HemSamverkanPublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Konferens 22 november om matos från restauranger som ett olägenhetsproblem för bostäder
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Badplatser och påverkan från förorenade områden
Dagvattennätverket
Enskild dricksvattenproduktion
Förorenade områden
Inventering enligt MIFO av förorenade områden vid pågående miljöfarliga verksamheter
Masshantering i samband med schaktarbeten
Minireningsverk
Saltvattenproblematik vid bygglov och brunnsborrning
Strandskyddsnätverk
Sulfidnätverk
Tillsyn av fritidsbåtar
Tillsyn av kommunala avloppsreningsverk
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Tillsyn på lantbruk
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Utbildningar och seminarier
Pågående samverkan
 
Strandskyddsnätverk


           
Denna samverkan har till syfte att skapa samsyn om tillämpning av lagstiftningen och vid bedömningar, att gemensamt arbeta med förebyggande insatser och att vara ett forum för att byta erfarenheter och diskutera knepiga bedömningar.          

   
Samverkansmöte 
Nästa samverkansmöte är inte bokat.
   
Dokument
Samverkansplanen finns här! 
- Läs artikel om strandskyddsnätverket i tidningen Skärgården i september 2015 här! 
   
Tips! 
 - Miljösamverkan Sverige tog 2017 fram ett nytt handläggarstöd för grön tillsyn. Handläggarstödet fokuserar på skyddade områden, såsom biotopskydd, strandskydd samt givna dispenser och tillstånd.
Läs mer här!  
 - Lantmäteriet har lagt ut historiska ortofoton som kan vara till hjälp vid olika bedömningar. Läs här. 
 - Inom ramen för Miljösamverkan Skåne genomfördes under år 2014-2016 projektet ”Tillsyn av strandskydd och kommunala naturreservat”. 
Syftet med projektet har varit att öka kunskapen om tillsyn av strandskydd och kommunala naturreservat, att ge kommunala handläggare handledning och verktyg i tillsynsarbetet och att skapa positiva effekter till förmån för strandskydds- och naturvårdsfrågor. Projektet har också försökt bidra till att öka förståelsen och acceptansen för strandskyddet och till att förutsättningarna för naturreservaten bibehålls. Checklistor och vägledning för tillsyn av strandskyddsområden och naturreservat har tagits fram för att underlätta och samordna tillsynsarbetet. Detta material är avsett att kunna användas vid kommunernas tillsyn även efter det att projektet avslutats. 
Läs mer här! 
 - Intressanta domar från MÖD, som kommer att diskuteras på nätverkets nästa möte.
Läs här! 
 - Naturvårdsverket har sammanställt statistik för 2016 över framför allt beslut om dispens från strandskyddet från kommuner och länsstyrelser.
Läs här! 
 - Naturvårdsverket har sammanställt statistik för 2015 över framför allt beslut om dispens från strandskyddet från kommuner och länsstyrelser. Läs mer här! 
 - Strandskyddsdelegationen har lämnat sitt slutbetänkande till regeringen, om bland annat samverkan strandskyddsfrågorna. I betänkandet föreslår delegationen att en länsstyrelse i landet får i uppdrag att förvalta och utveckla sin hemsida. För att bedriva en fortsatt samordning och samverkan om strandskyddsfrågorna föreslås även att en samverkansfunktion, förslagsvis kallad in Samverkan Strandskydd, ska inrättas. Där bör relevanta länsstyrelser, kommuner och myndigheter ingå och organisationen bör ha en nationell styrning samt regionala stödfunktioner.

Delegationen ser även ett behov att se över strandskyddsreglerna då ändringarna i reglerna som syftade till att skydda redan exploaterade strandområden och skapa lättnader av strandskyddet i oexploaterade områden, inte har gett den effekt som förutsågs. Strandskyddsdelegationens slutbetänkande finns här! 

 - Strandskyddsdomar sökbara på webben. Läs mer här!   
 -  Naturvårdsverkets återrapportering om utvidgat strandskydd. Lagändringen från 2009 innebar en skärpning av kraven för att kunna utvidga ett strandskyddsområde. Den översyn som länsstyrelserna har gjort av det utvidgade strandskyddet har också lett till en minskning av den totala arealen utvidgat strandskydd i landet. Läs mer här!
 - Strandskyddsdelegationen har tagit fram målgruppsanpassade utbildningar om strandskyddet.
   Om strandskydd (för allmänheten), 20–30 minuter 
   Introduktion till strandskyddslagstiftningen (för tjänstemän)  
             
 -  Strandskyddsdelegationen är en nationell arena för samverkan, erfarenhetsutbyte och dialog kring tillämpningen av strandskyddsreglerna. Läs mer här!
 - Läs artikeln Lika strandskyddsregler – olika tolkningar i tidningen Skärgården här! 
 - Naturvårdsverket har sammanställt statistik för 2014 över framför allt beslut om dispens från strandskyddet från kommuner och länsstyrelser. Läs här!
 - "För lite strandskyddstillsyn". Länsstyrelsen Västra Götalands län undersökte hösten 2013 i vilken omfattning länets kommuner ägnar tid åt strandskyddstillsyn. Sammanställningen visar att strandskyddstillsynen är alldeles för liten i förhållande till behovet. Läs rapporten här!
 - Länsstyrelsen i Halland hade 24 april 2012 en tillsynsvägledningsdag om strandskydd. Se presentationen här! 
                                 
                                
           
 Samverkansstatus: Pågående samverkan. Startade 20 augusti 2015.
 Samverkansgrupp: Du anmäler dig till samverkansgruppen via MSL:s samverkansyta.
Deltagare i en samverkansgrupp utses av respektive miljöchef, ska ha mandat att föra miljökontorets talan, säkerställer att återrapportering sker till miljökontoret, bidrar i genomförandet utifrån samverkansplanen och bidrar till implementering och utvärdering.
För den som vill hålla sig uppdaterad om vad som händer i samverkan finns information på samverkansytan och möjlighet att få utskick av nyhetsbrev.
MSL:s samverkan vänder sig till miljökontor och länsstyrelsen i Stockholms län men även landets övriga miljökontor är välkomna att delta.
Saknar du inloggning till MSL:s samverkansyta skriv en rad här.
 Initiativtagare: Miljösamverkanworkshopen 6 februari 2015.
Uppdaterat 2022-01-14
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum