HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Bassängnätverket
Fotvårdstillsyn
Hus- och ventilationsnätverket
Hygienlokaler – stickande och skärande verksamheter
Kosmetiska och hygieniska produkter för barn
Legionella
Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller — sammanställning av domar
Samverkan kring det nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan
Samverkan smittskydd
Tillsyn av kemikalier i förskolan
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Trafikbullerärende — handläggningsrutiner
Gummigranulat och fallskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Pågående samverkan
 
Hus - och ventilationsnätverket
     

Hus- och ventilationsnätverket är ett forum för länets inspektörer kring funktion och utredning av byggnader och ventilation. Ett syfte är att harmonisera hanteringen av den här typen av ärenden över länet.

   
Genomförda utbildningar och seminarier
 - Ventilation i offentliga lokaler, 6 februari 2014. Dokumentation finns här!
 - Självdragsventilation i flerbostadshus, 27 januari 2015. Dokumentation finns här! 
 - Mekanisk ventilation i flerbostadshus, 10 november 2015. Dokumentation finns här! 
 - Fukt och riskkonstruktioner, 3 oktober 2016. Dokumentation finns här!
 - Om processflöden och checklistor, temperatur, drag och buller, 21 september 2017. Läs här! 
 - Ventilation i bostäder, 11 september 2018. Läs här. 
 - Mögellukt i byggnader – seminarium 9 oktober 2019. Läs här. 
   
Dokument 
 - Samverkansplan för Hus- och ventilationsnätverket finns här!
 - De dokument, checklistor och processflöden, som gicks igenom vid seminariet 21 september 2017 finns här!
 - Arbetsmaterial och minnesanteckningar från Hus- och ventilationsnätverket finns på MSL:s samverkansyta. Begär åtkomst här.
   
Tips!                    
 - God innemiljö, faktorer som påverkar inomhusmiljön i våra skolor. Sveriges kommuner och landsting. 2018. Läs här. 
 - Folkhälsomyndigheten föreläste under 2018 om temperatur inomhus. Föreläsningarna finns filmade, en om om temperatur inomhus och en om anpassning till ett klimat med högre temperaturer.
Läs mer här. 
 - Utvärdering av barns exponering för kemikalier i förskolan. Institutet för miljömedicin, Karolinska institutet 2016.
Ladda ner här!  
 - Miljösamverkan Västra Götaland har 2016  tagit fram ett handläggarstöd med syfte att ge en steg-för-steganvisning, vilket kan ses som ett förslag till policy, för hantering av klagomål rörande inomhusklimatet i bostäder i hyreshus och bostadsrätter. Handläggarstödet bör i stort sett även kunna användas för hantering av andra klagomål från boende än sådana som rör inomhusklimatet..
Läs mer här!   
 - miljosamverkan.se finns allt handläggarstöd som tagits fram av landets 13 regionala miljösamverkan.
 - Så byggdes husen 1880-2000. Arkitektur, konstruktion och material i våra flerbostadshus under 120 år. Cecilia Björk et al, 2013. Läs här!  
 - Klagomål på inomhusmiljö - Handläggarstöd med förslag till policy. Miljösamverkan Västra Götaland. 2016. Läs här!
 - Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram en webbaserad grundutbildning om radon med grundläggande begrepp, riskbedömningar, mätmetoder, gränsvärden och åtgärder mot radon. Läs mer här! 
 - Vill du läsa Luftboken, skriven av Claes Bankvall? Ett exemplar finns på MSL för utlåning. Skriv en rad här
 - Branschen behöver riktlinjer för hantering av ozon!, läs artikel i Plåt & Vent Magasinet 2015-04-17 här! >> 
 - Länsstyrelsens beslut om överklagande av ventilationsåtgärder; ombyggnad av självdragsventilation till fläktstyrt, 505-07-15501 från 2008. Läs mer här! >>
 - Kompetenscentrum för inomhusmiljö och hälsa, KOMIN, drivs av idén att sprida information och vägleda olika målgrupper som påverkas av och/eller påverkar inomhusmiljön. Läs mer här!
 - Tips för kartläggning av fuktskador finns på Mögeltalkot >>
 - 3 december 2013 gavs ett webbsänt seminarium vid Länsstyrelsen Västerbotten om ventilation. Seminariet kan ses här! >> (sök på ventilation)
 - Astma- och Allergiförbundet erbjuder den webb-baserade Allergironden, ett digitalt verktyg i form av en checklista flör att identifiera allergirisker och få underlag för åtgärder. Läs mer här! >>
 - Boverkets Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK finns här! >>
 - Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation. FoHMFS 2014:18. Läs här!>>
   
 
Samverkansstatus: Pågående samverkan.
Samverkansstart:  2014.
Samverkansgrupp:  Du anmäler dig till samverkansgruppen via MSL:s samverkansyta.
Deltagare i en samverkansgrupp utses av respektive miljöchef, ska ha mandat att föra miljökontorets talan, säkerställer att återrapportering sker till miljökontoret, bidrar i genomförandet utifrån samverkansplanen och bidrar till implementering och utvärdering.
För den som vill hålla sig uppdaterad om vad som händer i samverkan finns information på samverkansytan och möjlighet att få utskick av nyhetsbrev.
MSL:s samverkan vänder sig till miljökontor och länsstyrelsen i Stockholms län men även landets övriga miljökontor är välkomna att delta.
Saknar du inloggning till MSL:s samverkansyta skriv en rad här.
Uppdaterat 2022-02-25
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum