HemPublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Sök
Avslutad samverkan
 
Uppföljning av tillsynen (blir det något bättre?)

Att mäta effekten av kommunernas tillsyn och kontroll inom ramen för miljöbalk och livsmedelslagstiftning är något som många önskar kunna göra på ett bra sätt .
Genom denna samverkan togs en metod fram som bygger på en checklista att använda vid återkommande tillsynsbesök. Checklistan testades under 2014.
Ett presentationsmaterial av metoden är framtaget, se nedan.

Efter beslut vid miljöchefsträffen i april 2016 avslutades denna samverkan.           


Diskussion om uppföljning av tillsynen.
Johan Lindsten, Norrtälje kommun; Katariina Parker, Naturvårdsverket, Maria Lindström, Österåkers kommun; Monika Magnusson, Naturvårdverket; Linda Eskilsson, Livsmedelsverket; Ulrika Elveskog, Botkyrka kommun och Catarina Kvarnmalm, Lidingö stad.


           
   
Checklistan 
- Checklistan finns här! >>
- Listan finns i wordformat på MSL:s projektarbetsplats >>
En presentation av metoden och checklistan finns som bildspel här! >> och som Powerpoint med anteckningar här! >>
   

Test av första versionen av checklistan                    
Sju av länets kommuner testade 2014 första versionen av checklistan för att följa upp effekten av tillsynsinsatserna. Testresultatet finns sammanställt på projektarbetsplatsen här! >>

Läs om hur Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor testade checklistan här! >>
 
Tips!
 - Miljösamverkan Sverige har 2018 arbetat fram ett handläggarstöd som förväntas underlätta för länsstyrelsernas arbete med uppföljning och utvärdering av kommunernas tillsyn.
Läs här.
 - Forskningsprojektet Tillsynen som styrmedel för förbättrat miljöbeteende (TSFM) har sammanställt sin projektrapport. Vid ett seminarium 11 september 2017 presenterades forskningen om hur myndigheters tillsyn kan bidra till ett bättre miljöbeteende hos företag och verksamhetsutövare. Du kan se de olika presentationerna som filmklipp här! >>
 - Uthållig återkommande miljörådgivning ger resultat. Resultat från miljöråd-givningsprojektet Greppa Näringen 2015 visar att upprepade rådgivningsbesök på lantbruk kan halvera överskotten av fosfor. Läs mer här! >>
 -  Livsmedelskontrollen ska ha effekt. I Sverige ska alla kunna lita på maten vi äter. Därför förtydligar Livsmedelsverket målen för kontrollen och initierar en rad gemensamma kontrollprojekt. Allt i syfte att skydda människors hälsa och värna om konsumenternas intressen. Livsmedelsverket satsar nu på att utveckla, tydliggöra och effektivisera livsmedelskontrollen. Läs mer här! >>
 - Läs om denna samverkan i TillsynsNytt här! >> 
 -  Tillsyn enligt miljöbalken – möjlighet till utveckling och förbättring. Naturvårdsverket rapporterar varje år till regeringen hur miljötillsynen kan utvecklas och förbättras. 2014 är fokus på länsstyrelsernas tillsynsarbete. Det görs mycket bra för att effektivisera och utveckla tillsynsarbetet, men erfarenheterna behöver tas till vara bättre. Läs mer här! >>  
 -  Förslag för en rättssäker, effektiv och likvärdig tillsyn, Naturvårdsverket. Läs här! >>  
 -  Järfälla genomförde 2010 ett uppföljningsprojekt. Läs mer här! >>
 -  Forskningsprogrammet Effektiv miljötillsyn har undersökt hur tillsynen ser ut i dag, vad som skulle kunna underlätta miljöinspektörernas arbete och hur uppföljningen av tillsynens effektivitet kan bli bättre i framtiden. Läs här! >>
 -  Socialstyrelsen har tagit fram ett metodstöd för att ge länsstyrelserna ett stöd i arbetet med att följa upp och utvärdera kommunal operativ hälsoskyddstillsyn enligt miljöbalken. Läs det här! >>
 -  Forskarperspektiv på tillsyn. Läs doktorsavhandlingen De granskade – om hur offentliga verksamheter görs granskningsbara här! >>  
 -

Erfarenheter från länsstyrelsernas tillsynsvägledning, Tillsyns- och föreskriftsrådet, 2005. Med fokus på uppföljning och utvärdering av operativ tillsyn. Läs rapport här! >>

 - Monitoring and enforcement of environmental regulations. Lessons from a natural field experiment in Norway. Kjetil Telle, Statistics Norway, Research Department. 2013. Läs här! >>
                       


Samverkansstatus: Genomförd samverkan 2013-2016.

      
           

Uppdaterat 2021-09-06
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum