Boverket drev under 2013 en tillsynskampanj för minskad avfallsmängd vid bygg- och rivningsprojekt. Läs mer här! >> 

Försenad tillsynsvägledning för elprodukter och batterier
Naturvårdsverket har under en tid arbetat med en tillsynsvägledning för förordningarna om producentansvar för batterier (2008:834) respektive elektriska och elektroniska produkter (2005:209). Man bedömer att förslaget till tillsynsvägledning behöver utredas ytterligare.
Dessutom ska en ny förordning om producentansvar för elprodukter implementeras senast den 14 februari 2014. Det är lämpligt att tillsynsvägledningen anpassas till den nya förordningen och publiceras i samband med att dessa lagändringar träder i kraft.
Naturvårdsverket har också, på uppdrag av regeringen, utrett hur det nya WEEE-direktivet om elavfall ska införlivas i svensk lagstiftning. Rapporten är nu skickad till Miljödepartementet och kommer snart att gå ut på remiss.

Nya avfallsregler
EU:s avfallsdirektiv har förändrat vår avfallslagstiftning. Ett nytt kapitel i miljöbalken trädde i kraft den 10 juli 2011 och en ny avfallsförordning (2011:927) trädde i kraft den 9 augusti. Läs mer här! >>

Ny vägledning om export av begagnade varor
Läs mer här! >>

Uppdaterat 2017-08-09
Miljösamverkan Stockholms län sl]
Provided by Webforum