HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson
Enklare lagefterlevnad
Fallstudie - Miljösamverkan Stockholms län
FAQ - för MoH-kontor och växel
Handläggningsrutiner för vedeldningsklagomål
Miljökontorens digitala verktyg
Nyckeltal för verksamhetsutveckling
Nämndutbildning
Nätverk detaljplanefrågor
Nätverk om avtalssamverkan mellan kommuner
Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller — sammanställning av domar
Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller — seminarium
Samverkan kring SKR:s miljöbalkstaxa
Tillsynsmyndighetens roll – rådgivning och information
Uppföljning av tillsynen
Vetenskaplig studie kring tillsynens effekt på verksamhetsutövarens beteende
Värdering av risker i arbetet
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller — sammanställning av domar

Tillsynsärenden rörande buller från väg- och spårtrafik är ofta komplicerade att handlägga. Denna samverkan syftade till att ge handläggare viss vägledning i sitt arbete genom att presentera intressanta domar inom området. Samverkan var inriktad på att ta fram praktiskt användbart material som ska vara lätt att ta till sig för alla inspektörer i länet som kommer i kontakt med ärenden som gäller trafikbuller.

Eftersom samverkansgruppen visste att även Miljösamverkan Skåne höll på med en sammanställning av domar (se det dokumentet nedan) koncentrerade man arbetet på ta fram material som kompletterar Skånes arbete och därmed sänkte man den ursprungliga ambitionsnivån.

Samverkan genomfördes under 2009 och slutrapporterades i januari 2010. Initiativet till samverkan kom från Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor och styrgruppen för Miljösamverkan Stockholms Län.

Rapport
-   Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller —
    sammamställning av domar
. Läs här! >>

Dokument
- Sammanställning av domar i sökbart excel-format. Läs här! >>
- Sammanställning av domar som pdf. Läs här! >>
Socialstyrelsens sammanställning av rättsfall. Läs här! >>
Vägtrafikbuller. Miljösamverkan Skåne. Läs här! >>

Tips!
- Sökvägar till domar; för att söka de domar som projektet gått igenom har JP miljönet använts. Andra sökvägar är Lagrummet.se eller Vägledande avgöranden på Sveriges domstolar.
- Ett seminarium genomfördes 2011-02-08 med tillfälle att diskutera bullerdomar med en erfaren jurist. Läs här! >>

Hur kan arbetet med trafikbullerfrågor utvecklas vidare?

Tyck till om praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller och ge oss dina tankar kring området. Svara på fyra frågor i en enkät — klicka till höger!
Vill du tycka till senare kan du få en påminnelse via e-post här! >>

Samverkansgrupp
Susanne Backlund, Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd; Anneli Castan, Nacka kommun; Maria Hansson, Sollentuna kommun samt Magnus Lindqvist, Stockholms stad.

Samverkansstatus: Avrapporterad 2010.
Initiativtagare:  Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.


  
Uppdaterat 2021-03-29
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum