HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson
Enklare lagefterlevnad
Fallstudie - Miljösamverkan Stockholms län
FAQ - för MoH-kontor och växel
Handläggningsrutiner för vedeldningsklagomål
Miljökontorens digitala verktyg
Nyckeltal för verksamhetsutveckling
Nämndutbildning
Nätverk detaljplanefrågor
Nätverk om avtalssamverkan mellan kommuner
Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller — sammanställning av domar
Samverkan kring SKR:s miljöbalkstaxa
Tillsynsmyndighetens roll – rådgivning och information
Uppföljning av tillsynen
Vetenskaplig studie kring tillsynens effekt på verksamhetsutövarens beteende
Värdering av risker i arbetet
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson – utbildning           

           
I rollen som myndighetsperson är vår personliga förmåga att motivera och påverka andra av stor betydelse. Vi förväntas arbeta tillsammans med många olika människor i varierande sammanhang med olika position- och maktförhållanden. För att utföra våra uppdrag måste vi kunna bygga förtroende, få gehör och skapa motivation för de sakfrågor vi ansvarar för.

Vi är själva vårt viktigaste verktyg och vi vet att vår förmåga att kommunicera med och möta människor, är avgörande för hur andra ska uppfatta oss och vilken effekt vårt arbete ger.

Miljösamverkan Stockholms län bjuder in till en tredagarsutbildning (2 + 1), Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson, med fokus på kunskap om mänskliga drivkrafter och beteenden, självinsikt och utveckling av färdigheter som är hjälpsamma i yrkesrollen som myndighetsperson och/eller representant för myndighet. Utbildningen baseras på intensiv praktisk träning av påverkansstrategier kopplade till modern hjärnforskning, personlig återkoppling, stimulerande och rolig utbildningspedagogik i en utmanande men trygg miljö.

Utbildningen kännetecknas av interaktivitet, träning och action, varvat med teoripass och reflektion. Genom att utgå från det som är positivt och starkt, ges energi till att lyfta det som behöver stärkas. Tonvikt läggs på att arbeta med de utmaningar deltagarna konkret upplever i mötet med andra i sina uppdrag. För bra dynamik under utbildningen bör du som deltagare ha minst två års erfarenhet inom yrket.

Efter de första utbildningarna gjorde deltagarna en utvärdering, vilken fick ett mycket bra utfall, se nedan under rubriken Genomförd utbildning.
Från våren 2019 erbjuder MSL även en endags fortsättningsutbildning.
   
Kommande utbildning
Nästa utbildning ges 6-7 oktober och 3 november 2022..  
 - Inbjudan
 - Anmälan
           

           

Uppdaterat 2022-06-20
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum