HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Inventering enligt MIFO av förorenade områden vid pågående miljöfarliga verksamheter
Läkemedelstillverkare – nätverk för tillsyn och kravställning
Masshantering i samband med schaktarbeten
Nätverk förbränningsanläggningar
Tillsyn av båtbottentvättar och båtklubbars hantering av båtbottentvättning
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Tillsyn av täkter och anläggningar för masshantering
Utbildningar och seminarier
Miljöfarlig verksamhet

Skydd för miljö och människor
Med begreppet miljöfarlig verksamhet avses all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan innebär utsläpp till mark, luft eller vatten eller som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Se pågående samvekansprojekt till höger.

Tips!
- Läckagekontroll, nya gränsvärden. Läs vägledning om gränsvärden för periodisk läckagekontroll för utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser här! >>  
Naturvårdsverkets rapport 4697 - PCB i fogmassor - stort eller litet problem? beskriver hur PCB läcker ut från befintliga fogmassor i fasad var starten på det projekt som genomfördes av Byggsektorns Kretsloppsråd 1998 - 2002 för att sätta fart på arbetet att ta bort PCB-haltiga fogmassor. Länk till rapporten finns på denna sida.
Den som bedriver miljöfarlig verksamhet kan ha tillstånds- eller anmälningsplikt för sin verksamhet. Närmare 5 000 företag i Sverige måste ha sådant tillstånd. Vilken typ av verksamheter som berörs framgår av Miljöprövningsförordningen (2013:251). 
Naturvårdsverket ger vägledning om hur den ska användas. Läs mer här! >> 
- Ett projekt kring tillsyn av bilskrotar genomfördes 2012 av länsstyrelsen. Läs mer här! >>  

All dokumentation från 2013 års projekt kring tillsyn av nedlagda och pågående bilskrotsanläggningar som länsstyrelserna i Mälardalslänen gjorde finns samlat på Länsstyrelsen i Västmanlands webbplats >>

Läs rapporten Anmälningspliktiga fordonstvättar och drivmedelsanläggningar i Haninge, Tyresö och Nynäshamn, SMOHF 2014, här! >> 
- Tillsyns- och föreskriftsrådet är ett rådgivande organ för samråd och samverkan för myndigheternas arbete i frågor som rör tillsyn och föreskrifter enligt miljöbalken samt EU-förordningar och EU-direktiv inom miljöbalkens område. Läs mer här! >> 

Genom tretton regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sitt tillsynsarbete (miljöbalk och livsmedelslagstiftning). Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här! >>
Uppdaterat 2022-02-25
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum