HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson
Enklare lagefterlevnad
Fallstudie - Miljösamverkan Stockholms län
FAQ - för MoH-kontor och växel
Handläggningsrutiner för vedeldningsklagomål
Miljökontorens digitala verktyg
Nyckeltal för verksamhetsutveckling
Nämndutbildning
Nätverk detaljplanefrågor
Nätverk om avtalssamverkan mellan kommuner
Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller — sammanställning av domar
Samverkan kring SKR:s miljöbalkstaxa
Tillsynsmyndighetens roll – rådgivning och information
Uppföljning av tillsynen
Vetenskaplig studie kring tillsynens effekt på verksamhetsutövarens beteende
Värdering av risker i arbetet
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Metodik, juridik och planering

Tips!
 - Sammanställning av preliminära tillsynsvägledande insatser för 2018 från Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten och Kemikalieinspektionen (2017-06-29).
Läs här! >> 
 - Tillsynsvägledningsplaner:
  TVL-plan - Havs- och vattenmyndigheten
  TVL-plan - Folkhälsomyndigheten
  TVL-plan - Jordbruksverket
  TVL-plan - Kemikalieinspektionen
 - Hur tillsyn kan planeras och finansieras. SKR:s utbildningsmaterial finns här! >> 
- Naturvårdsverket har samlat författningar som är utfärdade med stöd av miljöbalken. Det är regeringens förordningar och andra myndigheters föreskrifter och allmänna råd.
Läs här! >> 
 - EU-register – EU-författningar inom miljöbalkens område, se hur EU-direktiv införlivas i svensk lagstiftning och alla EU:s förordningar.
Läs här! >> 
- Mark- och miljööverdomstolens avgöranden finns här! >>.
- Tillsyns- och föreskriftsrådet har tagit fram en folder som innehåller viss grundläggande information om vad ett beslut till miljöbalken bör innehålla.
Läs här! >>
 - Svenskt näringsliv har 2016 uppdaterat sin handbok om miljöbalken vilken främst riktar sig till företagare. Syftet är att överskådligt beskriva hur reglerna ser ut samt hur företagare bör förhålla sig till dessa.
Läs här! >>
- Katarina Horn af Rantzien har 2012 vid Linköpings universitet skrivit ett examensarbete med rubriken Tillsynsmetodik inom kommunalt miljö- och hälsoskydd. Läs mer här! >>
- Stockholms miljörättscentrum har syftet att genom forskning, utbildning och samarbete med andra läroanstalter, institutioner, myndigheter och organisationer bidra till en rättslig utveckling på nationell, europeisk (EU) och internationell nivå i syfte att skydda miljön och människors hälsa samt främja en hållbar utveckling. Läs mer här! >>
- Sambanden mellan Miljöbalken, Reach och vattenförvaltningen. Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket har tillsammans tagit fram ett presentationsmaterial. Läs mer här! >> Genom tretton regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sitt tillsynsarbete (miljöbalk och livsmedelslagstiftning). Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här! >>


           


Uppdaterat 2020-02-24
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum