HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Inventering enligt MIFO av förorenade områden vid pågående miljöfarliga verksamheter
Arbetsdokument MIFO
Inventering enligt MIFO 2009-2010
Läkemedelstillverkare – nätverk för tillsyn och kravställning
Masshantering i samband med schaktarbeten
Nätverk förbränningsanläggningar
Tillsyn av båtbottentvättar och båtklubbars hantering av båtbottentvättning
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Tillsyn av täkter och anläggningar för masshantering
Utbildningar och seminarier
Genomförd samverkan
n
Inventering enligt MIFO av förorenade områden vid pågående miljöfarliga verksamheter


För att öka kunskapen om förorenade områden både hos kommunerna och hos verksamheterna erbjöd länsstyrelsen under 2012 kommunerna handledning med inventering och riskklassning enligt MIFO-metoden. Projektet innehöll utbildning i MIFO-metodiken samt en workshop med riskklassning.


Dokument
- Metodik för inventering av förorenade områden. Naturvårdsverket. Läs här! 
Arbetsdokument och mallar för inventeringsprocessen finns här! 

Tips!
Inventeringen av länets förorenade områden förlängs. Storstadslänen får bidrag för inventering av förorenade områden även under 2014 och 2015. Övriga län har nu avslutat det stora inventeringsarbetet. I Stockholms län pågår inventeringar av följande branscher: verkstads- och ytbehandlingsbranschen, handelsträdgårdar/plantskolor, skrothandel och bilskrotningsindustrier samt av skjutbanor. Inventeringen av den grafiska industrin i länet slutfördes 2013. Läs om inventeringen av den grafiska industrin här!
Ett projekt kring tillsyn av bilskrotar startar hösten 2012. Ansvarig är Länsstyrelsen i Stockholms län. Läs mer här!   
- Under 2009-2010 genomförde ett antal kommuner, med handledning från länstyrelsen, inventering och riskklassning enligt MIFO-metoden av några förorenade områden där miljöfarlig verksamhet pågår. Läs mer om det samverkansprojektet och slutrapporten här! >>
- Tillsynsprojekt om förorenande områden. Rapport från tidigare projekt. Länsstyrelsen i Stockholms län. Läs här! >>
Samverkansstatus: Genomförd samverkan.
Initiativtagare: Länsstyrelsen i Stockholms län och MSL.
 
Uppdaterat 2021-03-29
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum