HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson
Enklare lagefterlevnad
Fallstudie - Miljösamverkan Stockholms län
FAQ - för MoH-kontor och växel
Handläggningsrutiner för vedeldningsklagomål
Miljökontorens digitala verktyg
Nyckeltal för verksamhetsutveckling
Nämndutbildning
Nätverk detaljplanefrågor
Nätverk om avtalssamverkan mellan kommuner
Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller — sammanställning av domar
Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller — seminarium
Bullerdomar
Samverkan kring SKR:s miljöbalkstaxa
Tillsynsmyndighetens roll – rådgivning och information
Uppföljning av tillsynen
Vetenskaplig studie kring tillsynens effekt på verksamhetsutövarens beteende
Värdering av risker i arbetet
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller — seminarium

Som en uppföljning av samverkan med att sammanställa domar genomfördes ett seminarium med tillfälle för inspektörer att diskutera domar i ämnet med en jurist.

Seminariet genomfördes 2011-02-08 kl. 09:00-12:00 på Länsstyrelsen i Stockholm. Deltagande jurist var Ulf Bjällås, tidigare på miljööverdomstolen. De domar som diskuterades finns här! >> 

  
Rapport
- Minnesanteckningar från seminariet finns här! >>
- Slutrapporten Praxis för att begränsa trafikbuller — seminarium finns här! >>

Samverkansgrupp
Seminariet planerades av Susanne Backlund, Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor; Anneli Castan, Nacka kommun; Magnus Lindqvist, Stockholms stad; Natalii Back, Länsstyrelsen Stockholms län samt Henrik Spovin, Miljösamverkan Stockholms Län.

Samverkansstatus: Avrapporterad 2012.
Initiativtagare:  Tidigare samverkan.Genom tolv regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sitt tillsynsarbete (miljöbalk och livsmedelslagstiftning). Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här! >>
Uppdaterat 2013-09-09
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum