HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkansprojekt
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Bassängnätverket
Fotvårdstillsyn
Hus- och ventilationsnätverket
Hygienlokaler – stickande och skärande verksamheter
Kosmetiska och hygieniska produkter för barn
Legionella
Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller — sammanställning av domar
Samsyn gällande tomgångskörande bussar
Samverkan kring det nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan
Smittskydd
Tillsyn av kemikalier i förskolan
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Trafikbullerärende — handläggningsrutiner
Gummigranulat och fallskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
 Genomförd samverkan
 
Trafikbullerärende — handläggningsrutiner

Många trafikbullerärenden återsänds från länsstyrelse och domstol med motivering att underlag saknas. Syftet med denna samverkan var att underlätta för handläggning av trafikbullerärenden och ge stöd till ärendebeskrivning som ger prövande myndighet hållbart underlag.
En samverkansgrupp inom MSL har tagit fram ett handläggarstöd >> med de omständigheter som måste utredas för handläggning av ett trafikbullerärende.


Dokument
Handläggning av trafikbullerärenden. Handläggarstöd, 2013. Läs här! >> 
- Arbetsmaterial och minnesanteckningar från denna samverkan finns på MSL:s projektarbetsplats. Inloggning här! >>. Inloggningsuppgifter får du genom MSL här! >>.
   
Tips!
 - Nya riktvärden för trafikbuller. Den 11 maj 2017 fattade regeringen beslut om höjda riktvärden för väg- och spårtrafikbuller vid en bostadsbyggnads fasad. Gällande riktvärden är nu 60 dBA ekvivalent ljudnivå generellt och 65 dBA för små bostäder upp till 35 kvm. Kraven på ljudmiljön inomhus är oförändrade.
De nya riktvärdena trädde i kraft den 1 juli 2017 och kan tillämpas på planärenden som påbörjats från och med den 2 januari 2015. Läs mer på Regeringens och Boverkets hemsidor.
- Riktlinje buller och vibrationer. Trafikförvaltningen (SL) har tagit fram riktlinjer för buller och vibrationer. I riktlinjerna beskrivs hur Trafikförvaltningen ska arbeta för att uppnå målen för buller och vibrationer. Syftet är bl.a. att ge vägledning internt, ge tydligt underlag till utvecklingsplaner, skapa samsyn med myndigheter om tolkningar samt att beskriva egenkontroll enligt miljöbalken. Riktlinjerna finns att läsa på Bullernätverkets hemsida 
Intressanta bullerdomar och -rättsfall finns här! >> 
- Miljösamverkan Västra Götaland driver ett projekt kring buller. Läs mer här! >>
- I februari 2012 gjorde Bullernätverket en sammanställning över pågående bullerprojekt i landet. Läs sammanställningen här! >>
- Bullernätverkets kartan över regionen finns här! >> 
Naturvårdsverket har samlat information om arbetet med att begränsa störningar av omgivningsbuller i samhället här! >>
- Den som vill veta mer om ljudlandskap, trafikbuller, upplevelse av ljud, störning och mycket mer finner mycket i Chalmers tekniska högskolas
Ljudboken! >>.
 - Beräkning av hälsobördan till följd av buller i Sverige
Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms läns landsting och Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet har 2017 på uppdrag av Trafikverket beräknat hälsobördan till följd av buller från väg- och spårtrafik i Sverige. Nu finns resultaten redovisade i en ny vetenskaplig publikation

Är detta ett relevant samverkansområde? Hur kan arbetet med
trafikbullerärenden utvecklas vidare?

Tyck till om denna samverkan och ge oss dina tankar kring tillsynsområdet. Svara på fyra frågor i en enkät — klicka till höger!
Vill du tycka till senare kan du få en påminnelse via e-post här! >>Samverkansstatus: Genomförd samverkan. Handläggarstöd godkänt  2013-10-04.
Initiativtagare: Tidigare samverkan Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller. Läs mer här! >>
Samverkansgrupp:  Samy Said, Botkyra kommun; Barbro Olander och Johan Rydén, Danderyds kommun; Natalii Back, Länsstyrelsen i Stockholms län; Anneli Castan, Nacka kommun samt Jonas Lidbrink, Sollentuna kommun. Tidigare ingick Eva Svensson, Länsstyrelsen i Stockholms län, i gruppen.
Genom tolv regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sitt tillsynsarbete (miljöbalk och livsmedelslagstiftning). Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här! >>


Uppdaterat 2017-09-11
Miljösamverkan Stockholms län sl]
Provided by Webforum