HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkansprojekt
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Ansökan om LOVA-bidrag för lokalt åtgärdsprogram
Avfall i anläggningsändamål
Badplatser och påverkan från förorenade områden
Dagvattennätverk
Enskild dricksvattenproduktion
Förorenade områden
Inventering enligt MIFO av förorenade områden vid pågående miljöfarliga verksamheter
Masshantering i samband med schaktarbeten
Minireningsverk
Saltvattenproblematik vid bygglov och brunnsborrning
Spridning av slam på åkermark
Strandskyddsnätverk
Tillsyn av fritidsbåtar
Tillsyn av kommunala avloppsreningsverk
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Tillsyn på lantbruk
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Genomförd samverkan
 
Dagvatten – vägledning för tillsyn
                       
Denna samverkan tog 2014 fram ett handläggarstöd för kommunerna som underlag för att bedriva en likvärdig tillsyn.


Handläggarstöd            
- Tillsyn av dagvatten – handläggarstöd, MSL 2014 
finns här! >>
   
Övriga dokument
Allt underlag finns upplagt på projektarbetsplatsen >>
Dagvattenavgift allmän platsmark BVa 4, Va 179/08, Statens VA-nämnd. Läs här! >> 
Dagvattenavgift allmän platsmark, överklagat avgörande, Statens va-nämnds beslut 2012-11-30, BVa 85, i mål nr Va 448_12, Svea hovrätt M 11075-12. Läs här! >> 
   
Tips!
 - Ni som är avloppshandläggare eller bistår dem eller kommer in på frågor om avlopp, bräddningar och dagvatten vid myndighetsutövning eller i vattenförvaltningen kan förhoppningsvis ha nytta av skriften Avledning av dag-, drän- och spillvatten! >>. Skriften kan underlätta dialogen mellan prövnings- och tillsynsmyndigheter och VA-organisationer. Den utgör den första delen i en mer omfattande publikation, men den här delen är kostnadsfri.
 -  Dagvattenstrategi för Stockholms stad, 2015, finns här! >> 
 -  Handläggarstöd om dagvatten. Miljösamverkan Västra Götaland tog 2014 fram ett handläggarstöd med  orienterande information om dagvattenhantering, juridiska förutsättningar samt klargörande av olika aktörers roller. Även belysning av dagvattnets betydelse i olika skeden inom kommunen. Läs här! >> 
 - Checklista för tillsyn över spridning av föroreningar via dagvatten
från verksamheter
. Miljösamverkan Östergötland, 2014. Läs här! >>  
 - Tips för verksamhetens dagvattenarbete. Miljösamverkan Östergötland, 2014.
Läs här! >>  
 -  2013 genomförde Miljösamverkan Östergötland Tillsyn över spridning av föroreningar via dagvatten. Läs här! >> 
 -  MSL bjöd 24 september 2013 in till en träff  om dagvatten och provtagning i praktiken. Läs mer här! >>
 -  Miljösamverkan Värmland har 2012 avslutat ett projekt med fokus på planprocessen, anmälningsplikten och tillsyn av såväl miljöfarlig verksamhet som dagvatten-anläggningar. Läs mer här! >> 
 - Rena dagvatten med filter i vägbrunnar, läs ett reportage här! >> 
 -  Tillsynskampanj - Reningsanläggningar för trafikdagvatten. Stockholms stad. 
Läs här! >> 
 -  Vägdagvatten, råd och rekommendationer. Trafikverket. Läs här! >>
 -  Dagvatten – det smutsiga vattnet från våra vägar. Trafikverket. Läs här! >> 
   
Är detta ett relevant samverkansområde? Hur kan arbetet med tillsyn av dagvatten utvecklas vidare?
Tyck till om denna samverkan. Svara på fyra frågor i en enkät – klicka till höger!
Vill du tycka till senare kan du få en påminnelse via e-post här! >>


Samverkansstatus: Handläggarstödet godkändes i maj 2014.
Initiativtagare: MSL:s miljösamverkanworkshop 2012-02-03. 
Samverkansgrupp: 

Lisbeth Eriksson Gross, Lidingö stad; Ulrika Haapaniemi, Länsstyrelsen i Stockholms län; Anna Engström, Petra Norman och Jessica Peters, Nacka kommun; Malin Olofsson, Norrtälje kommun; Tina Molin Solna stad; Anna Mroz och Maria Hägglund, Stockholms stad; Marie Nilsson, Uppsala kommun; Anna Winnersjo-Edholm och Andreas Oryd, Vallentuna kommun; Karin Palmqvist Larsson, Österåkers kommun.
Tidigare deltog Camilla Olofsson, Uppsala kommun och Kristina Söderberg, Norrtälje kommun i gruppen.Delar av samverkansgruppen                       
Främre raden: Camilla Olofsson, Uppsala kommun; Malin Olofsson, Norrtälje kommun och Lisbeth Eriksson Gross, Lidingö stad.
Bakre raden: Anna Mroz, Stockholms stad; Marie Nilsson, Uppsala kommun; Karin Palmqvist Larsson, Österåkers kommun; Maria Hägglund, Stockholms stad och Tina Molin Solna stad.

Genom tretton regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sitt tillsynsarbete (miljöbalk och livsmedelslagstiftning). Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här! >>
Uppdaterat 2016-11-07
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum