HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Allergener på restauranger 2020
Dricksvattengrupp
Cyanotoxiner och kemiska risker i dricksvatten 22 och 28 september 2021
Får du vad du betalar för? Redlighetskontroller
Informationskontroll av förpackade livsmedel
Kontroll av ursprung av primäringredienser i butik 2021
Livsmedelskontroll och riskklassificering
Mobila anläggningar och evenemang – informationsmaterial
Provtagningsplan livsmedel
Revisionsutbyte
Samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen
Spårbarhet livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Genomförd samverkan
 
Samordnad kontroll av kommunala reservoarer och ledningsnät för dricksvattenUnder 2016 genomfördes en samordnad kontroll av dricksvattendistributionen i Stockholms län. Projektet tog fram gemensamt underlag genom utbildningar, vägledning och checklistor. Syftet var att få en bild av hur säker dricksvattendistributionen är samt hur förnyelseplaneringen ser ut generellt i länet.

 
Kontrollprojekt av dricksvattenreservoarer och ledningsnät 2016 
 - Slutrapporten finns här! >> 
 - Projektplanen finns här! >> 
 - Projektets gemensam checklista för kontroll av kommunala dricksvattenreservoarer och ledningsnät finns här! >>
 - Vägledning till checklistan finns här! >> (uppdaterad 19 febr 2016)
 - En ppt-presentation av projektet från 10 februari 2016 finns här! >> 
En ppt-presentation av projektet från länsträffen 10 maj 2016 finns här! >>
   
Riskbaserad dricksvattenkontroll – seminarium och projektstart 9-10 februari 2016
Två dagar om riskbaserad dricksvattenkontroll genomfördes 9-10 februari. Dokumentationen finns här! >>
   
Dokumentation från tidigare utbildningar och workshops 
 - Workshop kring kontrollen utifrån dricksvattenlagstiftningen, 20 febr. 2014. Läs här!>> 
 - Dricksvattenutbrott, utbildning 12-13 november 2014. Läs här! >> 
 - Mindre dricksvattenanläggningar, utbildning 25-26 november 2015. Läs här! >> 
 - Riskbaserad dricksvattenkontroll – seminarium och projektstart 9-10 februari 2016.
Läs här! >>
   
Tips!  
 - Under 2019 startar en dricksvattengrupp. Läs här. 
 - Ny handbok om cyanobakterier i dricksvatten, Livsmedelsverket 2018.
Läs här. 
 - Livsmedelsverket jämför olika metoder för vattenrening. Läs här! 
 - Norska Mattilsynet genomförde 2012 ett nationellt tillsynsprojekt, Drikkevann tilsyn med ledningsnett. Läs dokumentationen här! >>
En ppt-presentation av projektet finns här! >>
 - Samordnade kontrollprojekt 2015 Dricksvatten – distributionsanläggningar. Livsmedelsverket. Rapport 15-2015. Läs här! >> 
 - Vad innebär vattentjänstlagen? 6 § vattentjänstlagen reglerar kommunens skyldigheter att inrätta verksamhetsområde för vatten och avlopp. Bedömningen ska baseras på att det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse. Länsstyrelsen utövar tillsyn över att kommunen fullgör skyldigheten enligt 6 §. Länsstyrelsen får förelägga kommunen att fullgöra skyldigheten.
Läs mer om vattentjänstlagen här! >>   
 - HaV har gjort en översiktlig genomgång av juridiken kring dricksvattenförsörjning samt avledning och rening av spillvatten och dagvatten. Läs mer här! >>
 - Vägledning om PFOS/PFAS, läs mer här! >>  
 - Nya regler om radioaktivitet i dricksvatten. Hög radioaktivitet i dricksvatten kan skada människors hälsa. Är nivån för hög måste den sänkas. Livsmedelsverkets nya föreskrifter innebär att de som producerar dricksvatten ska undersöka radioaktiviteten. Läs mer här! >> 
 -  Kvalitet hos råvatten och dricksvatten. Beredning av råvatten påverkar olika parametrar på många olika sätt. Endast ett fåtal parametrar förblir opåverkade av beredningen i vattenverken. Läs mer här! >>
 - Dricksvattenutredningen lämnar i sitt delbetänkande maj 2015 en uppdaterad analys av klimatförändringarna i Sverige under återstoden av detta sekel, med de risker för dricksvattenförsörjningen som kan förutses. Läs mer här! >>  
 -  Så får Sverige en effektiv dricksvattenkontroll. Sverige har ett bra dricksvatten. För att säkra vattenkvaliteten i framtiden behöver dricksvattenkontrollen bli bättre. SKL har ringat in sex åtgärder för att kontrollen ska bli effektivare och ge bättre resultat. Läs mer här! >>
 -  Livsmedelsverkets nya (jan 2015) vägledning till dricksvattenföreskrifterna. De förändringar i dricksvattenföreskrifterna som kommenteras i vägledningen gäller främst de nya kraven på allmänna hygienregler, faroanalys och kritiska styrpunkter. Läs här! >> 
 -  Livsmedelsverket har i mars 2015 ändrat riktvärdet för uran i ”Råd om enskild dricksvattenförsörjning”. Riktvärdet har höjts från 15 till 30 mikrogram/liter och därmed anpassats till WHO:s riktvärde. Riktvärdet och åtgärdsgränsen för uran blir därmed lika för dricksvatten för enskild förbrukning som för föreskrivet dricksvatten.
 - På livsteck.net finns arbetsrummet STOR-vatten. Där finns möjlighet till erfarenhetsutbyte rörande dricksvattenfrågor och samverkan kring utbildningar, föreläsningar och seminarier.
 - Stora brister i kontrollen av landets dricksvattenanläggningar (nyhetsarkivet 2014-04-01) Läs här! >>  
 -  Nivåer för bedömning av perfluorerade ämnen i dricksvatten. Läs här! >>  
 -  Miljöminister Lena Ek: Viktigt att dricksvattnet testas noggrant! Läs här! >>  
 -  Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten finns här! >>
 -  Hur säkrar vi dricksvattnet? Dokumentation från konferensen 2014-02-06 finns här! >> 
 -  På den nordiska tillsynskonferensen i Gävle 27-28 januari 2014 presenterades ett intressant projekt på ledningsnät för dricksvatten i Norge. Läs här! >>
 - Kommuner tvingas kontrollera dricksvatten. Läs mer här! >>
 -  Under 2014 genomförde Kalmar län och Region Gotland ett dricksvattenprojektmed syftet att öka kunskapen, kompetensen och samsynen mellan inspektörerna i regionen. Läs mer här! >> 
 - Frågor och svar om dricksvatten. Kvaliteten på dricksvattnet är ofta uppe för diskussion. Sveriges kommuner och landsting ger svar på vanliga frågor här! >> 
 -  Mikrobiologiska risker vid dricksvattendistribution. Livsmedelsverket 2013. Läs här! >>
 - 

Nästan nio av tio invånare är nöjda med kvaliteten på sitt kranvatten. Men kommunerna möter allt större utmaningar i sitt vattenskyddsarbete och behöver bättre stöd från staten för att kunna säkra vattnets kvalitet även framöver. Läs mer 

här! >> _
 -  SKL:s Skydda vattnet - strategiskt dricksvattenskydd i kommunerna lyfter politikens ansvar och strategiska arbete med dricksvattenfrågor. Läs här! >> 
 - Dokumentation från SKL:s konferens Planering och kontroll av dricksvatten 20 augusti 2015 finns här! >>
   
Är detta ett relevant samverkansområde? Hur kan arbetet med tillsyn av dricksvattenkontroll utvecklas vidare?
Tyck till om denna samverkan. Svara på fyra frågor i en enkät – klicka till höger!
Vill du tycka till senare kan du få en påminnelse via e-post här! >>
           
Samverkansstatus: Genomför samverkan 2015 - 2016. Slutrapporten godkändes av MSL:s styrgrupp  
Samverkansstart:  14 november 2014.
Initiativtagare: Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Genom tretton regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sitt tillsynsarbete (miljöbalk och livsmedelslagstiftning). Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här! >>
Uppdaterat 2021-02-03
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum