HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Ansökan om LOVA-bidrag för lokalt åtgärdsprogram
Avfall i anläggningsändamål
Badplatser och påverkan från förorenade områden
Dagvattennätverket
Enskild dricksvattenproduktion
Förorenade områden
Inventering enligt MIFO av förorenade områden vid pågående miljöfarliga verksamheter
Masshantering i samband med schaktarbeten
Minireningsverk
Saltvattenproblematik vid bygglov och brunnsborrning
Spridning av slam på åkermark
Strandskyddsnätverk
Sulfidnätverk
Tillsyn av fritidsbåtar
Tillsyn av kommunala avloppsreningsverk
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Tillsyn på lantbruk
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Genomförd samverkan
 
Masshantering i samband med schaktarbeten


           
Förorenade massor återanvänds ibland för anläggningsändamål. Utgångspunkten är att schaktmassor bör återanvändas så långt det är möjligt och därmed minska behovet av jungfruligt material, men det är viktigt att detta inte medför att föroreningar sprids och att massor hamnar på platser som inte är ämnade för ändamålet.

Genom denna samverkan i länet kan uppgifter och kunskapsbrister om uppgrävda massors transportkedja och destination kartläggas. Bland annat har en checklista tagits fram som stöd i tillsynen.
Projektet är avrapporterat. Läs rapporten här!
   
MSL-dokument
 - Handläggning av ärenden gällande massor. Vägledning som beskriver handläggning av förfrågan/anmälan från verksamhetsutövare om att använda massor i anläggning.
(Miljösamverkan Stockholms län och Miljösamverkan Sydost, 2015.)
Ladda ner här! >>
 - Information om schaktmassor. Broschyr att dela ut till verksamhetsutövare. (Miljösamverkan Stockholms län och Miljösamverkan Sydost, 2015.)
Ladda ner här! >>
 -  Checklistan för tillsyn: Uppföljning av uppgrävda massors transportkedja och destination finns här! >> 
 - En sammanställning av anläggningar i länet för tillsynsprojekt på lagring och användning av massor för anläggningsändamål finns på MSL:s projektarbetsplats! >> 
Saknar du inloggning skicka en rad här! >>
 - Slutrapporten för projektets del 1, uppföljning av uppgrävda massors transportkedja och destination, finns här! >>
 - Projektplanen för samverkan finns här! >>
 - Minnesanteckningar från samverkansmöten och andra arbetsdokument finns på MSL:s projektarbetsplats! >> Saknar du inloggning skicka en rad här! >>
 - Miljöbrott och åtalsanmälan – när du behöver komma i kontakt med Polisen. Läs mer här! >> 
 - Trafikverket efterfrågade i juni 2016 synpunkter på sina uppdaterade Krav- och Rådsdokument för hur Trafikverket ska hantera sina dikesmassor vid provtagning och extern återvinning. Svaret från Miljösamverkan Stockholms län finns här! >> 
   
Tips! 
 - Ny vägledning 2017 om hur man ska hantera jordmassor som är förorenade med organiska föroreningar som inte har lakkriterier i föreskrifterna. Ny vägledning 
 - SGI ger tips på provtagnings- och fältmätningsmetoder här! >> 
 - SGI driver ett samarbetsprojekt för en effektivare användning av berg och andra fyllnadsmaterial.
Läs här! >>
 - Materialguiden är SGI:s kunskapsportal för ett effektivare materialutnyttjande. För dig som arbetar med dessa frågor (t.ex. myndigheter, branschföretag och materialbeställare/användare).  
Läs här! >>
 - I projektet Optimass utvecklas verktyg och lösningar för att bidra till en effektivare hantering av jord- och bergmaterial i samhällsbyggandet. Optimass verkar för reducerade kostnader, optimerat transportarbete och för att lyfta svensk kunskap och miljöteknik.
Läs mer här! >>
 - Hantering av massor. Handläggarstöd från Miljösamverkan Sverige, 2016, kring prövningsnivå, anmälningsärenden och uppsökande verksamhet.
Läs här! >>  
 - Frågor och svar om deponier och avfall. SGI lägger ut frågor och svar kring deponier och avfall (av teknisk natur) här! >>
 - Hyr utrustning av SGI för undersökning av förorenad mark.
Läs här! >>
 - Miljösamverkan Sydost drev under 2015 ett informationsprojekt om förorenade massor. Läs mer här! >>
 - Inom MSL finns ett nätverk kring förorenade områden. Läs mer här! >> 
 - Att använda avfall som anläggningsmaterial. Miljösamverkan Västerbotten 2013. Läs dokumentet här! >> 
 - Information om förorenade områden, historisk beskrivning. Österåkers kommun. Läs dokumentet här! >>    
 - Information om förorenade områden. Provtagningsprogram - innehåll och omfattning. Österåkers kommun.
Läs dokumentet här! >>
 - Egenkontroll för din verksamhet - icke tillståndspliktiga verksamheter. Österåkers kommun.
Läs dokumentet här! >> 
 - Checklista Anmälans innehåll enligt §28. Länsstyrelsen 2013-05-02.
Läs dokumentet här! >>
 - Använd inte förorenade jord- och och schaktmassor på fastigheten. Faktablad om användning schaktmassor för privatperson. Österåkers kommun.
Läs dokumentet här! >>
 - Verksamhetsutövarens avfallsansvar. Information om ansvarskedjan, sammanfattning av underlag från Naturvårdsverket.
Läs dokumentet här! >>
 - Upplysning om mark- eller grundvattenförorening. Österåkers kommun, 2014.
Läs blanketten här! >> 
 -  Miljösamverkan Halland hade ett möte om Avfall för anläggningsändamål den 25 september 2013. 
Läs mer här! >> 
 - Hantering av massor i infrastrukturprojekt. Vägledning från Naturvårdsverket som reder ut hur man ska klassa överskottsmassor som uppstår vid byggande av vägar och järnvägar.
Läs mer här! >>
                                                         
Samverkansstatus: Genomförd samverkan, maj 2015 - maj 2017.
Initiativtagare: Stockholms stad.

Uppdaterat 2021-09-06
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum