HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Energi i tillsynen
Nätverk förbränningsanläggningar
Värmepumpar - handläggningsrutiner mm
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Energi

Energifrågor (effektivisering och val av energislag) blir en allt mer viktig fråga i arbetet för hållbar utveckling. Framöver blir tillsynsfrågan alltmer prioriterad med tanke på Miljöbalkens krav på hushållning av energi kopplat till kravet på verksamhetsutövarens kunskap och egenkontroll.

Tips!
 -

Energimyndigheten har i januari 2018 uppdaterat informationsmaterialet om tillsyn av energihushållning enligt miljöbalken! Vägledningarna hittar du på Energimyndighetens hemsida eller i webbshopen där du kan ladda ner eller beställa tryckta exemplar kostnadsfritt. Vägledningarna finns här!

- Inom projekt Tillsynsstrategi energitillsyn >> som Miljösamverkan Sverige drev under 2014-2015 hölls ett webbinarium 6 oktober 2015. Lyssna här! >> 
Oljeuppvärmingen av en fastighet ska bytas ut till en energikälla som är mer förnybar. Mark- och miljööverdomstolen fastställde 2015 ett föreläggande från tillsynsmyndigheten. Se Avgjort tillsynsärende i Mark- och miljööverdomstolen! >>
Handläggarstöd vid energitillsyn. Miljösamverkan Sverige har tagit fram ett handläggarstöd för energitillsyn som länsstyrelserna, men även andra tillsynsmyndigheter, ska kunna använda. Läs
Ja          Läs
här! >> 
Energikartläggning i stora företag. Enligt miljöbalkens kunskapskrav bör en verksamhetsutövare göra en energikartläggning. För stora företag gäller lag (2014:266) om energikartläggning. Därför finns det vissa saker att tänka på i tillsynen av ett stort företag. Läs mer här! >>
Bergvärmepumpar – utbildning 15 oktober 2014. Dagen gav en bild av användning av geoenergi, om tillstånd/anmälningsplikt, grundläggande kunskaper om geoenergiteknik samt möjlighet att diskutera handläggning av ärenden. Dokumentationen finns här! >>
Energimyndighetens vägledningsmaterial. Läs här! >> 
Klimat- och energirådgivningen har tagit fram en checklista för energitillsyn, för inspektörer och energi- och klimatrådgivare. Ladda ner här! >>
En sammanställning av goda exempel från energi i tillsynen i landet finns här! >>
Energimyndigheten gav en utbildning inom tillsyn av egenkontroll av energihushållning 9 september 2014. Läs dokumentationen här! >>   
- I Skåne drivs projektet PROEFF för energieffektivisering i skånska företag genom tillsyn och rådgivning. Läs mer här! >>
- Slutrapportortering av PROEFF II ”Projekt för energieffektivisering i skånska företag genom tillsyn och rådgivning” finns här! >>
- Tillsyns- och föreskriftsrådet är ett rådgivande organ för samråd och samverkan för myndigheternas arbete i frågor som rör tillsyn och föreskrifter enligt miljöbalken samt EU-förordningar och EU-direktiv inom miljöbalkens område. Läs mer här! >> 
Genom tretton regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sitt tillsynsarbete (miljöbalk och livsmedelslagstiftning). Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här! >>
Uppdaterat 2020-10-12
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum