HemSamverkansprojektUtbildningar och seminarierKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSökLogga in
Metodik, juridik och planering

Tips!
- Naturvårdsverket har samlat författningar som är utfärdade med stöd av miljöbalken. Det är regeringens förordningar och andra myndigheters föreskrifter och allmänna råd. Läs här! >> 
- Mark- och miljööverdomstolens avgöranden finns här! >>.
- Tillsyns- och föreskriftsrådet har tagit fram en folder som innehåller viss grundläggande information om vad ett beslut till miljöbalken bör innehålla. Läs här! >>
- Katarina Horn af Rantzien har 2012 vid Linköpings universitet skrivit ett examensarbete med rubriken Tillsynsmetodik inom kommunalt miljö- och hälsoskydd. Läs mer här! >>
- Stockholms miljörättscentrum har syftet att genom forskning, utbildning och samarbete med andra läroanstalter, institutioner, myndigheter och organisationer bidra till en rättslig utveckling på nationell, europeisk (EU) och internationell nivå i syfte att skydda miljön och människors hälsa samt främja en hållbar utveckling. Läs mer här! >>
- Sambanden mellan Miljöbalken, Reach och vattenförvaltningen. Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket har tillsammans tagit fram ett presentationsmaterial. Läs mer här! >> Genom tretton regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sitt tillsynsarbete (miljöbalk och livsmedelslagstiftning). Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här! >>


           


Uppdaterat 2015-11-26
Samverkansprojekt
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson
Enklare lagefterlevnad
Fallstudie - Miljösamverkan Stockholms län
FAQ - för MoH-kontor och växel
Handläggningsrutiner för vedeldningsklagomål
Kommunikation och bemötande i tillsynen – utbildning
Miljöbrott och åtalsanmälan
Miljökvalitetsnormer för vatten – nämndseminarium 10 februari 2016
Nyckeltal för verksamhetsutvecklingen
Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller — sammanställning av domar
Tillsynsmyndighetens roll – rådgivning och information
Uppföljning av tillsynen
Värdering av risker i arbetet
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Miljösamverkan Stockholms län | Telefon 08-508 28 929 | E-post miljosamverkan@stockholm.se
Provided by Webforum