HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson
Enklare lagefterlevnad
Fallstudie - Miljösamverkan Stockholms län
FAQ - för MoH-kontor och växel
Handläggningsrutiner för vedeldningsklagomål
Miljökontorens digitala verktyg
Nyckeltal för verksamhetsutveckling
Nämndutbildning
Nätverk detaljplanefrågor
Nätverk om avtalssamverkan mellan kommuner
Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller — sammanställning av domar
Samverkan kring SKR:s miljöbalkstaxa
Tillsynsmyndighetens roll – rådgivning och information
Uppföljning av tillsynen
Vetenskaplig studie kring tillsynens effekt på verksamhetsutövarens beteende
Värdering av risker i arbetet
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Genomförd samverkan
 
Tillsynsmyndighetens roll – rådgivning och information


Genom denna samverkan diskuterades och tydliggjordes tillsynsmyndighetens roll vad gäller rådgivning och information. Detta både när det gäller externa och interna verksamhetsutövare. "När vi ger råd och information ska vi följa lagen."
           
En enkät gick sommaren 2014 till länets miljöchefer kring hur länets kommuner hanterar rådgivning och information samt vad vägledning eller råd inom området kan bestå av. Svaren finns sammanställda på projektarbetsplatsen.

Samverkansgruppen har sammanställt rättsliga förutsättningar, problemställningar och goda exempel inom området. Se nedan under Dokument.


Workshop            
11 mars 2015 genomfördes en halv dags workshop kring miljökontorets möjligheter, och skyldigheter, att med rådgivning och information verka för bättre miljö, hälsa och livsmedelshantering. En utförligare utvärdering och resultatsammanställning är under framtagande.En sammanställning, i oredigerad form, med de tankar som deltagarna lämnade vid avslutningen finns här! >>  

Presentationerna under förmiddagen finns här!                                                                         
 
Dokument 
Tillsynsmyndighetens roll – rådgivning och information. En rapport från 11 mars 2015 med rättsliga förutsättningar och konkreta exempel kring rådgivning och information finns här!
Projektplan finns här!
Arbetsmaterial och minnesanteckningar finns på MSL:s projektarbetsplats!. Saknar du inloggningsuppgifter skriv en rad här!
   
Tips!                       
Myndighetsutövningen på Mora och Orsas gemensamma miljökontor, revisionsrapport. 2012.
Läs här!  
- Presentationer från Tillsynsforums vårkonferens Att vilja göra rätt - kommunikationens betydelse i tillsyn 14 maj 2014 finns här! >>
Råd till livsmedelsföretagare. Två broschyrer för rådgivning inom livsmedelskontrollen. 
  Rådgivning inom livsmedelskontrollen - för livsmedelsföretagare. Läs här! >>
  Rådgivning inom livsmedelskontrollen - för livsmedelsinspektörer. Läs här! >>
Inte bara trevlig. En inspirationsskrift om hur kommuner kan arbeta med bemötande av företag. Tillväxtverket, 2014. Läs här! >>
Metoder i kommunal och regional tillsyn, en inventering. Naturvårdsverket, 2004. Läs här! >> 
- Tillsynsmetoder och inspektörens roll, webbplats hos Naturvårdsverket om metodval och arbetssätt i tillsynsarbetet. Läs här! >>  
Allmänna råd om tillsyn, NFS 2001:3, Naturvårdsverkets författningssamling. Läs här! >> 
- Tillsynsmyndighetens rådgivande roll enligt miljöbalken, sammanställning aug 2014. Läs här! >> 
Enklare göra rätt med rådgivning inom livsmedelskontrollen. Text från Tillväxtverket. Läs här! >> 
Kommunalt skadestånd avstyrks. Artikel i Helsingborgs Dagblad 27 april 2008.
Läs här! >> 
Tänka efter före – konsekvensutredning vid regelgivning. Ekonomistyrningsverket, 2015. Läs här! >> 
                                                     
           
Samverkansstatus: Genomförd samverkan 2014 -2015.
Initiativtagare: Nacka kommun.


Uppdaterat 2021-09-06
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum