HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Webbsända utbildningar
Genomförda utbildningar och seminarier
Att använda nudging vid tillsyn
Bedömning av behov av rening av länssvatten vid markarbeten vid sanering och exploatering, 14 februari 2018
Bergvärmepumpar – utbildning 15 oktober 2014
Bullerutbildning
Energi i tillsynen – utbildning 17 april 2013
Fukt och riskkonstruktioner – utbildning 3 oktober 2016
Kommunikation och bemötande i tillsynen – utbildning
Mekanisk ventilation i flerbostadshus, utbildning 10 november 2015
Miljökvalitetsnormer för vatten – nämndseminarium 10 februari 2016
Miljötillsynsutredningen och utredningen om livsmedelskontrollen samt utredningen om vattenmiljö och vattenkraft, 30 augusti 2017
Mögellukt i byggnader – seminarium 9 oktober 2019
Nya PBL för miljöhandläggare — utbildning 2012-05-07
Nämndutbildning 18 februari 2015
Nämndutbildning 13 februari 2019
Riktvärdesmodellen – workshop 12 februari 2015
Sanktionsutbildning 30 maj 2016
Självdragsventilation i flerbostadshus – seminarium 27 januari 2015
Tillsyn av egenkontroll av energihushållning – utbildning 9 september 2014
Tillsyn av täkter och anläggningar för masshantering
Utbildning i kommunikation och bemötande
Utbildning kring tillsyn på stora och medelstora energianläggningar 2013
Ventilation i bostäder – 11 september 2018
Ventilation i offentliga lokaler – utbildning
Inspirationsdag 20 november 2020
Genomförd utbildning
 
Ventilation i offentliga lokaler – utbildning

En heldagsutbildning genomfördes 6 februari 2014 kring handfasta frågor som rör ventilation i offentliga lokaler. Dagen bjöd på en genomgång av hur ventilation i offentliga miljöer ska fungera och vilka frågor tillsynen bör fokusera på. Tillsynsvägledande myndigheter gick igenom myndighetskrav och bedömning av egenkontroll etc. Branschföreträdare beskrev förutsättningar för god ventilation och konsekvenser av dålig ventilation. Bra ärendehantering beskrevs och exempel på lärorika ventilationsfrågor.
Utbildningen är utvärderad, se sammanställning nedan.

           
Dokumentation från utbildningen 6 februari
- BBRs (Boverkets byggregler) krav på ventilation, Nikolaj Tolstoy, åhörarkopior >>
Tolkning och tillämpning av Folkhälso-myndighetens allmänna råd om tillsyn enligt miljöbalken – ventilation (SOSFS 1999:25), Michael Ressner, åhörarkopior >> 
Nytt faktablad Hälsobesvär av inomhusmiljön. Från Centrum för arbets- och miljömedicin. Läs här! >> 
- Presentation Claes Bankvall, åhörarkopior >>
Presentation Jan Gustén, åhörarkopior >>
- Ventilation ur ett driftansvarsperspektiv, SISAB, åhörarkopior >>
Felsökning i Sjuka hus, Sune Hägglund, åhörarkopior >> 
Exempel från kommunal tillsyn, Per-Eric Hjelmer, åhörarkopior >>
En slutrapport från utbildningen finns här! >> 
Utvärderingen från utbildningen finns sammanställd här! >> 
- Programet till utbildningen finns här! >>
   
Tips!            
Vill du läsa Luftboken >>, skriven av Claes Bankvall, en av föreläsarna?! Ett exemplar finns på MSL för utlåning. Skriv en rad här! >>
Länsstyrelsens beslut om överklagande av ventilationsåtgärder; ombyggnad av självdragsventilation till fläktstyrt, 505-07-15501 från 2008. Läs mer här! >> 
Kompetenscentrum för inomhusmiljö och hälsa, KOMIN, drivs av idén att sprida information och vägleda olika målgrupper som påverkas av och/eller påverkar inomhusmiljön. Läs mer här >> 
Tips för kartläggning av fuktskador finns på Mögeltalkot >> 
3 december 2013 gavs ett webbsänt seminarium vid Länsstyrelsen Västerbotten om ventilation. Seminariet kan ses här! >> 
- Astma- och Allergiförbundet erbjuder den webb-baserade Allergironden, ett digitalt verktyg i form av en checklista flör att identifiera allergirisker och få underlag för åtgärder. Läs mer här! >>
Boverkets Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK finns här! >>
- Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation. FoHMFS 2014:18. Läs här!>>
    
Samverkansstatus: Genomförd utbildning 2014-02-06.
Initiativtagare: MSL:s miljösamverkanworkshop 2012-02-03.Uppdaterat 2021-09-06
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum