HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Bassängnätverket
Fotvårdstillsyn
Hus- och ventilationsnätverket
Hygienlokaler – stickande och skärande verksamheter
Kosmetiska och hygieniska produkter för barn
Legionella
Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller — sammanställning av domar
Samverkan kring det nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan
Samverkan smittskydd
Tillsyn av kemikalier i förskolan
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Trafikbullerärende — handläggningsrutiner
Gummigranulat och fallskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Genomförd samverkan
 
Samverkan kring det nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan

           
            Ventilation i idrottshall som är kraftigt ingensatt.

           
Inomhusmiljön i många skolor har brister som riskerar att orsaka hälsoproblem, bland annat på grund av för dålig städning och ventilation. Därför genomförde Folkhälsomyndigheten ett nationellt tillsynsprojekt om inomhusmiljön i skolan 2014 - 2015, se rapport under Tips!. De flesta av länets kommuner genomförde under projektet tillsyn på ventilation, städning samt egenkontroll inom dessa områden.

Genom MSL samverkade länets kommuner i anslutning till detta. Syftet var att skapa en samsyn i länet gällande tillsynen av skolor:
   • Planering av praktiskt genomförande av projektet
   • Framtagning av informationsmaterial till verksamhetsutövare och fastighetsägare
   • Framtagning av checklistor
   • Framtagning av gemensamma bedömningsgrunder och rutiner för uppföljning
   • Utbildning av inspektörer inom ventilation och städning/hygien
   • Stöd under projektets genomförande      
           
Gruppen tog fram en checklista för inspektion, se nedan.


 
Checklista
Checklista vid inspektion - utan stödtext & FHM-frågor finns här! 
Checklista vid inspektion - med stödtext & FHM-frågor finns här!  
   
Bakgrund
Upplägget för MSL:s samverkan finns här! 
Folkhälsomyndighetens nationella tillsynsprojekt om inomhusmiljön i skolan. Läs här! 

Från tidigare möten: 
Annkristin Axéns presentation 1 september finns här!>>
Kvalitetssäkring av lokalvård, presentation av Karl Henriksson, Borago, finns här! >>
Ventilation i skolor, presentation av Per Eric Hjelmer, Stockholms stad, finns här!>> 
Vägledning från Folkhälsomyndigheten finns här!>>
Minnesanteckningar från samverkansmötena finns på MSL:s projektarbetsplats. >>  
   
Arbetsmiljöverkets tillsynsprojekt i skolor
- Arbetsmiljöverket genomför en flerårig tillsynsinsats av arbetsmiljöarbetet i skolan, inklusive frågor om inomhusmiljön. Läs om hur det hänger ihop med Folkhälso-myndighetens nationella tillsynsprojekt här! >>
- De skolor som Arbetsmiljöverket besökt i Stockholms län t o m 15 september 2014 finns här! >>
För att se vilka krav de ställt på respektive skola behövs dnr (högra spalten i excelfilen). Arbetsmiljöverkets registratur kan hjälpa till med detta registrator.arbetsmiljoverket@av.se
- Arbetsmiljöverkets checklista för skolor finns här! >> och deras checklista för skolhuvudmän finns här! >>
   
Tips!
- Slutrapporten från det nationella tillsynsprojekt inomhusmiljön i skolan 2014-2015 finns här! >>
Nya allmänna råd om städning i skola och förskola från Folkhälsomyndigheten Läs mer här! >>
Praktiska råd kring allergi i skolan. Läs mer på Centrum för arbets- och miljömedicins webb här! >> 
Upplands Väsy kommun har tagit fram en mall för föreläggande på skolor. Den ligger på projektarbetsplats. >>   
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund genomförde en tillsynskampanj om inomhusmiljö i förskolor och skolor under vecka 38. Läs rapporten här! >> 
Skolor, förskolor och allmänhet får kunskap om allergi och inomhusmiljö
Centrum för arbets- och miljömedicin fortsätter att utbilda skolor och förskolor i fråga om allergi och inomhusmiljö under hösten.
Det allergiförebyggande arbetet fortsätter och skolpersonal i Danderyds kommun har under våren fått utbildning i allergiprevention och inomhusmiljö. Utbildningen gavs av Centrum för arbets- och miljömedicin, CAMM, i samarbete med kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer.
CAMM kommer under hösten fortsätta denna utbildning i samarbete med miljö- och hälsoskyddinspektörer i flera kommuner för både skolan och förskolans personal. Även enskilda förskolor och skolor kommer att få utbildning i allergiprevention utifrån deras egna initiativ och behov. Vill du veta mer? Kontakta Marina Jonsson 
- MSL genomförde 6 februari 2014 en utbildning kring ventilation i offentliga lokaler. Läs dokumentationen här! >>
- Vill du läsa Luftboken >>, skriven av Claes Bankvall. Ett exemplar finns på MSL för utlåning. Skriv en rad här! >>
Miljösamverkan f (Jönköpings län) och Miljösamverkan Västra Götaland har sammanställt checklistor som ska kunna användas i Folkhälsomyndighetens nationella tillsynsprojekt, finns här! >>
   
Samverkan i media
Pressmeddelande Damm med hormonstörande miljögifter ska minska – ventiation och städning granskas i länets skolor. Läs pressmeddelandet från 24 november 2014 här!>>
Miljö och utveckling, Nyhetsbrev vecka 48 >>
   
            
                        
                       
           
Samverkansstatus: Genomförd samverkan.
Samverkansstart: 17 juni 2014.
Initiativtagare: Stockholms stad.

Uppdaterat 2021-09-06
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum