HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Webbsända utbildningar
Genomförda utbildningar och seminarier
Att använda nudging vid tillsyn
Bedömning av behov av rening av länssvatten vid markarbeten vid sanering och exploatering, 14 februari 2018
Bergvärmepumpar – utbildning 15 oktober 2014
Bullerutbildning
Energi i tillsynen – utbildning 17 april 2013
Fukt och riskkonstruktioner – utbildning 3 oktober 2016
Kommunikation och bemötande i tillsynen – utbildning
Mekanisk ventilation i flerbostadshus, utbildning 10 november 2015
Miljökvalitetsnormer för vatten – nämndseminarium 10 februari 2016
Miljötillsynsutredningen och utredningen om livsmedelskontrollen samt utredningen om vattenmiljö och vattenkraft, 30 augusti 2017
Mögellukt i byggnader – seminarium 9 oktober 2019
Nya PBL för miljöhandläggare — utbildning 2012-05-07
Nämndutbildning 18 februari 2015
Nämndutbildning 13 februari 2019
Riktvärdesmodellen – workshop 12 februari 2015
Sanktionsutbildning 30 maj 2016
Självdragsventilation i flerbostadshus – seminarium 27 januari 2015
Tillsyn av egenkontroll av energihushållning – utbildning 9 september 2014
Tillsyn av täkter och anläggningar för masshantering
Utbildning i kommunikation och bemötande
Utbildning kring tillsyn på stora och medelstora energianläggningar 2013
Ventilation i bostäder – 11 september 2018
Ventilation i offentliga lokaler – utbildning
Inspirationsdag 20 november 2020
Genomförd utbildning
 
Bullerutbildning 14 oktober 2013

Denna samverkan genomförde 14 oktober 2013 en heldagsutbildning om buller och de frågor en miljö- och hälsoskyddsinspektör möter kring externt industribuller, trafikbuller och inomhusbuller.
En genomgång av hur bullermätning i olika miljöer bör se ut och hur man gör för att inte mäta fel. Lagstiftningen och dess gränsvärden. Tips om hur ett bra föreläggande ser ut och praktiska exempel.
Läs dokumentationen nedan.


Underlag från utbildningen           
Introduktion till Akustik. En skrift avsedd för dig som har begränsad erfarenhet av akustik och ljudmätning och behandlar parametrar inom byggakustik och delvis utomhusbuller. Lennart Nilsson, Akustikmiljö. Läs här!  
Vad är akustik? presentation av Lennart Nilsson, Akustikmiljö, finns här!  
Buller inomhus, presentation av Patrik Hultstrand, Socialstyrelsen, finns här!  
- Externt industribuller, presentation av Moa Ek och Anna Sandström, Naturvårdsverket, finns här! 
Praktisk tillämpning av lagstiftning på bullerområdet, presentation av Natalii Back, länsstyrelsen i Stockholms län, enheten för miljöskydd finns här! >>
Buller och bostadsbyggande, presentation av Monika Gerdhem, utredningssekr. Bullersamordningsutredningen finns här! 
Information om tonala ljudkomponenter, underlag från Patrik Hultstrand, Socialstyrelsen. Läs här! 
Information om tonalt ljud på ett mätinstrument, Lennart Nilsson, Akustikmiljö. Läs här! 
   
Övriga dokument
- En enkät om inriktning och omfattning av en bullerutbildning genomfördes i januari 2013. Läs sammanställningen här.
- Slutrapport från utbildningen, med utvärdering och deltagarlista finns här!  
   
Tips!
- En samverkansgrupp inom MSL har tagit fram ett handläggarstöd  med de omständigheter som måste utredas för handläggning av ett trafikbullerärende.
Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) genomförde 2011-2012 ett service- och kompetensprojekt som syftar till att ge handläggare på kommuner ökad kunskap och bättre verktyg för att kunna arbeta effektivt och rättssäkert med miljöbalkstillsyn i olika bullerfrågor. Läs mer här! >> 
Program och utvärdering från MVG:s utbildning Handlägga buller på miljömyndigheten 26-27 april 2012 i Göteborg finns här! >>
 
Den som vill veta mer om ljudlandskap, trafikbuller, upplevelse av ljud, störning och mycket mer finner mycket i Chalmers tekniska högskolas
Ljudboken! >>
- Bullernätverket i Stockholms län är ett nätverk för samverkan i bullerfrågor. Nätverket är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms stad och Karolinska Institutet på uppdrag av Stockholms läns landsting. Läs mer här! >>
Exempel på kravspecifikation av ljudnivåmätning inomhus från Solna stad finns här! >> 
- SOU:n Samordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet lades fram i augusti 2013. Utredningen har haft i uppdrag att se över hur samordningen av planläggning och lovgivning enligt plan- och bygglagen med prövning och tillsyn enligt miljöbalken kan ökas. Läs mer här! >>  
 Samverkansstatus: Genomförd samverkan.
Initiativtagare:  Solna stad. 
Samverkansstart:  2012-10-16.
Utbildning:  2013-10-14.
Genom tio regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sitt tillsynsarbete (miljöbalk och livsmedelslagstiftning). Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här!

 

Uppdaterat 2021-09-06
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum