HemSamverkanPublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Om oss
Organisation och ansvarsfördelning
Arbetssätt
Vad ska vi göra och vad har vi gjort?
Kontakt!
Nyhetsbrev november 2023
Vad är Miljösamverkan Stockholms län?

   
Miljösamverkan Stockholms län (MSL) ska bidra till en utveckling och effektivisering av miljökontorens arbete. MSL gör detta genom att skapa förutsättningar för gemensamma operativa samverkansprojekt samt informations- och utbildningsinsatser.

Verksamheten fokuserar på operativa tillsynsprojekt, benchmarking och på att ta fram gemensamt underlag för tillsynen. För varje projekt bildas en samverkansgrupp.

26 kommuner i Stockholms län, Länsstyrelsen Stockholm (miljöskyddsenheten) och Storsthlm driver gemensamt MSL och har tecknat en samverkansöverenskommelse.

Vid de regelbundna regionala miljöchefsträffarna diskuteras och förankras beslut. Dessförinnan har MSL:s styrgrupp berett frågorna.
                       
Verksamheten
MSL:s styrgrupp beslutar om vilka samverkansprojekt som ska genomföras och en samverkansgrupp tillsätts av MSL:s parter. Samverkansprojekten kan ha inriktning på:
- Genomförande av tillsynskampanjer.
- Framtagning av informations- och underlagsmaterial i aktuella frågor.
- Utbyte av erfarenheter inom olika tillsynsområden.
- Framtagning/ utbyte av handledningar för tillsyn.
- Interna kurser och seminarier i anslutning till delprojekten
- Uppföljning och utvärdering av arbetet

Resultatet presenteras via webb, rapporter eller seminarier. Ett kansli samordnar och administrerar projekten.
Miljösamverkan Stockholms län har ingen myndighetsroll.

Miljösamverkan i landet
Miljösamverkan Stockholms län är en av tretton regionala miljösamverkansorganisationer. Syftet med all miljösamverkan är att effektivisera och stödja myndigheternas tillsyn enligt miljöbalk och livsmedelslagstiftning.
Samlad information om alla miljösamverkansorganisationer i landet finns här! >>
                                                  

Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse
Läs vår verksamhetsplan och verksamhetsberättelse
här!
             
Varför miljösamverkan? 
Läs vår folder här! 


Presentationsvepa
Vår vepa ser ut så 
här!             
 
Skypemötet

Inledning

Miljö -storkök regelverk 2023-11-22 Karin Kebbe-Helin SSBF

Matos från imkanaler betjänandes storkök 2023-11-22 Richard Fransson o Johan Iversen, SKFM Lars Sundström AB

   
Uppdaterat 2023-11-21
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum