HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avfall i anläggningsändamål
Avfallssamverkan
El-avfall
Farligt avfall från småföretagare
Export av avfall
Utbildning kring tillsyn på stora och medelstora energianläggningar
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Genomförd samverkan

Export av avfall

Genom denna samverkan vill Miljösamverkan Stockholms län inspirera och motivera länets kommuner att delta i Naturvårdsverkets
Uppströmskampanj. Export av farligt avfall från Sverige till framförallt utvecklingsländer är ett miljöproblem vi behöver ta på allvar.

Export av bland annat elektronikskrot, skrotbilar och otillåtna köldmedier har stora konsekvenser på miljön och människors hälsa i de länder som tar emot avfallet. Ett gemensamt deltagande i Uppströmskampanjen stärker och underlättar kommunernas tillsynsarbete. Under perioden maj till oktober 2012 genomförs två gemensamma projekt:

·  Ett projekt kring tillsyn av blybatterier. I projektet används Naturvårdsverkets vägledning om blybatterier och de frågor som finns däri. Frågorna används vid ordinarie tillsynsbesök av t.ex. bilverkstäder, skrotar, bensinmackar, fritidsbåtshamnar och återvinningscentraler. I detta delprojekt medverkar Sigtuna kommun, Stockholms stad, SRMH och länsstyrelsen. Sammanställning av resultat från tillsynsbesök under 2012 pågår.
·  Ett projekt kring information om gränsöverskridande transporter. Projektet tar fram ett informationsblad som kan delas ut till återförsäljare/butiker/ mindre el-reperatörer vilka tillhandahåller elektriska och elektroniska produkter. Ett annat mål är att gemensamt genomföra ett informationsmöte riktat mot privatpersoner som exporterar andrahandselektronik. Projektplanen finns nedan! 

 

 

         

        

                   
Dokument           
Projektplan för information om gränsöverskridande transporter finns här! >>
- Projektplan för tillsyn av blybatterier finns här! >>
   
Tips!
 -

Möjlighet att spåra farligt avfall på väg

Sverige saknar idag möjligheter att spåra farligt avfall. En digital lösning tas nu fram av Naturvårdsverket i samarbete med kommuner, länsstyrelser, företag och branschorganisationer.

Mer information 
 - Tipsa om illegala avfallstransporter. Länsstyrelsen i Stockholm ansvarar för tillsynen över gränsöverskridande avfallstransporter till och från Sverige. Om det finns anledning att tro att någon ägnar sig åt illegala avfallstransporter kan ni tipsa Länsstyrelsen i Stockholm med information om:
• adress
• containernummer/registreringsnummer
• en kort beskrivning av iakttagelserna
Skicka informationen med e-post till: grot.ost(snabel-a)lansstyrelsen.se. 
Riksrevisionen har 2015 granskat tillsynen över gränsöverskridande och nationella transporter av farligt avfall. Den övergripande slutsatsen är att det finns brister i systemet för tillsyn vilket leder till att det inte är tillräckligt effektivt för att följa lagstiftningen på området. Därmed finns en risk för att farligt avfall orsakar skada på miljön och människors hälsa, påpekar Riksrevisionen. Läs mer här! >>
Naturvårdsverket har vägledningar på webben för export och import av avfall för att underlätta för verksamhetsutövare och myndigheter. Alla gränsöverskridande transporter av farligt avfall från och till Sverige ska godkännas av Naturvårdsverket. Läs mer här! >>
Information om Uppströmskampanjen (2012-06-21) finns här! >>
En vägledning för tillsyn på export av blybatterier. Naturvårdsverket 2012. Läs här! >>
En vägledning vid tillsyn av export av uttjänta fordon, reservdelar och däck. Naturvårdsverket 2012. Läs här! >> 
En vägledning för exportörer av begagnade varor. Naturvårdsverket 2010. Läs här! >>  
- Naturvårdsverkets information om Gränsöverskridande transporter av avfall finns här! >>
- Bakom exporten av andrahandselektronik är en fallstudie av hur transporten av andrahandselektronik från Stockholm till Afrika går till. Examensarbete i miljöskydd och hälsoskydd skriven av Samy Said 2010. Läs den här! >>
Tullverket har information om avfall och gränsöverskridande här! >>  

Är detta ett relevant samverkansområde? Hur kan arbetet med export av avfall utvecklas vidare?
Ge oss dina tankar kring tillsynsområdet. Svara på fyra frågor i en
enkät — klicka till höger!
Vill du tycka till senare kan du få en påminnelse via e-post här! >>Samverkansstatus: Genomförd samverkan.
Initiativtagare: Stockholms stad och Länsstyrelsen i Stockholms län.
Samverkansstart: Februari 2012. 
Övergripande samverkansgrupp: 

Samy Said, Botkyrka kommun; Ylva Bjurström, Länsstyrelsen i Stockholms län och Nanna Spett, Stockholms stad.
För deltagare i de två delprojekten se respektive projektplan ovan.


Uppdaterat 2021-03-29
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum