HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSökLogga in
Samverkansprojekt
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Energi i tillsynen
Nätverk förbränningsanläggningar
Värmepumpar - handläggningsrutiner mm
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Energi

Energifrågor (effektivisering och val av energislag) blir en allt mer viktig fråga i arbetet för hållbar utveckling. Framöver blir tillsynsfrågan alltmer prioriterad med tanke på Miljöbalkens krav på hushållning av energi kopplat till kravet på verksamhetsutövarens kunskap och egenkontroll.

Tips!
 -

Energimyndigheten har i januari 2018 uppdaterat informationsmaterialet om tillsyn av energihushållning enligt miljöbalken! Vägledningarna hittar du på Energimyndighetens hemsida eller i webbshopen där du kan ladda ner eller beställa tryckta exemplar kostnadsfritt. Vägledningarna finns här!

- Inom projekt Tillsynsstrategi energitillsyn >> som Miljösamverkan Sverige drev under 2014-2015 hölls ett webbinarium 6 oktober 2015. Lyssna här! >> 
Oljeuppvärmingen av en fastighet ska bytas ut till en energikälla som är mer förnybar. Mark- och miljööverdomstolen fastställde 2015 ett föreläggande från tillsynsmyndigheten. Se Avgjort tillsynsärende i Mark- och miljööverdomstolen! >>
Handläggarstöd vid energitillsyn. Miljösamverkan Sverige har tagit fram ett handläggarstöd för energitillsyn som länsstyrelserna, men även andra tillsynsmyndigheter, ska kunna använda. Läs
Ja          Läs
här! >> 
Energikartläggning i stora företag. Enligt miljöbalkens kunskapskrav bör en verksamhetsutövare göra en energikartläggning. För stora företag gäller lag (2014:266) om energikartläggning. Därför finns det vissa saker att tänka på i tillsynen av ett stort företag. Läs mer här! >>
Bergvärmepumpar – utbildning 15 oktober 2014. Dagen gav en bild av användning av geoenergi, om tillstånd/anmälningsplikt, grundläggande kunskaper om geoenergiteknik samt möjlighet att diskutera handläggning av ärenden. Dokumentationen finns här! >>
Energimyndighetens vägledningsmaterial. Läs här! >> 
Klimat- och energirådgivningen har tagit fram en checklista för energitillsyn, för inspektörer och energi- och klimatrådgivare. Ladda ner här! >>
En sammanställning av goda exempel från energi i tillsynen i landet finns här! >>
Energimyndigheten gav en utbildning inom tillsyn av egenkontroll av energihushållning 9 september 2014. Läs dokumentationen här! >>   
- I Skåne drivs projektet PROEFF för energieffektivisering i skånska företag genom tillsyn och rådgivning. Läs mer här! >>
- Slutrapportortering av PROEFF II ”Projekt för energieffektivisering i skånska företag genom tillsyn och rådgivning” finns här! >>
- Tillsyns- och föreskriftsrådet är ett rådgivande organ för samråd och samverkan för myndigheternas arbete i frågor som rör tillsyn och föreskrifter enligt miljöbalken samt EU-förordningar och EU-direktiv inom miljöbalkens område. Läs mer här! >> 
Genom tretton regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sitt tillsynsarbete (miljöbalk och livsmedelslagstiftning). Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här! >>
Aktuellt

Energimyndigheten startar 2016 ett projekt Incitament för energieffektivisering
Det handlar om energieffektivisering hos små- och medelstora företag inom miljötillsynen. 
Stödet innebär att tillsynsmyndigheter, i samband med miljötillsynen, kostnadsfritt hjälper och stödjer företag att energieffektivisera.
Läs mer om satsningen

Stödmöjligheter för små och medelstora företag inom energiområdet

Läs mer här! >>

Ändring i Seveso-förordningen
Ändringen innebär att även tunga eldningsoljor ska räknas in i gruppen "Petroleumprodukter". Gräns-mängderna är desamma som tidigare för petroleumprodukter. Ändringen kan bl.a. innebära att en del större förbränningsanläggningar eller värmeverk blir Sevesoanläggningar. Förordningen börjar gälla den 15 februari 2014. Läs mer här! >>

Tillsynsavgift var inte skatt
Det var rätt att debitera en extra tillsynsavgift för en verksamhetsutövare som inte använde förnybar energi. Läs här! >>

Mycket kvar att göra när det gäller energitillsyn
Under 2011 pågick en regional tillsynskampanj i Jönköpings län där energifrågan togs in i den ordinarie tillsynen av miljöfarlig verksamhet. Slutsatsen är att det finns mycket kvar att göra. Läs mer här! >> 

Energirådgivningen erbjuder kostnadsfri och opartisk rådgivning för energieffektivisering.Energimyndigheten är tillsynvägledande myndighet för energihushållningskraven i miljöbalken. Läs mer här! >>
 
Uppdaterat 2018-08-13
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum