HemPublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Sök
Genomförd samverkan
n

Saltvattenproblematik vid bygglov och brunnsborrning

I hela länet finns risk för saltvattenpåverkan i brunnar, genom relikt saltvatten samt recent saltvatten genom inträngning från havet. Problemen aktualiseras när bebyggelsen och permanentbosättningen ökar i områden utanför kommunalt VA. I tätbebyggda fritidshusområdenär tillgången på sött grundvatten många gånger begränsad. Problemen finns främst utmed kusten men även i vissa andra tätbebyggda områden inne på fastlandet. Vid utbyggnad av bostäder, höjning av VA-standarden, nybyggnad och permanentbosättning sker erfarenhetsmässigt ett ökat vattenuttag med risk för en ökad saltvattenpåverkan i egen och närbelägna vattentäkter.
Detta samverkansprojekt vill nå handläggare på både bygglovskontor och miljökontor på de kommuner som hanterar dessa frågeställningar och genom samverkan skapa en bra diskussion, möjlighet till ökad kunskapsnivå, tillsynsvägledning och samsyn.

En handledning, Stöd vid ärendehantering för att minska risken för saltvatteninträngning, är framtagen. Som underlag för projektet gjordes en enkät. Syftet var att bilda sig en uppfattning om problembilden och hur handläggningen samt kunskapsbehovet ser ut i kommunerna. Enkätsammanställningen finns nedan.


Dokument
Stöd vid ärendehantering för att minska risken för saltvatteninträngning. Handledning, 2012. Ladda ner här! >>
Saltvattenproblematik vid bygglov och brunnsborrning. Sammanställning av enkät till länets kommuner 2011. Läs här! >>
Arbetsmaterial och minnesanteckningar från denna samverkan finns på MSL:s projektarbetsplats. Inloggning här! >>. För inloggningsuppgifter kontakta MSL här! >>
- Enskild avloppsanläggning. Information om ny eller befintlig avloppsanläggning. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor. Läs här! >>
- Innehåll utredning för bergborrad brunn. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor. Läs här! >>
Normbrunn 07. SGU. Läs här! >> 
 
Tips!
- Ny checklista från SGU 2015 vid ansökan om grundvattenuttag. Läs mer här! >>
SGU har 2013 tagit fram nya bedömningsgrunder för grundvatten som ersätter de bedömningsgrunder som 1999 utgavs av Naturvårdsverket här! >>
- SGU ska uppdatera foldern Salt brunnsvatten >> . Har du förslag på hur foldern kan bli bättre. Finns det information som bör läggas till? Skriv en rad här! >>
Kom ihåg att registrera grundvattenutredningar här! >> 

Är detta ett relevant samverkansområde? Hur kan arbetet med att öka kunskapen om saltvattenproblematiken utvecklas vidare?
Ge oss dina tankar kring tillsynsområdet. Svara på fyra frågor i en
enkät — klicka till höger!
Vill du tycka till senare kan du få en påminnelse via e-post här! >>Samverkansstatus: Genomförd samverkan, under 2011-2012.
Initiativtagare:  Österåkers kommun. 
Uppdaterat 2021-09-06
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum