HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Elavfall
Farligt avfall från småföretagare
Saltvattenproblematik vid bygglov och brunnsborrning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Kretslopp och resurshushållning

Grunden för en hållbar utveckling
För att uppnå ett samhälle med giftfria och resurssnåla kretslopp krävs att användningen och förvaltandet av samhällets resurser inklusive avfallet sker på ett hållbart sätt. Detta innebär bland annat att mängden avfall inte bör öka samtidigt som avfallets farlighet minskas och att avfallet i största möjliga utsträckning tas tillvara som en resurs.

Miljösamverkan Stockholms län följer utvecklingen och initierar samverkansprojekt inom området.
Har du en idé om samverkan kan du beskriva den här!

Tips!
Till vänster hittar du rapporter och annat både från detta område och andra.

Tillsyns- och föreskriftsrådet är ett rådgivande organ för samråd och samverkan för myndigheternas arbete i frågor som rör tillsyn och föreskrifter enligt miljöbalken samt EU-förordningar och EU-direktiv inom miljöbalkens område. Läs mer här! >>

Utbildningar och seminarier genom MSL och andra aktörer hittar du i Kalender! >>

Genom tretton regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sitt tillsynsarbete (miljöbalk och livsmedelslagstiftning). Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här! >>
Uppdaterat 2020-10-12
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum