HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Bassängnätverket
Fotvårdstillsyn
Hus- och ventilationsnätverket
Hygienlokaler – stickande och skärande verksamheter
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillsynskampanj till frisörverkamheter 2010
Hygienlokaler — utvärdering av tillsynskampanj stickande och skärande
Kosmetiska och hygieniska produkter för barn
Legionella
Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller — sammanställning av domar
Samverkan kring det nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan
Samverkan smittskydd
Tillsyn av kemikalier i förskolan
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Trafikbullerärende — handläggningsrutiner
Gummigranulat och fallskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Genomförd samverkan
 
Hygienlokaler – stickande och skärande verksamheter

På senare år har efterfrågan på stickande och skärande verksamheter såsom piercing och tatuering ökat i samhället. Om behandlingen inte utförs på rätt sätt kan det innebära en ökad hälsofara för individen. Prioritering av tillsyn på hygienlokaler varierar stort inom länets kommuner och i stort saknas en samsyn. I en del kommuner har verksamhetsutövarna inte behövt anmäla sin verksamhet medan verksamheter i andra kommuner får regelbundna tillsynsbesök.

Miljösamverkan Stockholms Län fick av de kommunala miljöcheferna i länet uppdraget att under 2007 ta fram material inför en tillsynskampanj riktad till hygienlokaler med stickande eller skärande verksamhet.
Samverkansgruppen skapade en ”verktygslåda” innehållande checklista och hjälpreda, mall för inspektionsprotokoll och bilagor med goda exempel på informationsskrivelser från olika kommuner i länet. Gruppen har även beskrivit några områden lite närmare; egenkontroll, avfall, tatueringsfärger, håltagningspistoler, 38 § och övrig lagstiftning.


Rapport
 -   Hygienlokaler — stickande och skärande. Läs här! >>
 -   Läs utvärderingen här! >>

Dokument
- Checklista högrisk, bilaga 1. Läs här! >> 
- Hjälpreda till checklistan, bilaga 2. Läs här! >>
Flödesschema, bilaga 3. Läs här! >>
Brev inför besök, bilaga 4. Läs här! >>
Skriftlig information om egenkontroll, bilaga 5. Läs här! >> 
Information om lokalens utformning och hygienrutiner, bilaga 6. Läs här! >>
Krav på hygien och inomhusmiljön vid yrkesmässig hygienisk verksamhet, bilaga 7. Läs här! >>
Inspektionsprotokoll från inspektion på X på fastigheten X, bilaga 8. Läs här! >>
Iakttagelser gjorda vid inspektion på X på fastigheten X, bilaga 9. Läs här! >> 
Yttrande inför beslut om miljösanktionsavgift enligt 30 kap, bilaga 10. Läs här! >>
Beslut om miljösanktionsavgift för XX med verksamhet X på X, bilaga 11. Läs här! >>

Tips
Rapport från Socialstyrelsens nationella tillsynsprojekt om piercing och tatuering. Läs mer här! >>
Fjorton tatueringsfärger analyserade av KemI 2012. Läs mer här! >> 
Farliga ämnen i tatueringsfärger. KemI 2010. Läs mer här! >> 
Tatueringsfärger och permanent makeup. Information från Läkemedelsverket. Läs mer här! >>
- Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund genomförde 2010 en tillsynskampanj riktad till alla frisörverkamheter i tre kommuner. Läs pressmedelande och projektrapport här! >>Samverkansstatus: Genomförd samverkan, slutrapporterad 2008.
Initiativtagare: Länets miljöchefer. 

 Uppdaterat 2021-09-06
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum