HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Ansökan om LOVA-bidrag för lokalt åtgärdsprogram
Avfall i anläggningsändamål
Badplatser och påverkan från förorenade områden
Dagvattennätverket
Enskild dricksvattenproduktion
Förorenade områden
Inventering enligt MIFO av förorenade områden vid pågående miljöfarliga verksamheter
Masshantering i samband med schaktarbeten
Minireningsverk
Saltvattenproblematik vid bygglov och brunnsborrning
Spridning av slam på åkermark
Strandskyddsnätverk
Sulfidnätverk
Tillsyn av fritidsbåtar
Tillsyn av kommunala avloppsreningsverk
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Tillsyn på lantbruk
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Pågående samverkan
 
Tillsyn på lantbruk


           
Denna samverkan är ett forum för inspektörer som arbetar med tillsyn på lantbruk.
Samverkan har målen att skapa samsyn, organisera tillsynsprojekt och erbjuda kompetensutveckling.

   
Möten och aktiviteter för samverkan Tillsyn på lantbruk
Information finns i MSL:s möten och aktiviteter och på MSL:s samverkansyta. Har du inte åtkomst till samverkansytan begär det här.  
   
Inrapportering av lantbrukstillsyn
 - Inrapportering av lantbrukstillsyn görs i en gemensam mall för att få underlag till att diskutera likriktad och effektiv lantbrukstillsyn. Länk till rapporteringen finns på MSL:s samverkansyta. Har du inte registrerat dig där begär åtkomst här.
   
Tillsynsprojekt kring gödselhantering
Ett länsgemensamt tillsynsprojekt kring gödselhantering pågår sedan 2017. Syftet är en likriktad och effektiv tillsyn av stallgödselhantering i länet. Detta för att minska tillförsel av övergödande ämnen till Östersjön.
En checklista är framtagen och befintligt informationsmaterial från Jordbruksverket används. 
 - Checklistan, från april 2016, finns här!
 - Inrapportering av tillsynsbesök görs via en personlig länk fås genom att skicka en rad här.
Från och med inrapportering av 2019 års tillsyn omfattas även övriga tillsynsområden inom lantbruk.
   
MSL-dokument
 - Samverkansplanen finns här!
   
Informationsmaterial 
 - Information om gödselstukor. Jordbruksverket, juli 2014. Läs här! >> 
 - Gödsel och miljö 2014. Jordbruksverket, 2013-12-02. Läs här! >> 
   
Genomförda MSL-utbildningar  
 - Tvärvillkorskontroller – utbildning 4 november 2015. Läs här!
 -  Hantering av animaliska biprodukter (ABP) på gård – utbildning 5 november 2015.
Läs här!
 - Riskbedömningsverktyget MACRO-DB – utbildning 9 december 2015. Läs här!  
 - Utbildning i modellverktyget Macro DB 19 februari 2021. Dokumentation och utvärdering
   
Tips!                       
 - Jordbruksverket tipsar om Hästnäringens Nationella Stiftelses workshopupplägg Skitsmart. Ett självinstruerande material som hästgårdarna själva kan jobba med.
Läs här. 
 - Jordbruksverkets tillsynsprojekt 2019
Under september-november 2019 har Jordbruksverket ett tillsynsprojekt tillsammans med Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket om tillsyn i fält. Tanken med projektet är att följa upp att lagstiftningen gällande växtnäring och växtskyddsmedel följs i anslutning till sjöar och vattendrag. Den 22 augusti ges ett uppstartswebbinarie. Vissa länsstyrelser kommer dessutom att anordna fältdagar.
Inbjudan till projektet samt information om webbinarium och fältdagar hittar du här.
 - Hästgödsel - en naturlig resurs. Jordbruksverket, 2013.  
 - Jordbruksverkets tillsynsprojekt under hösten 2019. Under hösten kommer Jordbruksverket att ha ett tillsynsprojekt Tillsyn i fält. Projektet går ut på att göra tillsyn på hur spridning av gödsel och växtskyddsmedel sköts i praktiken ute på åkrarna, med fokus på risker för läckage till vatten. 
 - Miljösamverkan Sydost 2018 har tagit fram ett inspektionsunderlag för att minska fosforläckaget från jordbruksmark. Läs här. 
 - Tillsynsenkät från Jordbruksverket 2018.
Läs här! 
 - Vägledning vid tolkning av § 35 a i förordning 2015_425 om bekämpningsmedel. Jordbruksverket, 2018.
Läs här! 
 - Energieffektivisering inom jordbruk. Energimyndigheten har tillsammans med länsstyrelserna tagit fram inspirerande vägledning. Materialet riktar sig direkt till jordbruksföretag men även till tillsynspersonal som arbetar gentemot jordbruk på olika sätt.
Vägledning och inspirationsfilm
 -

Jordbruksverket har 2017 tagit fram en ny vägledning för tillsyn av växtskyddssprutor. I vägledningen skriver Jordbruksverket om vilka bestämmelser som gäller, standarder, vad ett funktionstest och ett godkännande från Jordbruksverket innebär samt tips på vad du som inspektör bör kontrollera vid ditt tillsynsbesök. Längst bak finns en enklare checklista som kan användas vid inspektionen. Du hittar vägledningen här

 - Nya regler för användning av växtskyddsmedel inför odlingssäsongen 2017.
Läs mer! 
 - Användning av avloppsslam på jordbruksmark. Informationsblad från Jordbruksverket. 2017. Läs här! 
 - Reglers betydelse för åtgärder mot jordbrukets kväve- och fosforförluster. SLU februari 2017. Läs här! 
 -

Spridning av aska på åkermark. Jordbruksverket har här tagit fram ett informationsblad om hur lagkraven ser ut när det gäller aska på åkermark och deras rekommendationer. Informationsbladet hittar du här.

 - Om förbränningsanläggning för gödsel. Läs sammanfattning av Mattias Lindgren, Swebo Bioenergy, här!  
Läs EU:s amending regulation as regards the use of manure of farmed animals as a fuel in combustion plants här!
Läs Annex to the Commission regulation (EU) amending Regulation (EU) No 142_2011 as regards the use of manure of farmed animals as a fuel in combustion plants här!
 - Hästen – den okända miljöboven. Artikel i DN 2017-02-02. Läs här! 
 - Miljösamverkan f (Jönköpings län) har tagit fram en slutrapport från ett tillsynsprojekt om egenkontroll inom lantbruk.
Läs rapporten här! 
 - Vägledning om granskning av sprutjournaler, från Jordbruksverket 2016, finns här! >>  
 - Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen genomförde 2015 tillsammans med miljökontor i landet ett tillsynsprojekt om bekämpningsmedel i jordbruket.
Läs här! >>  
 - Behöver du få tillgång till uppdaterade listor över vilka som har behörighet att sprida växtskyddsmedel i klass 1L och 2L i din kommun för att kunna utföra tillsynen? Mejla till vaxtskydd@jordbruksverket.se så skickar Jordbruksverket listorna till dig.
Alla som har behörighet att använda växtskyddsmedel ska kunna bli föremål för tillsyn d.v.s. de ska finnas med i den riskanalys som görs när ni väljer ut vilka som ska få tillsyn under året. Det är viktigt att även mindre verksamheter får tillsyn regelbundet.  
 - Tillsynsvägledning om egenkontroll på jordbruken från Jordbruksverket finns här! 
 -  Tillsynsvägledning för miljöinspektören från Jordbruksverket finns här! 
 -  Nya (1 november 2015) föreskrifter och vägledning om bekämpningsmedel.
Läs mer här!
 -  SLU erbjuder olika riskbedömningsverktyg som integrerar och generaliserar kunskaper om de processer som styr spridningen av kemiska bekämpningsmedel i miljön, som stöd bland annat för tillståndsprövning och rådgivning på fält- och gårdsnivå. Läs mer här! 
 - Ny (febr. 2016) föreskrift (SJVFS 2015:49) om dokumentationskrav för yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel. Läs föreskriften här!
 - Hästhagar kan läcka mer fosfor än åkermark. Det visar en ny avhandling som har kvantifierat hur mycket fosfor som Sveriges cirka 34 000 hektar hästhagar läcker. Men att lägga ut ett skikt av träflis visade sig vara en metod av flera att minska läckaget. Läs mer här!
 - MSL genomförde 2012 en samverkan som inspirerade och samordnade deltagande för kommunerna i Jordbruksverkets tillsynskampanj Effektiv näring. Läs mer här! 
 -  Bildade bönder kan ge friskare hav, läs mer här! 
 -  Benchmarking av gödselsamrötning med avloppsslam mot förbränning av häst- och djurparksgödsel. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 2015. Läs här!
 -  SLU:s Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel har olika beslutsunderlagsverktyg för myndigheter till stöd för att minska påverkan av bekämpningsmedel på vattenmiljön. Läs mer här!

           
Samverkansstatus: Pågående samverkan. Startade 11 maj 2015.
Initiativtagare: MSL:s miljösamverkanworkshop 2015.
Samverkansgrupp:  Du anmäler dig till samverkansgruppen via MSL:s samverkansyta.
Deltagare i en samverkansgrupp utses av respektive miljöchef, ska ha mandat att föra miljökontorets talan, säkerställer att återrapportering sker till miljökontoret, bidrar i genomförandet utifrån samverkansplanen och bidrar till implementering och utvärdering.
För den som vill hålla sig uppdaterad om vad som händer i samverkan finns information på samverkansytan och möjlighet att få utskick av nyhetsbrev.
MSL:s samverkan vänder sig till miljökontor och länsstyrelsen i Stockholms län men även landets övriga miljökontor är välkomna att delta.
Saknar du inloggning till MSL:s samverkansyta läs här.

Uppdaterat 2022-02-25
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum