HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Elavfall
Farligt avfall från småföretagare
Förebyggande miljöarbete vid olyckor
Inventering enligt MIFO av förorenade områden vid pågående miljöfarliga verksamheter
Smycken i detaljhandeln (SMID) 2014
Sprängämnesprekursorer
Tillsyn av båtbottentvättar och båtklubbars hantering av båtbottentvättning
Tillsyn av kemikalier i förskolan
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Kemikalier och olyckor

Genom information och inspektion syftar arbetet med kemikalier till stödja och stimulera företagarnas arbete med kemikalier för att uppnå miljömålet Giftfri miljö: ”Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.”

Tips!
 - Kemikalieinspektionen har tagit fram tre handledningar i sin serie Råd och Tips för tillsyn:
Farliga ämnen i smycken
Informationsplikten för särskilt farliga ämnen i varor – artikel 33 i Reach-förordningen
Förpackningsregler för kemiska produkter
Vägledningsnätverket
 - I Kemikalieinspektionens faktablad finns råd om kemikaliereglerna och riktar sig både till företag och till tillsynspersonal.
Läs mer här! >> 
 - Vägledning om PFOS/PFAS, läs mer här! >>  
 - Jordbruksverket har tagit fram en presentationsfilm om integrerat växtskydd (IPM). Den handlar om vad integrerat växtskydd är, vilket regelverk som styr det och hur det kan tillämpas. Se filmen här! >> 
- En rapport från Naturvårdsverkets och KemI:s REACH-projekt 2012 tillsammans med länstyrelser och kommuner finns här! >> 
Information gällande vägledning till tillsyn över reglerna om sprängämnesprekursorer. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Läs mer här! >>
Kemikalieinspektionen välkomnar dig till sitt sociala nätverk Tillsynsvägledning från KemI! Här samlar KemI information om projekt man genomför samt en del annat som kan vara intressant för dig som arbetar med kemikalietillsyn på kommun eller länsstyrelse.
Läs mer här! >>
Lathund kan hjälpa dig med kemikalietillsynen i miljöfarliga verksamheter. Läs här! >>
- Samlad information om >90 000 kemiska ämnen i Echas (europeiska kemikaliemyndigheten) Klassificerings- och märkningsregister finns här! >>
- Tillsynen av kemiska ämnen i varor är uppdelad mellan Kemikalieinspektionen och kommunerna. I och med den nya miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska tillsynsansvaret bli tydligare och kemikalietillsynen bli bättre samordnad med övrig miljötillsyn. En kortfattad beskrivning av vad den nya förordningen innebär för tillsynen av kemiska ämnen i varor finns här! >>
-  Stockholms stad har sammanställt skriften Förvara kemikalier och farligt av fall på rätt sätt. Den finns här! >> 
- I rapporten Märkning av kemikalier och livsmedel har SMOHF undersökt varumärkning och barnsäkerhet i butikerna. Läs den här! >>
KompetensCentrum för Kemiska Bekämpningsmedel (CKB) har tagit fram ett verktyg, MACRO-DB, för att beräkna spridningsvägar för bekämpningsmedel i marken. 
Läs mer här! >>
- Tillsyns- och föreskriftsrådet är ett rådgivande organ för samråd och samverkan för myndigheternas arbete i frågor som rör tillsyn och föreskrifter enligt miljöbalken samt EU-förordningar och EU-direktiv inom miljöbalkens område. 
Läs mer här! >> 


Genom tretton regionala samverkansorganisationer utvecklar miljökontoren i landet arbetet med miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll. Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här! >>
Uppdaterat 2020-10-12
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum