HemPublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Sök
 
Genomförd utbildning
n
Utbildning kring tillsyn på stora och medelstora energianläggningar


MSL arrangerade våren 2013 en kurs i två delar om tillsyn på stora och medelstora energianläggningar. Syftet med utbildningen var att ge miljöinspektörer i länet större kunskap inom mätteknik och de krav på utsläpp och mätningar som ställs på verksamhetsutövarna enligt vår lagstiftning. Utbildningen hölls 2013-03- 26 och 2013-06-04.

Uppföljande träff?
Under utbildningen framkom önskemål om att till hösten träffas och diskutera de nya förordningarna inom området, vad det innbär för tillsynen m.m. Intresseanmälan för en sådan träff kan göras här! >> 
För den som gick utbildningen tar MSL tacksamt emot utvärderande tankar om dagarna. Du når utvärderingens åtta frågor här! >>

           
Dokument
  Underlag inför del 1, den 26 mars 2013: 
  - program för utbildningsdagen finns här! >> 
- NFS 2002:28 Naturvårdsverkets föreskrifter om avfallsförbränning. Läs här! >>
  - NFS 2002:26 Naturvårdsverkets föreskrifter om utsläpp till luft av svaveldioxid,
  kväveoxider och stoft från förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt på
  50 MW eller mer. Läs mer här! >>

- NFS 2004:6 Naturvårdsverkets föreskrifter om mätutrustning för bestämmande av
  miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion. Läs
här! >>

  - Naturvårdsverkets Förbränningsanläggningar Vägledning del 1. Läs här! >>
  - Naturvårdsverkets Förbränningsanläggningar Vägledning del 2. Läs här! >>
  - Naturvårdsverkets Förbränningsanläggningar Vägledning del 3. Läs här! >>
  - Industriemissionsdirektivet. Beskrivning från Naturvårdsverket här! >> och
  Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU här! >> 
  - SS-EN 14181 om kvalitetssäkring av automatiska mätsystem. Köps här! >>
   
  Dokumentation från 26 mars finns här! >> 
  Dokumentation från 4 juni finns här! >>  
   
Tips!
- Miljöbalkens allmänna hänsynsregler gäller parallellt med BAT-slutsatserna. Vid en prövning kan en domstol eller myndighet komma fram till ett strängare krav än utsläppsvärdet i en BAT-slutsats. Detta slår Mark- och miljööverdomstolen fast i en dom från 28 februari 2014.  Läs mer här! >> 
EU:s nya direktiv för utsläpp, IED, införlivas nu i svensk lagstiftning. Tillsynsmyndigheterna får också nya uppgifter. IED är ett minimidirektiv och svensk miljöbalk och våra utsläppsregler ska gälla parallellt. Läs mer i Tillsynsnytt från Naturvårdsverket här! >>
- Ett antal olika material kring energi och tillsyn finns i nationella rapportbiblioteket. Läs mer här! >>


Samverkansstatus: Genomförd utbildning 2013-03-26 och 2013-06-04.
Initiativtagare: Stockholms stad.


>>
Uppdaterat 2021-09-06
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum