HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSökLogga in
Logga in
 
Genomförd utbildning
n

Tillsyn av täkter och anläggningar för masshantering

3-4 maj 2012 arrangerade MSL ett seminarium och studiebesök kring tillsyn av täkter och anläggningar för masshantering. Dagarna innehöll en genomgång av aktuell kunskap och diskussion om tillsynsmetodik, egenkontroll, checklistor och kravställningar.


Dokument
- Dokumentation från seminarium och studiebesök finns här! >>
Slutrapport, med deltagarutvärdering från seminariet, finns här! >> 

Tips!              
Sevesolagstiftningen gäller numera även bergtäkter som vid något tillfälle laddas med mer än 10 ton sprängämne, oavsett varaktighet. Verksamheten klassas då som en sevesoverksamhet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är central tillsynsmyndighet och Länsstyrelsen utövar tillsyn så att sevesolagen följs.
En skriftlig anmälan ska lämnas in till den länsstyrelse där verksamheten ligger. Det ska även finnas ett handlingsprogram för hur allvarliga kemikalieolyckor ska förebyggas och information till allmänheten om täkten ska finnas på den aktuella kommunens webbplats.
Mer information finns på MSB:s webbplats, msb.se\Seveso.  
- Stöd vid ansökan om grus- och bergtäkter. SGUs bidrag till en hållbar materialförsörjning består såväl av geologiska faktaunderlag som yttranden i samband med ansökningar om grus- och bergtäkter. Här publicerar vi information som visar vad man bör tänka på vid ansökningsprocessen för täkter. Det är bland annat checklistor som kan användas som stöd för ansökan om täkt och för myndigheter vid granskning och tillsyn. Läs mer här! >> SGU publicerar information som visar vad man bör tänka på vid ansökningsprocessen för bergtäkter. Det är bland annat en checklista som kan användas som vägledning vid upprättandet av ansökan om bergtäkt och som ett stöd för myndigheter vid granskning och tillsyn. Läs här! >>
Miljösamverkan Västra Götaland tog hösten 2011 fram Handledning för täkttillsyn. Läs den här! >>
Ett seminarium 2011-10-10 presenterade handledningen. Läs dokumentationen här! >> 
Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Värmland tog 2010 fram

Hantering av schaktmassor — tillsynshandledning. Läs den här! >> 

- I rapportbiblioteket på Miljösamverkan Sverige finns två olika täktrapporter, läs här! >>
- Länsstyrelsen i Stockholms läns information om täkter finns här! >>
- Naturvårdsverkets information om täkter finns här! >>
Workshop 2/12 2014 Användning, klassificering och uppgradering av jord- och bergmaterial, dokumenation finns här! >> 

Är detta ett relevant samverkansområde? Hur kan arbetet med
tillsyn av täkter utvecklas vidare?

Ge oss dina tankar kring tillsyn av täkter. Svara på fyra frågor i en
enkät — klicka till höger!
Vill du tycka till senare kan du få en påminnelse via e-post här! >>Samverkansstatus: Genomförd samverkan. Utbildning genomförd 3-4 maj 2012. Slutrapport >> godkänd 2012-06-05.
Initiativtagare: Sigtuna kommun.
Samverkansgrupp: Alexsandra Hellsten, Botkyrka kommun; Riitta Lindström och Lars Åkerblad, Länsstyrelsen i Stockholms län; Per Gröning, Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund; Karin Palmqvist Larsson, Österåkers kommun samt Henrik Spovin, Miljösamverkan Stockholms län.Genom tolv regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sitt tillsynsarbete (miljöbalk och livsmedelslagstiftning). Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här! >>
 
Uppdaterat 2015-12-03
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum