HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Inventering enligt MIFO av förorenade områden vid pågående miljöfarliga verksamheter
Läkemedelstillverkare – nätverk för tillsyn och kravställning
Tillsyn på läkemedels- och laborationsverksamheter
Masshantering i samband med schaktarbeten
Nätverk förbränningsanläggningar
Tillsyn av båtbottentvättar och båtklubbars hantering av båtbottentvättning
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Tillsyn av täkter och anläggningar för masshantering
Utbildningar och seminarier
Genomförd samverkan
 
Läkemedelstillverkare – nätverk för tillsyn och kravställningEtt nätverk kring tillsyn av läkemedelstillverkare och laboratorier. Målen med nätverket var erfarenhetsutbyte, att erbjuda möjlighet till gemensamma studiebesök och/ eller inspektioner samt att identifiera och genomföra gemensamma informationsinsatser och utbildningar.
Nätverket var öppet för miljökontor och länsstyrelser från hela landet.

   
Industriutsläppsbestämmelserna, BAT-slutsatserna och GMP. Seminarium 25 oktober 2017 
Seminarium om  BAT-slutsatser och om förändringarna i 12 kapitlet (kemiska produkter) i miljöprövningsförordningen samt om GMP.
 - BAT-slutsatser, Kap 12. Sven Bomark och Maria Enroth, Naturvårdsverket.
Presentationen finns här!
 - Presentation av GMP (Good Manufacturing Practice), Johanna Fryklund Freyre och Erik Höglund, Åf.
Presentationen finns här!  
 - Programmet finns här!  
   
Dokument 
 - Projektplan för samverkan finns här!  
 - Minnesanteckningar från tidigare möte finns på MSL:s projektarbetsplats! >>
Saknar du inloggning skriv en rad här!   
   
Tips! 
 - Miljösamverkan Sverige har 2017 i nära samarbete med Naturvårdsverket har uppdaterat handläggarstödet Tillsynindustriutsläppsverksamheter.
 - Avancerad rening av avloppsvatten för avskiljning av läkemedelsrester och andra oönskade ämnen. Naturvårdsverket. 2017. Läs här! >> 
 - "Sverige tar täten för att minska utsläpp av läkemedel". Regeringen 26 maj 2017. 
Läs här! >>
 - IVL Svenska Miljöinstitutet har 2017 i samarbete med Svenskt Vatten Utveckling tagit fram rapporten ”Miljönyttan av uppströmsåtgärder för minskad spridning av läkemedel till miljön”.
Läs här! >>
 - Under 2013-2014 genomförde MSL samverkan Tillsyn på läkemedels- och laborationsverksamheter! >>                     
 - Fördjupad analys av olika handlingsalternativ för att nå etappmålet om miljöhänsyn i läkemedelslagstiftningen inom EU och internationellt. Läkemedelsverket. 2014. 
Läs här! >> 
 - Läkemedel, medicintekniska produkter, kosmetiska produkter och tatueringsfärger -hur påverkar de våra svenska miljömål? Läkemedelsverket. 2016. Läs här! >>
 - Handlingsplan för hur Läkemedelsverket fram till 2020 ska verka för att nå miljömålen. Läkemedelsverket. 2016. Läs här! >> 
 - Redovisning av regeringsuppdrag om avancerad rening av läkemedel 2015-04-14. Läs mer här! >> 
 - Den som bedriver miljöfarlig verksamhet kan ha tillstånds- eller anmälningsplikt för sin verksamhet. Vilken typ av verksamheter som berörs framgår av Miljöprövnings-förordningen. Naturvårdsverket ger vägledning om hur den ska användas här! >> 
 - Reach-tillsyn 2012 var ett samverkansprojekt mellan Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och landets länsstyrelser och kommuner som genomfördes 2012-2013. Läs rapporten här! >> Samverkansstatus: Genomförd samverkan 2015-2017.
Initiativtagare: Styrgruppen för Miljösamverkan Stockholms län.

Uppdaterat 2021-03-29
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum