HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Ansökan om LOVA-bidrag för lokalt åtgärdsprogram
Avfall i anläggningsändamål
Badplatser och påverkan från förorenade områden
Dagvattennätverket
Enskild dricksvattenproduktion
Förorenade områden
Inventering enligt MIFO av förorenade områden vid pågående miljöfarliga verksamheter
Masshantering i samband med schaktarbeten
Minireningsverk
Saltvattenproblematik vid bygglov och brunnsborrning
Spridning av slam på åkermark
Strandskyddsnätverk
Tillsyn av fritidsbåtar
Tillsyn av kommunala avloppsreningsverk
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Tillsyn på lantbruk
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier

Genomförd samverkan
n

Tillsyn lantbruk – Effektiv näring

Denna samverkan inspirerade och samordnade under 2012 deltagande för kommunerna i Effektiv näring, Jordbruksverkets tillsynskampanj. Resultatet av kampanjen sammanställs nu av Jordbruksverket. Läs delrapporten Effektivare tillsyn inom växtnäringsområdet här! >>

En slutrapport med utvärdering av MSL:s stöd till kommunerna med förslag på projektmetod och seminarier för lantbrukarna sammanställs nu.Dokument
- Informationsbrev till länets kommuner 2011-09-26. Läs här! >>
Mall pressmeddelande Effektiv näring. Ladda ner här! >> 
Mall inbjudan lantbruksseminarier. Ladda ner här! >>
Projektplan och minnesanteckningar finns på MSL:s projektarbetsplats. >>  
   
Tips!            
-

Det är aktuellt med frågor om generella gödseldispenser och om vilka krav som bör ställas i en dispens. Jordbruksverket har tagit fram en tillsynsvägledning om gödseldispenser som publicerats på www.jordbruksverket.se/gödseldispenser

Jordbruksverket har tagit fram en presentationsfilm om integrerat växtskydd (IPM). Den handlar om vad integrerat växtskydd är, vilket regelverk som styr det och hur det kan tillämpas. Se filmen här! >>

- Tillsynsvägledning om egenkontroll på jordbruken från Jordbruksverket här! >>
Integrerat växtskydd: Samtliga yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel ska från och med 1 januari 2014 arbeta med integrerat växtskydd. Integrerat växtskydd anses genomfört i Sverige med hänvisning till dels förordning EG nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, dels till den befintliga förordningen om växtskyddsmedel (SFS 2006:1010). I EU-förordningen EG nr 1107/2009 framgår det av artikel 55 att den som använder växtskyddsmedel ska tillämpa integrerat växtskydd. I den svenska förordningen finns det en definition av integrerad bekämpning i 2 § och ett krav på att tillämpa det i 39 §.
När det kan komma mer detaljer och hur de kommer att se ut vet vi inte i dagsläget. Den nya förordningen om bekämpningsmedel är fortfarande inte beslutad. Det förslag till föreskrift som vi tog fram utgick från att förordningen skulle se ut som i förslaget som kom sommaren 2013. Det gör att förslaget till föreskrift kanske inte kan utformas så som vi föreslog och för närvarande gäller inget av det. Det finns alltså inget krav på att anteckna vad man bekämpar eller att rådgivare ska vara utbildade som var de mest konkreta delarna i det förslaget.
När det gäller tillsyn är Jordbruksverket ansvarigt för tillsynsvägledningen. Det som är möjligt att säga just nu är att det inte finns några detaljer att bedriva tillsyn kring när det gäller integrerat växtskydd. Likväl är det ändå viktigt att tänka kring framförallt förebyggande åtgärder och bevakning av växtskyddsläget. Det kommer att bli viktigt hur regelverket än kommer att utformas i framtiden.  
- Läs Jordbruksverkets slutrapport Effektivare tillsyn inom växtnäringsområdet, tillsynskampanjer – vägen framåt? Rapport 2012:34 här! >> 
Bestämmelser om stallgödsel utredda av Landsbygdsdepartementet. Läs mer här! >>
- Läs delrapporten från Effektiv näring Effektivare tillsyn inom växtnäringsområdet här! >>
Vilka krav är rimliga att ställa på små gödselproducerande verksamheter som inte omfattas av de generella bestämmelserna i miljöbalken? Kandidatarbete 2011 av Sofia Schultz, Institutionen för miljövetenskap, Lunds Universitet. Läs här! >> 

Varje år rapporteras de tillsynsinsatser som KemI, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och kommunerna genomför vad gäller växtskyddsmedel. Läs 2011 års rapport här! >>

LRF har tagit fram tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter. Läs här! >> 

 

Är detta ett relevant samverkansområde? Hur kan arbetet med
tillsyn av lantbruk utvecklas vidare?

Ge oss dina tankar kring tillsynsområdet. Svara på fyra frågor i en
enkät — klicka till höger!
Vill du tycka till senare kan du få en påminnelse via e-post här! >>

Samverkansstatus: Genomförd samverkan.
Initiativtagare: Sigtuna kommun.
Samverkansstart: 2011-08-31.
Samverkansgrupp: Johan Laurell, Sigtuna kommun; Anna Winnersjö-Ahlgren, Vallentuna kommun; Mika Silvikko, Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund samt Henrik Spovin, Miljösamverkan Stockholms län.

 Genom tolv regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sitt tillsynsarbete (miljöbalk och livsmedelslagstiftning). Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här! >>

Uppdaterat 2015-08-10
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum