HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkansprojekt
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Bassängnätverket
Fotvårdstillsyn
Hus- och ventilationsnätverket
Hygienlokaler – stickande och skärande verksamheter
Kosmetiska och hygieniska produkter för barn
Legionella
Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller — sammanställning av domar
Samsyn gällande tomgångskörande bussar
Samverkan kring det nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan
Tillsyn av kemikalier i förskolan
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Trafikbullerärende — handläggningsrutiner
Vedeldningsklagomål – handläggningsrutiner
Gummigranulat och fallskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Genomförd samverkan
 
Vedeldningsklagomål – handläggningsrutiner

Om vedeldning sker på olämpligt sätt kan det skapa stora störningar för människors hälsa.

Problemen med utsläpp från vedeldning är mer relaterade till omodern och felaktig teknik samt felaktigt handhavande än till själva bränslet. Miljökontoren i Stockholms län tar årligen emot ett hundratal klagomål om störning från vedeldning. Oftast finns det fler än en störd bakom varje klagomål.

Syftet med denna rapport är att ta fram förslag till handläggningsrutiner i ärenden som gäller störningar från småskalig fastbränsleeldning. I rapporten finns även beskrivning av teknik för fastbränsleeldning samt några exempel på förebyggande informationsmaterial (se bilagor).
Fokus i rapporten är handläggning av klagomål på störningar från vedeldning med avseende på småskalig eldning. Praxis visar mycket tydligt att det är rimligt att förbjuda eldning i äldre pannor och eldstäder, föreläggande om försiktighetsåtgärder som vedhantering samt begränsande av antalet eldningstillfällen.

Rapporten tar även upp att den tillåtna eldningen av trädgårdsavfall (s.k. eldningsveckor) är mycket tveksam ur laglighetssynpunkt. Huvuddelen av rapporten ägnas åt hur kommunernas tillsynsmyndigheter bör handlägga klagomål på störningar från vedeldning. Fokus har varit att ge vedeldaren kunskap och annan hjälp till självhjälp. Dessutom beskrivs hur man på ett strukturerat kan utreda dessa ärenden på en bråkdel av den tid det tidigare tagit. Som snabbast kan ett besvärligt ärende lösas på 15 minuter, ett vitesföreläggande kan klaras på tre månader.

Rapport
- Handläggningsrutiner vid vedeldningsklagomål. 2007. Läs här! >>

Dokument
Bilaga 1: flödesschema. Läs här! >>
Bilaga 2: klagomålsblankett. Läs här! >>
Bilaga 3: brevmall misstänkt störning vedeldning. Läs här! >>
Bilaga 4: brevmall områdesstörning vedeldning. Läs här! >>
Bilaga 5: brevmall sannolik störning vedeldning. Läs här! >>
Bilaga 6: enkät om störande lukt från eldning. Läs här! >>
Bilaga 7: luktdagbok. Läs här! >>
Bilaga 8: inspektionsprotokoll - fastbränsleeldning. här! >>
Bilaga 9: exempel på föreläggande om enklare åtgärder. Läs här! >>
Bilaga 10: exempel på avslut utan ytterligare åtgärder. Läs här! >>
Bilaga 11: exempel på avslut utan ytterligare åtgärder. Läs här! >>

Hur kan arbetet med vedeldningsklagomål utvecklas vidare?

Tyck till om Handläggningsrutiner vid vedeldningsklagomål och ge oss dina tankar kring området. Svara på fyra frågor i en enkät — klicka till höger!
Vill du tycka till senare kan du få en påminnelse via e-post här! >>Samverkansstatus: Material och slutrapport godkänt 2007.
Initiativtagare: MSL:s styrgrupp.
Samverkansgrupp: Anders Eriksson, Södertälje kommun; Mattias Göransson, Järfälla kommun; Lisa Hellström, Lidingö stad; Marie Sundbom, Salems kommun samt Margareta Åström, Stockholms stad. 
Genom tolv regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sitt tillsynsarbete (miljöbalk och livsmedelslagstiftning). Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här! >>

Uppdaterat 2014-04-28
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum