HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkansprojekt
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson
Enklare lagefterlevnad
Fallstudie - Miljösamverkan Stockholms län
FAQ - för MoH-kontor och växel
Handläggningsrutiner för vedeldningsklagomål
Miljöbrott och åtalsanmälan
Miljökontorens digitala verktyg
Nyckeltal för verksamhetsutvecklingen
Nämndutbildning
Nätverk detaljplanefrågor
Nätverk om avtalssamverkan mellan kommuner
Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller — sammanställning av domar
Samverkan kring SKR:s nya miljöbalkstaxa
Tillsynsmyndighetens roll – rådgivning och information
Uppföljning av tillsynen
Vetenskaplig studie kring tillsynens effekt på verksamhetsutövarens beteende
Värdering av risker i arbetet
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Miljöbrott och åtalsanmälan – när du behöver komma i kontakt med Polisen
           


När du som inspektör finner anledning att anta att ett brott har begåtts eller begås ska du anmäla detta till Polismyndigheten.
Om du vid t.ex. ett tillsynsbesök upptäcker ett pågående brott är det viktigt att du dokumenterar dina iakttagelser. Dokumentationen kan vara fotografier, film, provtagning eller att du nedtecknar dina iakttagelser.
Polismyndigheten har en begränsad möjlighet att genomföra platsbesök vid pågående brott varvid dina förstahandsåtgärder kan vara avgörande för möjligheterna att utreda ett misstänkt brott.

Finner du att ett pågående brott medför en akut fara för miljön ska du ringa 112 för att möjliggöra för Polismyndigheten och andra samhällsaktörer att förhindra fortsatt brottslighet samt begränsa och förhindra skada. 

Kontakt med polisen:
För polisregion Stockholm gäller en elektronisk rutin avseende anmälan om misstänkta miljöbrott. Tillsynsmyndigheterna skickar underlag till Polisens funktionsbrevlåda. Adressen är utskickad till miljökontoren och ligger på MSL:s projektarbetsplats.

Av säkerhetsskäl ska filer med information inte översänds som ”zip eller med externa länkar till dokument”. Önskvärt format är pdf. Blir det mycket information dela upp innehållet i flera mail.

Kontakt med åklagarmyndigheten:
För frågor till åklagarna, (för åtalsanmälan se nedan), skicka dem gärna via e-post  eller ring telefon 010-5625500. Om frågan gäller en avgjord dom kontakta gärna åklagare vars kontaktuppgifter står i domen.

Åtalsanmälan ska gå från tillsynsmyndigheten till Polisen
Åtalsanmälningar gällande miljöbrott ska skickas från tillsynsmyndigheterna i länet till Polisregion Stockholm via e-post . E-postadressen är utskickad till miljökontoren och finns på MSL:s projektarbetsplats.

I e-postens ämnesfält anges myndighetens diarienummer. Åtalsanmälan bifogas som pdf-fil. Innehåller anmälan fler handlingar än en grundanmälan så ska dessa separeras i varsin bifogad fil. Exempelvis anmälan i en fil, fotografier i en fil och provsvar i en fil.

När Polismyndigheten har gjort en initial hantering av anmälan kommer ett svarsmail skickas till tillsynsmyndigheten med Polismyndighetens diarienummer. Detta för att underlätta det framtida informationsutbytet mellan myndigheterna.

Önskas kontakt med Polismyndigheten gällande ett pågående ärende eller andra frågor som rör Polismyndigheten hänvisas till direktkontakt med utpekad utredare eller gruppchef. Pågående brott eller händelser av brådskande karaktär där polis behövs till en plats hänvisas till 112 eller 11414.

Rutinen med åtalsanmälningar gäller från 2017-01-27. Åtalsanmälan ska alltså inte gå till Åklagarmyndigheten.


Nedskräpningsärenden
Brottet nedskräpning är ett brott för lokalpolisområdet. Nedskräpningsärenden ska sedan maj 2016 skickas till respektive lokalpolisområde.
   
Möte 25 oktober 2018 med polis, åklagare, länsstyrelse och kommuner  
 - Länsstyrelsen hälsar välkommen. Ladda ner presentationen här. 
 - Samverkan: polis-åklagare-kommun-länsstyrelse. Daniel Johansson Kriminalinspektör/gruppchef Miljöbrott Polisregion Stockholm.
Ladda ner presentationen här. 
 - Polisanmälan och utredningsarbetet. Daniel Johansson Kriminalinspektör/gruppchef Miljöbrott Polisregion Stockholm.
Läs presentationen här. 
 - Bevissäkring vid miljöbrott, Nils Hydén, Nationellt forensiskt centrum.
Ladda ner presentationen här.  (stor fil)
   
Möte 8 maj 2017 med polis, åklagare, länsstyrelse och kommuner
 - Förteckning över de domar som diskuterades under mötet. Domarna kan begäras ut hos tingsrätten.
Läs förteckningen här! 
   
Möte 26 september 2016 med polis, åklagare, länsstyrelsen och kommunerna
Länsstyrelsen i Stockholm hade 26 september 2016 möte mellan polis, åklagare, länsstyrelsen och kommunerna för att främja utbyte av information mellan de olika myndigheterna.                     
 - Beskrivning av teknisk undersökning vid misstanke om miljöbrott.
Ladda ner här! 
 - Artskydds- och kulturarvsbrott. Presentation av Filippo Bassini, Polisen.
Ladda ner här!  
 - Gränsöverskridande avfallstransporter. Omöjligt eller ger lagstiftningen möjligheter? Presentation av Matthis Kaby, Länsstyrelsen i Stockholm.
Ladda ner här!  
 - Förteckning över de domar som diskuterades under mötet. Domarna kan begäras ut hos tingsrätten. Förteckningen finns här!  
   
Dokument 
 - Mall Begäran polishandräckning livsmedel (2018-02-22) finns här! 
 - Mall för åtalsanmälan livsmedelsbrott - Underlåten registrering finns här! 
 - Mall för åtalsanmälan livsmedelsbrott - Allmän finns här! 
- Mall/ checklista för åtalsanmälan miljöbrott finns här! >>
Registreringsblankett/ försättsblad för anmälningar från tillsynsmyndigheter enligt 26:2 miljöbalken finns här! >>
Framtagen av polis och åklagare 2016. Syftet med blanketten är att de uppgifter som krävs vid diarieföringen skall vara lätta att hitta samt att det kan innebära färre dubbelregistreringar av ärenden. Syftet är också att rätt kontaktuppgifter från anmälaren med respektive myndighets diarienummer skall medföra bättre information och återkoppling till respektive anmälare.
   
Tips!
 - Flödesschema vid miljöbrott. Vem gör vad i en miljöbrottsutredning? Syftet med flödesschemat är att förtydliga ärendegången vid miljöbrott. Miljösamverkan f (Jönköpings län), 2018. Läs här! 
Vilka rutiner bör gälla för handläggning av sanktionsärenden det vill säga åtalsanmälningar, miljösanktionsavgifter och vitesförelägganden? Miljösamverkan Västra Götaland har tagit fram en lathund med exempel.
Läs mer här!   
- Polismyndigheternas hantering av miljöbrott. Tillsynsrapport 2013:6.
Mer proaktivt arbete för att upptäcka miljöbrott och förutsättningar för att kunna hitta eventuella kopplingar till organiserad brottslighet – det är några rekommendationer till polismyndigheterna.
Läs mer här! 
- Miljöbrott - polisens arbete. Läs om hur Polisen generellt arbetar mot miljöbrott här! 
   
Bakgrund
Om en tillsynsmyndighet misstänker att en verksamhet medför att bestämmelser i miljöbalken, eller en föreskrift meddelad med stöd av balken överträds, är myndigheten skyldig att anmäla detta till polis- eller åklagarmyndigheten (26 kap, 2 § miljöbalken ). Viktigt är att miljökontoret har bra rutiner för att göra åtalsanmälningar och med bra underlag underlättas Polisens förundersökning.

En enhet inom länskriminalpolisen med 7 poliser jobbar uteslutande med brott mot miljöbalken. De jobbar i nära samarbete med 4 åklagare på riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål (Rema).
Åtalsanmälan, som ska skickas till Polismyndigheten, bör innehålla en beskrivning av brottet, fotografier, gamla protokoll, e-postkommunikation, iakttagelser etc. Tumregeln är att skicka in det man har, hellre för mycket än för lite. Ring och kolla med polis och åklagare. En mall och en checklista för åtalsanmälan finns ovan.
Tillsynsmyndigheten ska bara konstatera om en bestämmelse överträtts och inte göra någon bedömning i sakfrågan.
Poliser som jobbar med brott mot livsmedelslagstiftning och arbetsmiljöbrott finns i polisdistrikten.

Genom tio regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sitt tillsynsarbete (miljöbalk och livsmedelslagstiftning). Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här! >>Uppdaterat 2019-05-03
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum