HemSamverkanPublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Konferens 22 november om matos från restauranger som ett olägenhetsproblem för bostäder
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Badplatser och påverkan från förorenade områden
Dagvattennätverket
Enskild dricksvattenproduktion
Förorenade områden
Inventering enligt MIFO av förorenade områden vid pågående miljöfarliga verksamheter
Masshantering i samband med schaktarbeten
Minireningsverk
Saltvattenproblematik vid bygglov och brunnsborrning
Strandskyddsnätverk
Sulfidnätverk
Tillsyn av fritidsbåtar
Tillsyn av kommunala avloppsreningsverk
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Tillsyn på lantbruk
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Utbildningar och seminarier
Pågående samverkan
 
Förorenade områden


Samverkansgruppen Förorenade områden samlar intresserade till ”problemlösningsmöten” för att rådgöra om knepiga fall och situationer. Dessutom för att dela beslutsmallar, checklistor och rutiner mellan sig och för att göra kunskapsöverföring mellan handläggare möjlig.
Läs även om samverkan Masshantering i samband med schaktarbeten här! och samverkan Badplatser och påverkan från förorenade områden här!

   
Läget i samverkan just nu 
Samverkan pausas för närvarande
   
Tidigare samverkansmöten 
- 12 februari 2015 genomfördes en workshop med riktvärdesmodellen kring faktiska ärenden för att diskutera förslag till platsspecifika riktvärden och krav på åtgärdsmål. Dokumentationen finns här!  
- 1 oktober 2015 gjordes ett studiebesök i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Peter Olsson från Sweco Environments avdelning för förorenade områden guidade genom området, visade och förklarade hur de hanterar och dokumenterar masshanteringen både avseende sanering och de överskottsmassor som innehåller föroreningar som återanvänds eller körs bort.  
 - 12 april 2016. Temat var tillsyn av misstänkt förorenade hamnar. 
 - 9 december 2016. Temat var bland annat EBH-portalen och nrapportering av ny bedömning och riskklass.
 - 27 april 2017. På dagordningen rapporten om handelsträdgårdar, diskussion om miljöprövningsförordningen, utbyte av information om EBH-stödet. 
 - Bedömning av behov av rening av länssvatten vid markarbeten vid sanering och exploatering, 14 februari 2018. Läs här! 
 - Om sulfidjordar – hur de bör bedömas, undersökas och hanteras enligt senaste rön. 28 november 2018.
     - Josef Macsiks presentation Sulfidhaltiga jordar – bedömningsgrunder, 
       hantering och 
framtid finns här.
     - SGI:s svar (20 november 2018) via korttidsstödet till Ekerö om upplysningsplikt 
       vid upptäckt av förorening. Läs här.
     - Information i EBH-portalen.
 - Föreläsning om framtagande av platsspecifika riktvärden för markmiljö med triad och diadmetoden 15 mars 2019. 
Presentation av Charlotta Tiberg, SGI, laddas ner här. 
 - Föreläsning om renings- och stabiliseringsmetoder för besvärliga förorenade ämnen som klorerade lösningsmedel och PFAS i jord och länsvatten 15 mars 2019.
Presentation av Helena Hinrichsen, EnvyTech, laddas ner här. 
 - Volker Kelm från Gislaved och Anderstorp om arbetet med förorenade områden som ligger i kluster och som har flera verksamhetsutövare inom samma spridningszon. 10 december 2019. Presentation och minnesanteckningar. 
  Tema PFAS 19 februari 2020. Lars Rosenqvist från SGU visade hur SGU arbetar med inventering och bedömning av risker för PFAS i grundvatten. Presentation och minnesanteckningar finns på MSL:s samverkansyta.
   
MSL-dokument 
 - Samverkansplanen finns här. 
 - Sammanställning av beslutsmallar för saneringsbeslut. Mars 2016. Ladda ner här!
   
Tips!                        
 - Val av efterbehandlingsåtgärder på före detta kemtvätt. På Bomgatan har man använt termisk behandling i kombination med traditionell schaktsanering. Susanne Weidemanis som representerar den kommunala huvudmannen och Johan Wigh från länsstyrelsen i Skåne berättar hur valet av metod gick till. Intervju med Suanne och Johan. 
 - Bättre möjligheter att åtgärda giftiga PFAS i mark och vatten. Naturvårdsverket har i samarbete med Statens geotekniska institut (SGI) tagit fram en gemensam vägledning om hur högfluorerade ämnen kan riskbedömas och åtgärdas på förorenade områden. Målgruppen för denna vägledning är i första hand tillsynsmyndigheter som bedriver tillsyn av områden förorenade med PFAS. Läs här. 
 - Inventering av förorenade områden. Handläggarstöd. Miljösamverkan Västra Götaland, 2018. Läs här. 
 - Handläggarstöd Klimatanpassning. Klimatanpassning i prövning och tillsyn. Miljösamverkan Sverige. 2018.
Läs här!
 - Länshållningsvattenutsläpp till dagvattennätet. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor, 2017.
Läs här!  
 - Hantering av länsvatten i anläggningsprojekt. Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, Trafikverket och NCC. 2013. Ladda ner här! >>  
 - Ny vägledning 2017 om hur man ska hantera jordmassor som är förorenade med organiska föroreningar som inte har lakkriterier i föreskrifterna. Ny vägledning  
 - Återvinning av schaktmassor. SGI:s webb 8 mars 2017.
 - Hantering av förorenade områden – fokus klorerade lösningsmedel. En lathund för medlemmarna i Teknikföretagen. Februari 2014.
Ladda ner här! 
 - Väglednings- och informationsmaterial om förorenad mark vid gamla handelsträdgårdar. Länsstyrelserna tillsammans med Statens geotekniska institut (SGI). 2017. Läs här! 
 - Övertagande av kommunalt huvudmannaskap för förorenad mark. SGU har genom sin instruktion (9 §) ett ansvar att inventera, utföra undersökningar och åtgärder m.m. inom områden där staten har ett eget ansvar för avhjälpande och där ingen annan myndighet kan svara för avhjälpandet idag.
SGU kan överta det kommunala huvudmannaskapet vid saneringsprojekt av förorenad mark när en kommun begär det och när efterbehandlingen sker helt eller delvis med statsbidrag. För att detta ska vara möjligt krävs dock att det rör sig om ett prioriterat område (hög riskklass), att en ansvarig verksamhetsutövare saknas och att kommunen inte kan genomföra utredningar/åtgärder. Krav som SGU ställer för att ta på sig huvudmannaskapet är att en förfrågan om övertagande ska vara politiskt förankrad i kommunen, att en formell förfrågan inkommit till och besvarats av SGU samt att förfrågan ska ha föregåtts av kontakter mellan kommunen, SGU och berörd länsstyrelse där förutsättningarna för ett eventuellt framtida åtagande har diskuterats.
SGU - Bidragsfinansierad sanering
 - Hantering av massor. Handläggarstöd från Miljösamverkan Sverige, 2016, kring prövningsnivå, anmälningsärenden och uppsökande verksamhet.
Läs här! 
 - Hyr utrustning av SGI för undersökning av förorenad mark. Läs mer här! >> 
 -

Naturvårdsverkets satsning på bidrag för efterbehandlingsåtgärder inför bostadsbyggande finns här! >>

 - Länsstyrelsens information om förorenade områden finns här! >> 
 - Länsstyrelsen i Stockholms läns schablonklassning av handelsträdgårdar/plantskolor finns här! >>
  Länsstyrelsen i Stockholms läns riskklassning av verkstads- och ytbehandlingsindustri finns här! >>
 - Miljösamverkan Halland driver under 2016-2017 ett projekt kring förorenade områden med bland annat handläggarstöd och utbildning inom inventering. Läs mer här! >> 
- Inventering av förorenade sediment. Översikt av föroreningssituationen i utvalda vattenområden. Länsstyrelsen i Stockholms län, 2014. Ladda ner här! >>  
- Åtgärdsportalen är en webbplats som beskriver möjliga åtgärdsmetoder för efterbehandling/ sanering av mark och grundvatten. Läs mer här! >> 
- www.ebhportalen.se finns mycket underlag.
- Rättspraxis för förorenade områden. Ansvaret för efterbehandling av förorenade områden regleras i 10 kapitlet miljöbalken. Efter domar i Miljööverdomstolen 2010 har vi ny rättspraxis i Sverige. Effekterna av den nya rättspraxisen har ännu inte slagit igenom fullt ut, visar den utvärdering som Naturvårdsverket låtit utföra. Effekterna kan komma att bli stora när de objekt som ännu inte nått åtgärdsfas ska åtgärdas. Läs mer här! >> 
Riktvärden för förorenad mark. Naturvårdsverket, 2016. Läs här! >> 
Viktigt hantera oro när mark förorenats. Hur ska risker bedömas och kommuniceras?Läs här! >> 
Handläggarstöd - strategiskt arbete med förorenade områden. Miljösamverkan Västra Götaland tog 2014 fram ett handläggarstöd om förorenade områden. Handläggarstödet skapar förutsättningar för ett strategiskt arbete utifrån två fokusområden: 
1) förorenade områden inom fysisk planering; olika aktörers roller i den fysiska planeringen för ökad kunskap och förståelse för varandras ämnesområden.
2) vilka arbetssätt och verktyg kan användas för att skapa ett mer strategiskt arbete med förorenade områden som helhet. Läs mer här! >>
- Nationell plan för efterbehandling. Bidragen för efterbehandling ska göra mesta miljönytta. Åtgärdstakten öka och teknikutveckling ske. Det är målet för den nationella planen för bidrag till efterbehandling av förorenade områden. Läs här! >> 
Tillsynsansvar över förorenade områden. Naturvårdsverket har tagit fram förslag till ändringar och kompletteringar av lagstiftningen gällande tillsynsansvar över förorenade områden. Läs mer här! >> 
Material kring att utreda och efterbehandla förorenade områden från Naturvårdsverket finns här! >>
Vägledning gällande fastighetsanknutna förelägganden; vilka rättsliga
grunder finns för sådana och vad krävs för att anteckna dem i
fastighetsregistret
. Länsstyrelsen 2012. Läs här! >>   
Tips inför miljötekniska undersökningar vid nedlagda handelsträdgårdar finns här! >>
Workshop 2/12 2014 Användning, klassificering och uppgradering av jord- och bergmaterial, dokumentation finns här! >>  
- Vill du bevaka vilka arbeten som är på gång där det ska grävas, schaktas eller sprängas och därigenom skapas massor som entreprenören ska hantera? Använd ledningskollen.se >>
Stöd för tillsynsmyndigheter kring förorenade handelsträdgårdar.
Länsstyrelserna i Mälarlänen och på Gotland tar nu tillsammans med Sveriges geologiska institut fram underlag för att underlätta handläggningen av förorenade handelsträdgårdar. Handlingsplaner och vägledningsmaterial planeras för både tillsynsmyndigheter och fastighetsägare. Förhoppningen att myndigheter med hjälp av materialet ska kunna ge snabbare och tydligare besked till fastighetsägare och andra intressenter.
Projektet ska pågå under 2015–2016.
Kontaktperson är Annika Seidel, Länsstyrelsen i Uppsala län. Tfn 010-22 33 342,e-post: annika.seidel@lansstyrelsen.se.  
 - Kriterier för tributyl-tenn, Irgarol och diuron i muddermassor som omhändertas på land. Rapport från projekt Hav möter Land. 2013. Läs här! >> 
 - Att äga, köpa eller sälja en förorenad fastighet – ditt ansvar. Länsstyrelsernas juristsamverkansgrupp för efterbehandlingsfrågor, 2016. Ladda ner här! >>

 
           
Uppdaterat 2021-12-13
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum