HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Webbsända utbildningar
Genomförda utbildningar och seminarier
Att använda nudging vid tillsyn
Bedömning av behov av rening av länssvatten vid markarbeten vid sanering och exploatering, 14 februari 2018
Bergvärmepumpar – utbildning 15 oktober 2014
Bullerutbildning
Energi i tillsynen – utbildning 17 april 2013
Fukt och riskkonstruktioner – utbildning 3 oktober 2016
Kommunikation och bemötande i tillsynen – utbildning
Mekanisk ventilation i flerbostadshus, utbildning 10 november 2015
Miljökvalitetsnormer för vatten – nämndseminarium 10 februari 2016
Miljötillsynsutredningen och utredningen om livsmedelskontrollen samt utredningen om vattenmiljö och vattenkraft, 30 augusti 2017
Mögellukt i byggnader – seminarium 9 oktober 2019
Nya PBL för miljöhandläggare — utbildning 2012-05-07
Nämndutbildning 18 februari 2015
Nämndutbildning 13 februari 2019
Riktvärdesmodellen – workshop 12 februari 2015
Sanktionsutbildning 30 maj 2016
Självdragsventilation i flerbostadshus – seminarium 27 januari 2015
Tillsyn av egenkontroll av energihushållning – utbildning 9 september 2014
Tillsyn av täkter och anläggningar för masshantering
Utbildning i kommunikation och bemötande
Utbildning kring tillsyn på stora och medelstora energianläggningar 2013
Utsläpp från vedeldning – sotning och klagomålshantering 29 november 2019
Ventilation i bostäder – 11 september 2018
Ventilation i offentliga lokaler – utbildning
Inspirationsdag 20 november 2020
Genomförd samverkan
Utbildning i nya PBL för miljöhandläggare


7 maj 2012 arrangerade MSL och Länsstyrelsen i Stockholms län en endagsutbilding om nya plan- och bygglagen, PBL, med specifik inriktning mot miljö- och hälsoskydds-inspektörer.
Utbildning var en generell genomgång av grunderna och förändringarna i nya PBL från 2011 med fördjupning i de delar som berör samarbetet mellan miljökontoret och övriga kommunen samt sambanden mellan PBL och miljöbalken.
Föreläsare var Johan Hjalmarsson och Catarina Fogelberg, arkitekter på avdelningen för planfrågor vid Länsstyrelsen i Stockholms län. 61 deltagare från 15 kommuner/ organisationer deltog.

Presentationen finns här! >>

Slutrapporten från seminariet, med utvärdering och deltagarlista, finns här! >>Tips!
           
- Ny plan- & bygglag - På rätt sätt! Läs mer här! >>

Boverket har en webb-baserad introduktionen om plan- och bygglagen (PBL). Den riktar sig till förtroendevalda i en kommun och har uppdrag att hantera frågor inom PBL.

Det inledande avsnittet är en översiktlig genomgång av PBL och därefter följer fyra avsnitt - Översiktsplan, Detaljplan, Lov- och byggprocess samt Byggnadsnämndens tillsyn. Varje avsnitt tar cirka 20 minuter att genomföra och kan göras i grupp eller individuellt. Boverket rekommenderar att den som ska leda en gruppgenomgång går igenom materialet innan.

Länk till utbildningen

http://utbildning.boverket.se/

 

Genom tolv regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sitt tillsynsarbete (miljöbalk och livsmedelslagstiftning). Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här! >>
Uppdaterat 2015-04-28
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum