HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Ansökan om LOVA-bidrag för lokalt åtgärdsprogram
Avfall i anläggningsändamål
Badplatser och påverkan från förorenade områden
Dagvattennätverket
Enskild dricksvattenproduktion
Förorenade områden
Inventering enligt MIFO av förorenade områden vid pågående miljöfarliga verksamheter
Masshantering i samband med schaktarbeten
Minireningsverk
Saltvattenproblematik vid bygglov och brunnsborrning
Spridning av slam på åkermark
Strandskyddsnätverk
Sulfidnätverk
Tillsyn av fritidsbåtar
Tillsyn av kommunala avloppsreningsverk
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Tillsyn på lantbruk
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Avlopp, vatten och mark
Aktuella samverkansprojekt inom MSL finns till höger! 

Tips om avlopp!            
 - Arbetar du med prövning och tillsyn av små avlopp? Det finns ett GIS-stöd som du kan använda som underlag. Läs här.
 - Filmer om tillsyn av små avlopp. HaV har finansierat ett antal utbildningsfilmer som är producerade av VA-guiden och riktar sig till miljöinspektörer. Målgruppen är i första hand nya inspektörer eller säsongsanställd personal som ska inventera små avlopp i fält eller medverka vid tillsyn. Filmer om avloppstillsyn! >>  
 - Havs- och vattenmyndigheten beviljade 2014 medel för utvecklingsprojekt inom området små avlopp. Läs slutrapporterna här! >>  
 -  Naturvårdsverkets broschyr om rening av avloppsvatten och slam i Sverige finns här! >>. Den innehåller både en historisk överblick och senaste tillgänglig statistik (2012) över utsläpp och slam från reningsverk.  
 - HaV:s allmänna råd om små avloppsanläggningar för hushållsspillvatten
finns här! >>
 - Utbildning i VA-juridik?! Information om fortbildning i VA-juridik genom Ekolagen finns här! >>
 - Ni som är avloppshandläggare eller bistår dem eller kommer in på frågor om avlopp, bräddningar och dagvatten vid myndighetsutövning eller i vattenförvaltningen kan förhoppningsvis ha nytta av skriften Avledning av dag-, drän- och spillvatten! >>. Skriften kan underlätta dialogen mellan prövnings- och tillsynsmyndigheter och VA-organisationer. Den utgör den första delen i en mer omfattande publikation, men den här delen är kostnadsfri.  
 - Avloppsreningsverk och ledningsnät i prövningen. Läs mer här! >>
 -  Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning. Naturvårdsverket 2013. Läs här! >>
 - Tolkning av avloppsdirektivet vid kväveretention. Läs här! >> 
 -  Robust avloppsvattenrening i Stockholms Län - en utblick mot år 2030 med fokus på recipienten. Läs VAS-rådet rapport nr 12 här! >>
 -  Frågor och svar om CE-märkning av små enskilda avlopp finns här! >> 
 -  Vägledning för kommunal VA-planering. Läs här! >>  
 - Vägledning om villkor och krav för avloppsreningsverk. Läs mer här! >>
 - Förbjuda biltvätt på gatan?! Läs mer här! >> 
 -  2011 genomförde Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund en tillsynskampanj på minireningsverk Läs rapporten här! >>
 - Oberoende och kvalitetssäkrad kunskap om små avlopp finns på Kunskapscentrum Små Avlopp här! >> 
 - Tillsyns- och föreskriftsrådet är ett rådgivande organ för samråd och samverkan för myndigheternas arbete i frågor som rör tillsyn och föreskrifter enligt miljöbalken samt EU-förordningar och EU-direktiv inom miljöbalkens område. Läs mer här! >> 
   
Tips om vatten!                                                
 - Grundläggande och kompletterande åtgärder för god vattenkvalitet. Vägledningen framtagen av Havs- och vattenmyndigheten till stöd när vattenmyndigheter och länsstyrelser tillämpar begreppen grundläggande och kompletterande åtgärder. 2016. Läs här! >>
 - Miljögifter i vatten - klassificering av ytvattenstatus. Den här vägledningen ska underlätta vid klassificering av ekologisk status och kemisk ytvattenstatus avseende miljögifter. Läs här! >>
 - Avledning av dag-, drän- och spillvatten. Svenskt vatten 2016. En publikation om avledning av dag-, drän- och spillvatten. Skriften kan underlätta dialogen mellan prövnings- och tillsynsmyndighet samt den lokala VA-aktören. Bland annat tar skriften upp ansvarsfördelningen mellan VA-organisationen och andra verksamhetsutövare. Ladda ner här!  >>
 - HaV har gjort en översiktlig genomgång av juridiken kring vattenförsörjning samt avledning och rening av spillvatten och dagvatten. Läs mer här! >> 
 - Inventering av förorenade sediment. Översikt av föroreningssituationen i utvalda vattenområden. Länsstyrelsen i Stockholms län, 2014. Ladda ner här! >> 
 -  Åtgärdsportalen är en webbplats som beskriver möjliga åtgärdsmetoder för efterbehandling/ sanering av mark och grundvatten. Läs mer här! >>
 -  Är målen i EU-direktiven som rör vatten genomförda på ett juridiskt korrekt sätt i svensk rätt och kan genomförandet anses funktionellt? Läs en rapport från 2013 av Ulf Bjällås och Magnus Fröberg här! >>
 - Havs- och vattenmyndigheten ger tillsynsvägledning här! >> 
 -  Handbok om vattenskyddsområde. Naturvårdsverkets reviderade handbok om vattenskyddsområde finns här! >>
 - Vattenkartan. I vattenkartan finns information som berör sjöar, vattendrag och grundvatten i Sverige. Läs här! >> 
 - Länsstyrelsen i Jönköpings län tog 2009 fram Är ditt område förorenat? En checklista till hjälp för verksamhetsutövare för att undvika, förhindra och åtgärda förorenade vattenområden. Läs här! >>
 -  Regional miljöövervakning av grundvatten påverkat av jordbruk och/eller tätort beskrivs här! >> 
 - Operativ övervakning av miljögifter - praktisk vägledning beskrivs här! >> 
 -  Domar och beslut som behandlar MKN för vatten finns sammanställda här! >>
 - Vatten är en fråga för olika verksamheter i kommunerna: miljö, plan, vatten och avlopp (VA), fritid och näringsliv. SKL har en webb om vattenförvaltning här! >>
 - Ett ”informationspaket” om miljöeffekterna från biltvätt på gatan finns här! >>
 - SGU publicerar information som visar vad man bör tänka på vid ansökningsprocessen för bergtäkter. Det är bland annat en checklista som kan användas som vägledning vid upprättandet av ansökan om bergtäkt och som ett stöd för myndigheter vid granskning och tillsyn. Läs här! >>  
 - Vattenblänk. Läs Sveriges vattenmyndigheters nyhetsbrev här! >>
 -

SGU tillhandahåller öppna data som visar områden med goda förutsättningar för grundvattenutvinning. Till sidan för grundvattenförekomster som öppna data.

   
Tips om mark!                        
 -  Tillsyn markavvattning. Rapport 2015, Miljösamverkan Sverige.
Läs här! >>   
 -  Åtgärdsportalen är en webbplats som beskriver möjliga åtgärdsmetoder för efterbehandling/ sanering av mark och grundvatten. Läs mer här! >> 
 -  Ny vägledning för nedströmsskydd vid deponier, finns här! >> 
 -  SGI ger ut en publikation för att underlätta arbetet med att inventera, riskbedöma och riskklassa nedlagda avfallsdeponier. Publikationen kompletterar den så kallade MIFO-handboken. Läs mer här! >>
 - EBH-portalen med information om förorenade områden finns här! >> 
 - Strålsäkerhetsmyndigheten har en e-utbildning i frågor om radon och radonsanering.
Läs mer här! >> 
 -  Nu är det lättare att ta reda på var det kan finnas föroreningar i markerna. Länsstyrelserna startar en ny webbtjänst med kartor över förorenade områden. Läs mer här! >> 
 - Länsstyrelsen i Jönköpings län tog 2009 fram Är ditt område förorenat? En checklista till hjälp för verksamhetsutövare för att undvika, förhindra och åtgärda förorenade markområden. Läs här! >>
 -  Att inventera och åtgärda nedlagda deponier. I Sverige finns många äldre, nedlagda deponier som utgör risk för betydande miljöpåverkan och dessa områden behöver därför identifieras, riskklassas och eventuellt åtgärdas. Läs mer här! >> 
 -  "Återvinning av metall från förorenade områden bättre alternativ än deponi". Statens geotekniska institut.  Läs mer här! >>
 -  Vägledning gällande fastighetsanknutna förelägganden; vilka rättsliga
grunder finns för sådana och vad krävs för att anteckna dem i
fastighetsregistret
. Länsstyrelsen 2012. Läs här! >>  
 -  En dom från mark-och miljödomstolen gällande Förbifart Stockholm där det finns med ett avsnitt om frågan om överskottsmaterial är avfall, se sid 129. De är tydliga med vad som ska gälla för entreprenadberget men jordmassor som grävs upp och blir över ges det inga besked om. Läs domen M3346-11 här! >> 
 -  Vill du bevaka vilka arbeten som är på gång där det ska grävas, schaktas eller sprängas och därigenom skapas massor som entreprenören ska hantera? Använd ledningskollen.se >>
 - Stöd vid ansökan om grus- och bergtäkter. SGUs bidrag till en hållbar materialförsörjning består såväl av geologiska faktaunderlag som yttranden i samband med ansökningar om grus- och bergtäkter. Här publicerar vi information som visar vad man bör tänka på vid ansökningsprocessen för täkter. Det är bland annat checklistor som kan användas som stöd för ansökan om täkt och för myndigheter vid granskning och tillsyn. Läs mer här! >> 

______________________________________________________________
Genom tretton regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sitt tillsynsarbete (miljöbalk och livsmedelslagstiftning). Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här! >>

Uppdaterat 2021-02-22
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum