HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkansprojekt
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson
Enklare lagefterlevnad
Fallstudie - Miljösamverkan Stockholms län
FAQ - för MoH-kontor och växel
Handläggningsrutiner för vedeldningsklagomål
Miljöbrott och åtalsanmälan
Miljökontorens digitala verktyg
Nyckeltal för verksamhetsutvecklingen
Nämndutbildning
Nätverk detaljplanefrågor
Nätverk om avtalssamverkan mellan kommuner
Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller — sammanställning av domar
Samverkan kring SKR:s nya miljöbalkstaxa
Tillsynsmyndighetens roll – rådgivning och information
Uppföljning av tillsynen
Vetenskaplig studie kring tillsynens effekt på verksamhetsutövarens beteende
Värdering av risker i arbetet
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Genomförd samverkan

Värdering av risker i arbetet

Denna samverkan har tagit fram checklistan Arbetsmiljö och säkerhet vid tillsyn.
 
Frågan om värdering av risker i arbetet kom upp vid Miljösamverkan Stockholms läns workshop 2012 >>. För erfarenhetsutbyte mellan miljökontoren genomförde MSL i februari-mars 2012 en inventering över hur arbetet med riskbedömning ser ut. En sammanställning med 12 svar ligger på MSL:s projektarbetsplats.
Utifrån underlaget togs checklistan Arbetsmiljö och säkerhet vid tillsyn fram, se nedan.

            
Dokument
-  Checklista Arbetsmiljö och säkerhet vid tillsyn. Läs här! >>
- Värdering av risker i arbetet, inventering. Finns på MSL:s projektarbetsplats.
Inloggning här! >>. Inloggningsuppgifter får du genom MSL här! >>.
Exempel på en ansvarsförbindelse. Från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, läs här! >>
Slutrapport från detta samverkansprojekt, med utvärdering, finns här! >> 
   
Tips!
 - Otillåten påverkan är ytterst en demokratifråga. Om medborgarna får bilden av att tjänstemän kan köpas eller påverkas av hot, riskerar viktiga samhällsfunktioner att undergrävas. Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerade 2017 en handbok i hur organisationer kan arbeta med att förebygga och hantera påverkansförsök. Läs mer här! >> 
-  Andningsskydd.nu >> hittar du information om och underlag för utbildning om hur man gör för att använda andningsskydd rätt.
Skydd mot hot och våld brister inom myndighetsutövning. Läs mer här! >> 
 - Trakasserier vanligt vid otillåten påverkan mot myndigheter. När myndighetsanställda utsätts för påtryckningar påverkas inte tjänsteutövningen i någon större utsträckning, trots trakasserier och hot, men privatlivet kan påverkas desto mer. Utsatta tjänstemän behöver dock stöd, och myndigheterna kan samverka mer i förebyggande syfte. Det visar en studie 2016 från Brottsförebyggande rådet, Brå.
Läs mer här! >>
Suntarbetsliv – stöd i arbetet för en frisk arbetsplats. Suntarbetsliv arbetar för att ge dig som är chef eller skyddsombud inom kommun- och landstingssektorn möjlighet att skapa hållbara arbetsvillkor och god hälsa i arbetslivet, så att din verksamhet blir en attraktiv och effektiv arbetsplats. Läs mer här! >>
- Suntarbetsliv: Trakasserier, hot och våld påverkar anställda i myndigheter. Fler kan avstå att söka utsatta jobb. Detta blir också en fara för demokratin och öppenheten, enligt en rapport som Brottsförebyggande rådet gjort på regeringens uppdrag. Läs mer här! >> 
- Suntarbetsliv: Fyra av tio livsmedelsinspektörer har varit utsatta för hot och våld, visar en studie av doktoranden Katarina Horn af Rantzien, som själv har arbetat inom området.  Läs mer här! >> 
   

Samverkansstatus: Genomförd samverkan. Slutrapport godkänd 2013-06-19.
Initiativtagare: MSL:s miljösamverkanworkshop 2012-02-03.
Samverkansgrupp:  Marithe Eriksson, Stockholms stad; Margareta Jonsson, Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund och Henrik Spovin, Miljösamverkan Stockholms län. Inledningsvis deltog Gregor Hackman, Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.
Genom tolv regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sitt tillsynsarbete (miljöbalk och livsmedelslagstiftning). Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här! >>
Uppdaterat 2017-05-03
Miljösamverkan Stockholms län sl]
Provided by Webforum