HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkansprojekt
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Allergener på restauranger 2020
Dricksvattengrupp
Får du vad du betalar för? Redlighetskontroller 2019
Informationskontroll av förpackade livsmedel
Livsmedelskontroll och riskklassificering
Mobila anläggningar och evenemang – informationsmaterial
Provtagningsplan livsmedel
Revisionsutbyte
Samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen
Spårbarhet livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Livsmedel

Samverkan kring kontroll enligt livsmedelslagstiftningen, pågående MSL-samverkan listas till vänster.
Har du en idé om samverkan kan du beskriva den här!
            
Tips! 
 - Livsmedelsverket har samlat regler och tips i en broschyr till dem som har små dricksvattenanläggningar. Tipsen gäller exempelvis den som driver festival, camping, B&B, bostadsuthyrning eller livsmedelsföretag med eget vatten. 
Broschyren finns att ladda ner från Livsmedelsverkets webbplats
 - Kontrollwiki är Livsmedelsverkets verktyg för livsmedelskontroll.
Läs mer här! >>
 - Animaliska biprodukter i butik. Miljösamverkan Västra Götaland drev 2014-2015 ett projekt för att konkretisera vägledningsbehovet samt underlätta tillsynen.
Läs mer här! >>
 -

Better Training for Safer Food, BTSF, är EU-kommissionens utbildningsprogram för kontrollpersonal inom livsmedelskedjan. I Sverige är det Livsmedelsverket som ansvarar för att ta in intresseanmälningar till de olika BTSF-kurserna. Du kan hitta mer information om BTSF och vilka kurser som ges under året här! >>

 - Kontrollhandbok kosttillskott är uppdaterad september 2015. Läs mer här! >>  
 - Det enkla är det svåra – också i butikernas kyldiskar. Artikel om rengöring av kyldiskars kylaggregat. Svensk veterinärtidning 7-2015. Läs här! >>
 -  Animaliska biprodukter. Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland genomförde 2014-2015 en tillsynskampanj som en del av ett projekt om abp. Inriktningen var gentemot butiker. Slutrapport, information och övrigt material finns att hämta på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats! >> 
 -  Livsmedelsverket har tagit fram ett verktyg för att bedöma risker med ämnen i mat. Med hjälp av verktyget, med arbetsnamnet risktermometern, kan storleken på olika hälsorisker med kemiska ämnen, till exempel miljögifter, metaller och bekämpningsmedel, jämföras på ett enhetligt och öppet sätt. Läs mer här! >> 
 - Råd till livsmedelsföretagare - tips för myndigheter och företagareNu finns två broschyrer för rådgivning inom livsmedelskontrollen. En för företagare och en för kontrollmyndigheten.
Rådgivning inom livsmedelskontrollen - för livsmedelsföretagare visar hur de kan ge råd till företagaren när de granskar företaget. Rådgivning inom livsmedelskontrollen - för livsmedelsinspektörer visar vilken rådgivning de kan få från sin livsmedelsinspektör. 
 - Handläggning vid utbrott av smittsamma sjukdomar – fördelning av ansvar mellan myndigheter. Läs mer här! >>
 -  Vägledning om animaliska biprodukter. Jordbruksverket utökar sitt webbforum med ett nytt område: animaliska biprodukter! 
Jordbruksverket har fått önskemål om mer vägledning inom området animaliska biprodukter (abp). Dessutom har Jordbruksverket fått i uppdrag av regeringen att under 2014 utöka sin information samt ge mer vägledning inom delar av detta område. 
Webbforumet nås via inloggning och kräver inbjudan, skicka ett e-post till vaxtnaring@jordbruksverket.se. 
Under den nya fliken Animaliska biprodukter finns länkar till användbar information. Lägg gärna upp frågor om abp under den nya kategorin i Frågor och svar, så att alla medlemmar kan ta del av era funderingar och se våra svar.  
 -  Ny vägledning om livsmedelstillsatser. Läs mer här! >> 
 -  Nationella branschriktlinjer är branschens egna beskrivningar av hur företagen kan göra för att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav. Företagarna måste följa bestämmelserna i lagar, förordningar och föreskrifter, men nationella branschriktlinjer är frivilliga att följa. Läs mer här! >> 
 -  Vägledningen om närings- och hälsopåståenden reviderad. Läs mer  här! >> 
 - 
Kontroll av malet kött i butik. Under 2014 undersökte Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund hur butiker som maler nötkött uppfyller kraven i förordningen mikrobiologiska kriterier. Läs mer här! >>
 - Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund genomförde 2013 ett projekt kring kebabserveringar. Läs mer här! >>
 - I rapporten Märkning av kemikalier och livsmedel har SMOHF undersökt varumärkning och barnsäkerhet i butikerna.Läs här! >> 
 - Livsmedelsverket har tre broschyrer som ska göra det enklare för småföretagare att följa livsmedelslagstiftningen. Broschyrerna riktar sig till kaféägare, importörer och de som säljer små mängder lokalproducerad mat. Läs mer här! >>
 -  Livsmedelsverkets Kontrollhandbok för offentlig kontroll i butik är ett nytt verktyg för att stödja en effektiv livsmedelskontroll. Handboken ersätter Livsmedelsverkets vägledningar till lagstiftningen. Läs mer här! >>
 - Nu finns en guide som ska göra det lättare att hitta rätt information om PFAS på olika myndigheters webbplatser. Läs mer
 -   Nu finns en handbok i hur länsstyrelser och Livsmedelsverket kan granska, göra en så kallad revision, av kommunernas livsmedelskontroll. Läs Så kontrolleras livsmedelskontrollen här! >>
                                    
                                    
                                   
Genom tretton regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sitt tillsynsarbete (miljöbalk och livsmedelslagstiftning). Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här! >>
Aktuellt           

Stärkt beredskap vid förorening av dricksvatten
Folkhälsomyndigheten startar 2017 ett projekt som ska stärka den nationella beredskapen för laborativ analys av oväntade kemiska, mikrobiologiska och radioaktiva föroreningar i rå- och dricksvatten.
Läs här! >>

Strategiskt samarbete för säker mat
I Sverige ska alla kunna lita på maten vi äter. Alla myndigheter i livsmedelskedjan från jord till bord delar ett viktigt uppdrag. Därför vidareutvecklar Livsmedelsverket tillsammans det strategiska arbetet för en effektivare kontroll.
Läs mer här! >>

Uppdrag att utvärdera avgiftsfinansieringen av den offentliga

Statskontoret ska lämna förslag på hur en effektiv avgiftsfinansiering av den offentliga livsmedelskontrollen kan uppnås med bibehållen ansvarsfördelning. Läs mer här! >>

Ändring av riktvärde för uran

Livsmedelsverket har ändrat riktvärdet för uran i ”Råd om enskild dricksvattenförsörjning”. Riktvärdet har höjts från 15 till 30 mikrogram/liter och därmed anpassats till WHO:s riktvärde.
Riktvärdet och åtgärdsgränsen för uran blir därmed lika för dricksvatten för enskild förbrukning som för föreskrivet dricksvatten.
       
Livsmedelsverkets nya vägledning till dricksvattenföreskrifterna
De förändringar i dricksvattenföreskrifterna som kommenteras i vägledningen gäller främst de nya kraven på allmänna hygienregler, faroanalys och kritiska styrpunkter. Läs mer här! >>
                       
Livsmedelskontrollen – tar staten sitt ansvar?
En granskning från Riksrevisionen visar att staten inte har tagit sitt ansvar för en fungerande livsmedelskontroll. Läs mer här! >> 

Länsstyrelsens revison
Återrapportering till Livsmedelsverket för Stockholms län 2013 finns här! >>

Nytt nätverk inom animaliska biprodukter
Första mötet i nätverket inom tillsyn av animaliska biprodukter (ABP) hölls. Gruppen arbetar bl.a med att ge feedback till jordbruksverket om deras tillsynsvägledning inom området. FVO (Food and Veterinary Office) kommer till Sverige 9-18 september 2014. Vill din kommun delta i detta nätverk? Kontakta: Michael Öhlund, tfn 08-452 79 63            

Nytt nätverk kring högfluorerade ämnen i dricksvattnet
Läs här! >>             
            
Effektivare provtagning mot matfusk
Läs här! >>
          
Nationell plan ska stoppa matfusket
Kontrollmyndigheterna för den svenska livsmedelskedjan har gemensamt uppdaterat sin nationella kontrollplan för perioden 2014-2017.
Läs mer här! >>  

Kartläggning av kemikalier i råvattentäkter 
Läs mer här! >>
           
Frågor och svar om bisfenol A i dricksvatten
Läs mer här! >>

Riktlinjer för företag om matlagning utomhus
Nu finns det branschriktlinjer för hur man som exempelvis turistföretag eller småskalig livsmedelsproducent lagar mat utomhus på ett säkert sätt. Läs mer här! >>

Ny förordning ersätter särnär
2016 börjar en ny förordning tillämpas  som ska göra det enklare att följa och kontrollera livsmedel för särskilda näringsändamål.
Läs mer här! >>
           
           
Mål och prioriteringar för kontrollen av livsmedelskedjan
Kontrollmyndigheterna för den svenska livsmedelskedjan har gemensamt uppdaterat sin nationella kontrollplan för perioden 2013-2016. I årets plan blir mål och prioriteringar tydligare.  Läs mer här! >>

Rapport om kontrollerna från jord till bord
Målet ”Maten är säker” har delvis uppnåtts. I en gemensam rapport till EU-kommissionen presenterar kontrollmyndigheterna en sammanfattning av resultaten från sina kontroller från jord till bord. Läs mer här! >>

Varumärkning och barnsäkerhet i handeln bättre än väntat
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har besökt 50 handlare för att ta reda på hur väl märkning på kem och livs stämmer överens med lagstiftningen. Läs mer här! >> 
           

Uppdaterat 2018-04-13
Miljösamverkan Stockholms län sl]
Provided by Webforum