HemPublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Sök
 Genomförd samverkan
 
Trafikbullerärende — handläggningsrutiner

Många trafikbullerärenden återsänds från länsstyrelse och domstol med motivering att underlag saknas. Syftet med denna samverkan var att underlätta för handläggning av trafikbullerärenden och ge stöd till ärendebeskrivning som ger prövande myndighet hållbart underlag.
En samverkansgrupp inom MSL har tagit fram ett handläggarstöd >> med de omständigheter som måste utredas för handläggning av ett trafikbullerärende.


Dokument
Handläggning av trafikbullerärenden. Handläggarstöd, 2013. Läs här! >> 
- Arbetsmaterial och minnesanteckningar från denna samverkan finns på MSL:s projektarbetsplats. Inloggning här! >>. Inloggningsuppgifter får du genom MSL här! >>.
   
Tips!
 - Nya riktvärden för trafikbuller. Den 11 maj 2017 fattade regeringen beslut om höjda riktvärden för väg- och spårtrafikbuller vid en bostadsbyggnads fasad. Gällande riktvärden är nu 60 dBA ekvivalent ljudnivå generellt och 65 dBA för små bostäder upp till 35 kvm. Kraven på ljudmiljön inomhus är oförändrade.
De nya riktvärdena trädde i kraft den 1 juli 2017 och kan tillämpas på planärenden som påbörjats från och med den 2 januari 2015. Läs mer på Regeringens och Boverkets hemsidor.
- Riktlinje buller och vibrationer. Trafikförvaltningen (SL) har tagit fram riktlinjer för buller och vibrationer. I riktlinjerna beskrivs hur Trafikförvaltningen ska arbeta för att uppnå målen för buller och vibrationer. Syftet är bl.a. att ge vägledning internt, ge tydligt underlag till utvecklingsplaner, skapa samsyn med myndigheter om tolkningar samt att beskriva egenkontroll enligt miljöbalken. Riktlinjerna finns att läsa på Bullernätverkets hemsida 
Intressanta bullerdomar och -rättsfall finns här! >> 
- Miljösamverkan Västra Götaland driver ett projekt kring buller. Läs mer här! >>
- I februari 2012 gjorde Bullernätverket en sammanställning över pågående bullerprojekt i landet. Läs sammanställningen här! >>
- Bullernätverkets kartan över regionen finns här! >> 
Naturvårdsverket har samlat information om arbetet med att begränsa störningar av omgivningsbuller i samhället här! >>
- Den som vill veta mer om ljudlandskap, trafikbuller, upplevelse av ljud, störning och mycket mer finner mycket i Chalmers tekniska högskolas
Ljudboken! >>.
 - Beräkning av hälsobördan till följd av buller i Sverige
Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms läns landsting och Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet har 2017 på uppdrag av Trafikverket beräknat hälsobördan till följd av buller från väg- och spårtrafik i Sverige. Nu finns resultaten redovisade i en ny vetenskaplig publikation


Samverkansstatus: Genomförd samverkan. Handläggarstöd godkänt  2013-10-04.
Initiativtagare: Tidigare samverkan Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller. Läs mer här! >>


Uppdaterat 2021-09-06
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum