HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Bassängnätverket
Fotvårdstillsyn
Hus- och ventilationsnätverket
Hygienlokaler – stickande och skärande verksamheter
Kosmetiska och hygieniska produkter för barn
Legionella
Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller — sammanställning av domar
Samverkan kring det nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan
Samverkan smittskydd
Tillsyn av kemikalier i förskolan
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Trafikbullerärende — handläggningsrutiner
Gummigranulat och fallskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Hälsoskydd

   
 Miljöbalken och hälsoskydd
Sveriges kommuner ansvarar för den lokala tillsynen enligt miljöbalken.

Hälsoskydd kan exempelvis omfatta tillsyn av inomhusmiljön i undervisningslokaler, bostäder, allmänna lokaler samt hygienlokaler till exempel fotvård, solarier, badhus och frisörsalonger. Undersökningar och rådgivning i frågor om radon, buller, badvattenkvalitét, tobak och smittskydd. Handläggning av tillstånd och anmälningar gällande till exempel hygienlokaler och undervisningslokaler. Inspektion, information och handläggning av klagomål.

Tips!
 - Billigare och bättre bullerkartläggning med hjälp av rapport.
Läs här! >>
Folkhälsomyndighetens plan för tillsynsvägledning finns här! >>
 - Strålsäkerhetsmyndigheten har en e-utbildningen i frågor om elektromagnetiska fält.
Läs mer här! >> 
 - Strålsäkerhetsmyndigheten har en e-utbildning i frågor om radon och radonsanering.
Läs mer här! >>
Miljöhälsorapport 2013 bygger på enkätsvar om barns exponeringar för miljöfaktorer och vänder sig till politiker och personer som är verksamma inom miljöhälsa och hälsoskydd. Läs mer här! >> 
Socialstyrelsen har tagit fram en guide till miljö- och hälsoskyddskontor samt arrangörer kring mätning av höga ljudnivåer på platser där många människor vistas samtidigt. Läs mer här! >>
En bra utemiljö främjar hälsan bland förskolebarn. Läs en studie från Centrum för epidemilogi och samhällsmedicin här! >>
- SMOHF genomförde under 2010 en tillsynskampanj riktad till alla frisörverkamheter.
Läs här! >>
Under hösten 2011 genomförde Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund en tillsynskampanj med inriktning på försäljning av livsmedel och kemiska produkter i detaljhandeln.
Läs mer här! >>
Kompetenscentrum för Inomhusmiljö och hälsa har information och vägledning till olika målgrupper som på olika sätt påverkas av och/eller påverkar inomhusmiljön. Läs mer här! >>
Miljökvalitetsnormer. Handbok om miljökvalitetsnormer för utomhusluft. Läs mer här! >> 
- Tillsyns- och föreskriftsrådet är ett rådgivande organ för samråd och samverkan för myndigheternas arbete i frågor som rör tillsyn och föreskrifter enligt miljöbalken samt EU-förordningar och EU-direktiv inom miljöbalkens område. Läs mer här! >> 
   
Tips – buller!   
 - Handboken om trafik-bulleråtgärder som SKR, Trafikverket och Stockholms stad tagit fram 2017, ”Skapa goda ljudmiljöer”, finns på nätet och kan laddas ner som pdf här!  
 - Vägledning om riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik, Naturvårdsverket 2017.
Läs här!  
 - Boverket har samlat allt bullerrelaterat material på sin hemsida till en egen ingång. Därmed blir informationen mer överskådlig och lättare att hitta.
Läs här!  
 - Vägledning och riktvärden för buller på skolgårdar.
Naturvårdsverket har tagit fram en ny vägledning och riktvärden för buller på skolgårdar från väg- och spårtrafik. Vägledningen är tänkt som stöd vid tillsyn av barns utomhusmiljö vid skolor, förskolor och fritidshem. Läs här!  
 - Stöd för att avgöra om det bullrar för mycket från trafiken. Läs mer här! 
 - Centrum för arbets- och miljömedicin publicerade i september 2016 två rapporter som ska ge hjälp och vägledning vid kartläggning av buller: Regional vägledning för kartläggning av omgivningsbuller i Stockholms län och Kartläggning av bullerfria områden. Metodbeskrivning för Stockholms län.
Läs mer här!   
 - Film om god ljudmiljö. Läs mer här! 
 - Ny vägledning från Boverket kommer kontinuerligt på Boverkets hemsidor om kunskapsbanken PBL Kunskapsbanken
Likaså görs uppdateringar vad gäller olika typer av buller hos den nationella samordningen för buller. 
Nationell samordning av omgivningsbuller på Naturvårdsverket
 - Boverkets vägledning gäller hur industribuller ska hanteras vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder. Den kan även användas vid skolor, förskolor och vårdlokaler. Vägledningen! >>  
 - Ny mätmetod för buller inomhus. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har kommit med en ny vägledning för mätning av ljudnivå i rum. Det är ingen formell standard utan en vägledning som finns att läsa här! >> 
 - Harmonisering av bullerkartläggningar. Landstingettog 2014 fram enregional vägledning för bullerkartläggningar på
kommun-, områdes- och lokalnivå. Under 2015 kommer mallar att utarbetas som stöd till kommunerna för organisering av indata till beräkningar av samhällsbuller. Läs mer här! >>  
   

 
     

           
                               


Uppdaterat 2020-10-12
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum