HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson
Enklare lagefterlevnad
Fallstudie - Miljösamverkan Stockholms län
FAQ - för MoH-kontor och växel
Handläggningsrutiner för vedeldningsklagomål
Miljökontorens digitala verktyg
Nyckeltal för verksamhetsutveckling
Nämndutbildning
Nätverk detaljplanefrågor
Nätverk om avtalssamverkan mellan kommuner
Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller — sammanställning av domar
Samverkan kring SKR:s miljöbalkstaxa
Tillsynsmyndighetens roll – rådgivning och information
Uppföljning av tillsynen
Vetenskaplig studie kring tillsynens effekt på verksamhetsutövarens beteende
Värdering av risker i arbetet
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Inrapportering av data för nyckeltal

Inrapportering av data görs av miljökontoren i webbformulär via inloggning. För inrapporteringsperiod se här.

Varje miljökontor har sin inloggning, Har du glömt din kommuns Inloggning skriv till MSL!
Komplettering av data kan göras för tidigare år.

Definitioner av nyckeltalen           
Definitioner av nyckeltalen finns här!   
          
Notera

 - Trots trängseltillsynen rapporterar vi 2021 års data på samma sätt som tidigare år. Rapportera totala tillsynsintäkter samt samtliga åa inom tillsyn (inklusive åa som har jobbat med trängseltillsyn). 
- Nyckeltal 9, Debiterade timmar för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft: Data rapporteras inte, uträkning sker av systemet utifrån data i nyckeltal 2 och 7.
Observera dock: de kommuner som har differentierad taxa kan själva räkna ut nyckeltal 9 för att få en riktigare siffra. Meddela i så fall MSL så att systemuträkningen kopplas bort.
- Använd gärna möjligheten till att genom fritext i fältet Kommentar göra just det, kommentera de data som läggs in. För god transparens ange vilket år kommentaren skrevs. Denna text publiceras tillsammans med respektive nyckeltals länsövergripande kommentar. 
 - Den övergripande kommentaren skrivs av Selma Musabasic, Stockholms miljöförvaltning. 
Komplettering av data för tidigare år kan göras. 
 - När du rapporterar kan du granska resultatet utan att det blir publikt. När alla miljökontor rapporterat görs publiceringen gemensamt vid ett tillfälle.
   
Publicering
När alla miljökontor rapporterat in data sker publicering här! 

Frågor?

E-post eller telefon 08 508 28 929.

Lycka till med inrapporteringen!


Nyckeltal – verktyg i verksamhetsutvecklingen 
Uppdaterat 2022-05-25
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum