HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson
Enklare lagefterlevnad
Fallstudie - Miljösamverkan Stockholms län
FAQ - för MoH-kontor och växel
Handläggningsrutiner för vedeldningsklagomål
Miljökontorens digitala verktyg
Nyckeltal för verksamhetsutveckling
Nämndutbildning
Nätverk detaljplanefrågor
Nätverk om avtalssamverkan mellan kommuner
Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller — sammanställning av domar
Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller — seminarium
Bullerdomar
Samverkan kring SKR:s miljöbalkstaxa
Tillsynsmyndighetens roll – rådgivning och information
Uppföljning av tillsynen
Vetenskaplig studie kring tillsynens effekt på verksamhetsutövarens beteende
Värdering av risker i arbetet
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Intressanta domar och rättsfall
Denna sammanställning av bullerdomar och bullerrättsfall uppdateras i anslutning till MSL:s olika bullerprojekt. Senast uppdatering 2014-03-19.

Domar med koppling till handläggarstödet Trafikbullerärende — handläggningsrutiner
Läs handläggarstödet här! >>          
   
- Länsstyrelsen
Överklagande av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds beslut att vidta åtgärder för att minska ljudnivån vid fastigheten Skogslöparen 3. Beteckning: 505-08-25419.
Skäl till återförvisande:
Ärendet återförvisades till nämnden för fortsatt handläggning på följande grund: ”Av det överklagade beslutet framgår varken längd eller höjd på den aktuella perrongskärmen samt hur konstruktionen skall se ut. Någon kostnadsberäkning har inte gjorts. Därmed saknas förutsättningar för att göra en skälighetsavvägning enligt 2 kap 7§ MB. Med hänsyn till att det dels inte är utrett hur perrongskärmen skall utföras, dels inte gjorts någon kostnadsberäkning skall det överklagade beslutet upphävas…”

Överklagandet från Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd till Miljödomstolen finns här! >>
   
Mark- och miljödomstolen
- Föreläggande att vidta åtgärder för att reducera buller från tomtåg på Roslagsbanan nattetid i Danderyd och Täby kommun.
Mål nr: M 2351-11.
Skäl till återförvisande:
Beslutet höll hos Länsstyrelsen i Stockholms Län. Ärendet återförvisas till nämnden på följande grunder: ”trafiken med tomtåg måste ses i ett större sammanhang och finner till följd av de omständigheter som anförts ovan att ärendet vid en sammantagen bedömning får anses vara av större vikt. Föreläggandet är därmed inte utfärdat i laglig ordning och bör således upphävas.”
Beslutet hade fattats på delegation och inte som ett tjänsteutlåtande i nämnden.
Vid den fortsatta handläggningen bör det även beaktas att SL, enligt Miljööverdomstolens anvisningar, har påbörjat processen för en frivillig tillståndsprövning av Roslagbanan. ”
Upphävd detaljplan bl.a. med anledning av höga bullernivåer. Mål nr: Mark och miljööverdomstolen, P 11296-12 och Mark- och miljödomstolen P 3922-11.
Domen finns här! >>
Miljödomstolens beslut: M 384-99, 2000-09-29 (Roslagsbanan) 
- Bullerbegränsande åtgärder utefter Roslagsbanan
Miljööverdomstolens beslut: M6015-03, 2004-06-01. 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Danderyd förelade AB Storstockholms lokaltrafik (SL) att bl.a. uppföra bullerplank utmed två delsträckor av Roslagsbanan. Av utredningen framkom att maximalbullernivåerna utmed den ena sträckan utomhus vid tre bostadsfastigheter och en skola överskred 80 dB(A) samt att maximalbullernivåerna utmed den andra sträckan utomhus vid bostadsfastigheter uppgick till 75-82 dB(A). Länsstyrelsen och miljödomstolen fastställde föreläggandet i de delar som avsåg skyldighet att uppföra bullerplank. I Miljööverdomstolen (MÖD) argumenterade SL bl.a. för att hänsyn skall tas till behovet av och kostnaden för att vidta åtgärder utmed hela SL:s linjenät. MÖD konstaterade att bedömningen skall göras mot bakgrund av de faktiska förhållandena vid enbart de fastigheter som utsätts för störningen. Vid en bedömning av nyttan av att skyddsåtgärderna vidtas och kostnaden för att utföra dem kom MÖD fram till att det var skäligt att kräva av SL att vidta de förelagda åtgärderna. 
Läs mer här! >>
Miljödomstolens beslut: M7-03, 2006-05-24 (Ostkustbanan)
Detaljplan för kvarteret Plankan m.m. i stadsdelen Södermalm i Stockholm. Mark och miljööverdomstolen, P 11296-12 och Mark- och miljödomstolen P 3922-11.  Läs här! >> 
Föreläggande att vidta skyddsåtgärder till följd av trafikbuller från motorväg E6 vid Gullbranna i Halmstads kommun. I MÖD M1858-13 har MMÖD slutligen gått på TRV:s linje och att en rimlighetsavvägning enligt 2 kap 7 MB leder till att kostnader för åtgärder inte står i rimlig proportion till bullerproblemets omfattning. Läs här! >>

Några domar från senaste 1-2 åren

M 6208-11. Värmdö. Klagomål vägtrafik. Ca 60 dBA ekv.
MHN – ingen åtgärd
Lst – Överklagandet avslogs
MMD - Överklagandet avslogs. Motivering: <65 dBA, vilket är gräns för åtg-pgm. enligt infraprop. och TRV utgångspunkt.

M 5958-11 >>. Grums. Klagomål vägtrafik. 65 dBA vid en fastighet, <65 dBA vid övriga 20 st.
MHN – Förelägger TRV att åtgärda samtliga drygt 20 fastigheter.
Lst – Upphäver alla förelägganden utom den fastighet som har >65 dBA.
MMD – Håller med Lst.
MMÖD – Upphäver samtliga och ger TRV rätt. Motivering: Inte >65 dBA. Fastigheten har dessutom erhållit fönsteråtgärder.

M 10049-12 >>. Kungsbacka. Klagomål vägtrafik. 61-67 dBA ekv.
MHN – Förelägger TRV att bygga skärm för 5-10 mkr.
Lst – Upphävde föreläggandet. Motivering: Orimligt hög kostnad och de har erhållit fönsteråtgärder.
MMD – Upphäver Lst beslut och håller med MHN att skärm ska byggas.
MMÖD – Upphäver MMD´s beslut, dvs inga åtgärder. Motivering: Kostnaden står inte i rimlig proportion till bullerproblemens omfattning.

M 73-13 >>. Umeå. Klagomål busstrafik. Ekv <30 dBA, max 43 dBA inomhus. Lågfrekvent klaras.
MHN – Ingen åtgärd.
Lst – Överklagandet avslogs.
MMD - Överklagandet avslogs.

M 2538-12 >>. Göteborg. Klagomål busstrafik. Ekv 62/29 dBA, max 77/48 dBA, 25 st bussar nattetid.
MHN – Ingen åtgärd
Lst - Överklagandet avslogs.
MMD - Överklagandet avslogs. Motivering: Fastigheten har fått fönsteråtgärder.

Göteborg. Klagomål väg och järnväg. Ekv 62 dBA, max 76 dBA.
MHN – Ingen åtgärd.
Lst – Åter till MHN, dvs bakläxa. Motivering: MHN anser att TRV arbetar efter upprättad prioritesplan och denna fastighet ligger långt fram i tiden. Men Lst anser att det inte är rimligt att klagande ska vänta. Det har inte heller gjorts någon avvägning mellan bullersituationen och vilken bullerreducering som är TM och ER att åstadkomma. Därför återförvisas ärendet.

M 1833-12>>. Växjö. Klagomål vägtrafik. Ekv 64/23 dBA, max 78/37 dBA. Önskar skärm på uteplats.
MHN – ingen åtgärd.
Lst – Överklagandet avslogs. Motivering: Fönsteråtgärder genomförda, skärm för dyrt jämfört med nyttan.
MMD – Håller med Lst om att det är för dyrt. Men sedan förs ett resonemang om uteplats som leder till att ”det är inte utrett vad en lokal skärm på avgränsad det av uteplatsen kan kosta. Därför återförvisas ärendet för fortsatt utredning.

M 2015-12>>. Kalmar. Klagomål vägtrafik. Max i sovrum överskrider 45 dBA med 19 dB!
MHN – Föreläggande till TRV att vidta åtgärder.
TRV – Vill genomföra åtgärder om bef vägg-takkonstruktion medger (träfasad).
Lst – Avslår TRV och håller med MHN. Åtgärder ska vidtas.
MMD – Ger TRV delvis rätt. Dvs åtgärder ska vidtas men om det är som TRV befarar ska TRV ta fram en samh.ekon. analys med beskrivning av nytta/kostnad.

M 4540-12 >>. Ljungby. Klagomål vägtrafik. <55 dBA men vid omledning av trafiken 59 dBA ekv. Omledning kan ske 50-100 ggr/år.
MHN – Ingen åtgärd.
Lst – Överklagandet avslogs. Bedömningen ska utgå ifrån situation utan trafikomledning.
MMD – Överklagandet avslogs. Motivering: Om omledning sker så ofta som 100 ggr/år 8 h/gång ---> 9% av tiden ---> 0,6 dBA ekv.nivåhöjning av ÅMV. Maxnivåer klaras vid omledning.

M 4771-11 >>. Lomma. Klagomål vägtrafik. Inomhus ok, ekv 54 dBA, 59 dBA på vån 2.
MHN – Ingen åtgärd.
Lst - – Överklagandet avslogs.
MMD - – Överklagandet avslogs. Motivering: Riktvärden inomhus klaras. Utomhus 54 resp 59 dBA på vån 2. Det aktuella bullret utgör inte olägenhet för människors hälsa.

M 1472-13 >>. Tranås. Klagomål väg- och tågtrafik. Buller och vibrationer. Ekv 67 dBA, max 88/50 dBA. 38 dBA dämpning.
MHN – Ingen åtgärd
Lst - Överklagandet avslogs.
MMD – Avslår bullerdelen. Återförvisar vibrationer. Motivering: Mkt buller, men fönsteråtgärder vidtagna 2002. Inte rimligt att vidta ytterligare bulleråtgärder. Vibrationer ska utredas, av särskilt intresse är kombinationen buller + vibrationer.
MMÖD – Håller med MMD om vibrationer och återförvisar även bullerdelen. Motivering: Finns skäl att utreda och bedöma kombinationen buller + vibrationer samt kombinationen buller från väg- resp tågtrafik.

M 4120-11 >>. Örnsköldsvik. Vibrationer från gupp.
MHN – Guppen togs bort, 30 km/h infört + ny asfalt. därefter inga ytterligare åtgärder.
Lst – Avslår ytterligare åtgärder, dvs håller med MHN.
MMD - Avslår ytterligare åtgärder, dvs håller med MHN.
MMÖD - Avslår ytterligare åtgärder, dvs håller med MHN.

Hagalund bangård Solna. Rangering.
MHN – Föreläggande till TRV att bygga 9 m skärm 23 mkr för att nå 2-3 dB o uppfylla NV´s AR.
Lst - Håller med MHN.
MMD – Håller med MHN.
MMÖD - ???

P 3762-12 >>. Örebro. Dp bostäder vid industri. VU överklagar.
Lst – Håller med kommunen.
MMD – Upphäver dp. Motivering: Handläggningen av planen har varit bristfällig. 
 
 
 

           Domar som togs upp vid seminariet Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller, 2011-02-08
Läs dokumentationen här >>

- MD 5-10 2010-10-15 SL, Roslagsbanan
MD 814-10 2010-04-09 Spårtrafik 
- MÖD 2817-07 2008-10-13 Vägverket, Jönköping  
MÖD 4549-07 2008-10-03 Östersunds kommun  
MÖD 3491-07 2008-10-02 Vägverket, Skåne 
MD 1931-09 2010-01-18 Vägverket, Skåne 
MÖD 2780-06 2007-04-26 Vägverket, Ölandsbron
MÖD 3482-08 2009-05-06 Vägverket, Simrishamn
MÖD 5788-06 2007-12-10 Banverket Lunds kommun 
MÖD 7319-05 Sävsjö, Banverket  
MÖD M3017-04 Banverket, Mölndahl
MÖD M 238-00 Vägverket, Motala   

 
   


Uppdaterat 2014-03-19
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum