HemSamverkanPublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Konferens 22 november om matos från restauranger som ett olägenhetsproblem för bostäder
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Utbildningar och seminarier
Genomförda utbildningar och seminarier
Att använda nudging vid tillsyn
Bedömning av behov av rening av länssvatten vid markarbeten vid sanering och exploatering, 14 februari 2018
Bergvärmepumpar – utbildning 15 oktober 2014
Bullerutbildning
Fukt och riskkonstruktioner – utbildning 3 oktober 2016
Kommunikation och bemötande i tillsynen – utbildning
Mekanisk ventilation i flerbostadshus, utbildning 10 november 2015
Miljökvalitetsnormer för vatten – nämndseminarium 10 februari 2016
Miljötillsynsutredningen och utredningen om livsmedelskontrollen samt utredningen om vattenmiljö och vattenkraft, 30 augusti 2017
Mögellukt i byggnader – seminarium 9 oktober 2019
Nya PBL för miljöhandläggare — utbildning 2012-05-07
Nämndutbildning 18 februari 2015
Nämndutbildning 13 februari 2019
Riktvärdesmodellen – workshop 12 februari 2015
Sanktionsutbildning 30 maj 2016
Självdragsventilation i flerbostadshus – seminarium 27 januari 2015
Tillsyn av egenkontroll av energihushållning – utbildning 9 september 2014
Tillsyn av täkter och anläggningar för masshantering
Dokumentation
Utbildning i kommunikation och bemötande
Utbildning kring tillsyn på stora och medelstora energianläggningar 2013
Ventilation i bostäder – 11 september 2018
Ventilation i offentliga lokaler – utbildning
Inspirationsdag 20 november 2020
 
Genomförd utbildning
n

Tillsyn av täkter och anläggningar för masshantering

3-4 maj 2012 arrangerade MSL ett seminarium och studiebesök kring tillsyn av täkter och anläggningar för masshantering. Dagarna innehöll en genomgång av aktuell kunskap och diskussion om tillsynsmetodik, egenkontroll, checklistor och kravställningar.


Dokument
- Dokumentation från seminarium och studiebesök finns här! >>
Slutrapport, med deltagarutvärdering från seminariet, finns här! >> 

Tips!              
Sevesolagstiftningen gäller numera även bergtäkter som vid något tillfälle laddas med mer än 10 ton sprängämne, oavsett varaktighet. Verksamheten klassas då som en sevesoverksamhet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är central tillsynsmyndighet och Länsstyrelsen utövar tillsyn så att sevesolagen följs.
En skriftlig anmälan ska lämnas in till den länsstyrelse där verksamheten ligger. Det ska även finnas ett handlingsprogram för hur allvarliga kemikalieolyckor ska förebyggas och information till allmänheten om täkten ska finnas på den aktuella kommunens webbplats.
Mer information finns på MSB:s webbplats, msb.se\Seveso.  
- Stöd vid ansökan om grus- och bergtäkter. SGUs bidrag till en hållbar materialförsörjning består såväl av geologiska faktaunderlag som yttranden i samband med ansökningar om grus- och bergtäkter. Här publicerar vi information som visar vad man bör tänka på vid ansökningsprocessen för täkter. Det är bland annat checklistor som kan användas som stöd för ansökan om täkt och för myndigheter vid granskning och tillsyn. Läs mer här! >> SGU publicerar information som visar vad man bör tänka på vid ansökningsprocessen för bergtäkter. Det är bland annat en checklista som kan användas som vägledning vid upprättandet av ansökan om bergtäkt och som ett stöd för myndigheter vid granskning och tillsyn. Läs här! >>
Miljösamverkan Västra Götaland tog hösten 2011 fram Handledning för täkttillsyn. Läs den här! >>
Ett seminarium 2011-10-10 presenterade handledningen. Läs dokumentationen här! >> 
Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Värmland tog 2010 fram

Hantering av schaktmassor — tillsynshandledning. Läs den här! >> 

- I rapportbiblioteket på Miljösamverkan Sverige finns två olika täktrapporter, läs här! >>
- Länsstyrelsen i Stockholms läns information om täkter finns här! >>
- Naturvårdsverkets information om täkter finns här! >>
Workshop 2/12 2014 Användning, klassificering och uppgradering av jord- och bergmaterial, dokumenation finns här! >> 

Samverkansstatus: Genomförd samverkan. Utbildning genomförd 3-4 maj 2012. Slutrapport >> godkänd 2012-06-05.
Initiativtagare: Sigtuna kommun.Genom tolv regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sitt tillsynsarbete (miljöbalk och livsmedelslagstiftning). Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här! >>
 
Uppdaterat 2021-09-06
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum