HemPublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Sök
Genomförd samverkan
 
Masshantering i samband med schaktarbeten


           
Förorenade massor återanvänds ibland för anläggningsändamål. Utgångspunkten är att schaktmassor bör återanvändas så långt det är möjligt och därmed minska behovet av jungfruligt material, men det är viktigt att detta inte medför att föroreningar sprids och att massor hamnar på platser som inte är ämnade för ändamålet.

Genom denna samverkan i länet kan uppgifter och kunskapsbrister om uppgrävda massors transportkedja och destination kartläggas. Bland annat har en checklista tagits fram som stöd i tillsynen.
Projektet är avrapporterat. Läs rapporten här!
   
MSL-dokument
 - Handläggning av ärenden gällande massor. Vägledning som beskriver handläggning av förfrågan/anmälan från verksamhetsutövare om att använda massor i anläggning.
(Miljösamverkan Stockholms län och Miljösamverkan Sydost, 2015.)
Ladda ner här! >>
 - Information om schaktmassor. Broschyr att dela ut till verksamhetsutövare. (Miljösamverkan Stockholms län och Miljösamverkan Sydost, 2015.)
Ladda ner här! >>
 -  Checklistan för tillsyn: Uppföljning av uppgrävda massors transportkedja och destination finns här! >> 
 - Slutrapporten för projektets del 1, uppföljning av uppgrävda massors transportkedja och destination, finns här! >>
 - Projektplanen för samverkan finns här! >>
 - Trafikverket efterfrågade i juni 2016 synpunkter på sina uppdaterade Krav- och Rådsdokument för hur Trafikverket ska hantera sina dikesmassor vid provtagning och extern återvinning. Svaret från Miljösamverkan Stockholms län finns här! >> 
   
Tips! 
 - SGI ger tips på provtagnings- och fältmätningsmetoder här! >> 
 - Frågor och svar om deponier och avfall. SGI lägger ut frågor och svar kring deponier och avfall (av teknisk natur) här! >>
 - Miljösamverkan Sydost drev under 2015 ett informationsprojekt om förorenade massor. Läs mer här! >>
 - Att använda avfall som anläggningsmaterial. Miljösamverkan Västerbotten 2013. Läs dokumentet här! >> 
 - Information om förorenade områden, historisk beskrivning. Österåkers kommun. Läs dokumentet här! >>    
 - Information om förorenade områden. Provtagningsprogram - innehåll och omfattning. Österåkers kommun.
Läs dokumentet här! >>
 - Egenkontroll för din verksamhet - icke tillståndspliktiga verksamheter. Österåkers kommun.
Läs dokumentet här! >> 
 - Checklista Anmälans innehåll enligt §28. Länsstyrelsen 2013-05-02.
Läs dokumentet här! >>
 - Använd inte förorenade jord- och och schaktmassor på fastigheten. Faktablad om användning schaktmassor för privatperson. Österåkers kommun.
Läs dokumentet här! >>
 - Verksamhetsutövarens avfallsansvar. Information om ansvarskedjan, sammanfattning av underlag från Naturvårdsverket.
Läs dokumentet här! >>
 - Upplysning om mark- eller grundvattenförorening. Österåkers kommun, 2014.
Läs blanketten här! >> 
                                                         
Samverkansstatus: Genomförd samverkan, maj 2015 - maj 2017.
Initiativtagare: Stockholms stad.

Uppdaterat 2023-01-13
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum