HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Samverkan

Här kan du läsa om de områden inom vilka länets kommuner, länsstyrelse och Storsthlm samverkar.


Har du förslag på samverkan som utvecklar kommunernas kontroll- och tillsynsarbete?
Kontakta MSL så får du en länk till vår digitala mall.
Kontakt.

Avfall
Avfall i anläggningsändamål 
Avfallssamverkan 
El-avfall
Export av avfall
Farligt avfall småföretagare
Avlopp, vatten och mark
Badplatser och påverkan från förorenade områden 
Dagvatten 

Enskild dricksvattenproduktion
Förorenade områden 
Inventering enligt MIFO av förorenade områden vid pågående miljöfarliga verksamheter
Masshantering i samband med schaktarbeten
Minireningsverk
Saltvattenproblematik vid bygglov och brunnsborrning
Spridning av slam på åkermark 
Strandskyddsnätverk 
Sulfidnätverk
Tillsyn av fritidsbåtar

Tillsyn av kommunala avloppsreningsverk
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Tillsyn av täkter och anläggningar för masshantering 
Tillsyn på lantbruk
Energi
Energi i tillsynen
Nätverk förbränningsanläggningar 
  Utbildning kring tillsyn på stora och medelstora energianläggningar 
Värmepumpar - handläggningsrutiner mm 
Hälsoskydd
Bassängnätverk 
Bullerutbildning 
Fotvårdstillsyn 

Gummigranulat och fallskydd

Hus- och ventilationsnätverket 
Hygienlokaler  stickande och skärande verksamheter
Kosmetiska och hygieniska produkter för barn. Tillsynskampanj

Legionella
Läkemedelsverksamheter 
Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller  sammanställning av domar

 Samsyn gällande tomgångskörande bussar
Samverkan kring det nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan
Tillsyn av kemikalier i förskolan
Tillsyn på läkemedels- och laborations-verksamheter
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Trafikbullerärende  handläggningsrutiner
Ventilation i offentliga lokaler
Kemikalier och olyckor


El-avfall

Farligt avfall från småföretagare
Förebyggande miljöarbete vid olyckor 

Inventering enligt MIFO av förorenade områden vid pågående miljöfarliga verksamheter

Sprängämnesprekursorer

Tillsyn av kemikalier i förskolan
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Tillsyn av båtbottentvättar och båtklubbars hantering av båtbottentvättning
Kretslopp och resurshushållning
El-avfall
Export av avfall  seminarium

Saltvattenproblematik vid bygglov och brunnsborrning
Livsmedel
Allergener på restauranger
Dricksvattengrupp

Får du vad du betalar för? Redlighetskontroller 2019
Informationskontroll av förpackade livsmedel Informationskontroll av förpackade livsmedel 
Informationskontroll av förpackade livsmedel Kontroll av ursprungsmärkning i butiker 
Mobila anläggningar och evenemang – informationsmaterial 

Provtagningsplan livsmedel
Revisionsutbyte 
Samordnad kontroll av kommunala reservoarer och ledningsnät för dricksvatten 
Samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen 
Spårbarhet livsmedel 
Metodik, juridik och planering

Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson
Enklare lagefterlevnad 
Fallstudie - Miljösamverkan Stockholms Län 
FAQ - för MoH-kontor och växel 
Hygienlokaler  stickande och skärande verksamheter
Kommunikation och bemötande i tillsynen 
Miljöbrott och åtalsanmälan
Miljökontorens digitala tjänster 
Nationella rapportbiblioteket 
Nyckeltal

Nämndutbildning

Nätverk detaljplanefrågor 

Nätverk om avtalssamverkan mellan kommuner
Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller — sammanställning av domar
Samverkan kring SKL:s nya miljöbalkstaxa 
Tillsynsmyndighetens roll – rådgivning och information 
Uppföljning av tillsynen (blir det något bättre?)
Värdering av risker i arbetet 
Värmepumpar - handläggningsrutiner mm
 
Miljöfarlig verksamhet
Farligt avfall småföretagare
Förorenad mark
Inventering enligt MIFO av förorenade områden vid pågående miljöfarliga verksamheter 

Läkemedelstillverkare - nätverk för tillsyn och kravställning 

Masshantering i samband med schaktarbeten 

Nätverk förbränningsanläggningar 

Tillsyn av fritidsbåtar 
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak 

Tillsyn av täkter och anläggningar för masshantering 
  Seminarier och workshops
 
Utbildningar och seminarier Läs om kommande seminarier och workshops
Fler genomförda samverkansprojekt i Sverige
Nationella publikationsbiblioteket


Uppdaterat 2022-02-25
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum