HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Elavfall
Farligt avfall från småföretagare
Förebyggande miljöarbete vid olyckor
Inventering enligt MIFO av förorenade områden vid pågående miljöfarliga verksamheter
Smycken i detaljhandeln (SMID) 2014
Sprängämnesprekursorer
Tillsyn av båtbottentvättar och båtklubbars hantering av båtbottentvättning
Tillsyn av kemikalier i förskolan
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Genomförd samverkan
 
Förebyggande miljöarbete vid olyckor


           
Vid olyckor med risk för utsläpp till miljön behöver räddningstjänst och miljökontor samarbeta för att optimera insatserna i det akuta skedet av olyckan. Syftet med denna samverkan var att utveckla miljökontorens och räddningstjänstens gemensamma insatser vid en olycka för att minimera skadorna på miljö och hälsa.
Utbildningar genomfördes vid fyra tillfällen.

   
Genomförd övningsdag för räddningstjänst och miljökontor 15 maj 2019
Ett femte utbildningstillfälle inom ramen för samverkan genomfördes  15 maj 2019 med syftet att ge möjlighet för räddningstjänst och miljökontor att öva samverkan för att minimera miljöpåverkan vid en olycka.
 - Beskrivning av scenarios, Stefan Gustafsson, Storstockholms brandförsvar, finns här.  
 - Inbjudan finns här. 
   
Genomförd workshop 24 april 2018
Vid denna workshop knöt MSL ihop förutsättningarna för samverkan mellan miljökontor och räddningstjänst, bland annat med hjälp av en nyframtagen checklista för planerings- och utvärderingsarbete, samt en sammanfattning av lagstöd, konsekvensen av olika släckmetoder och hur RIB-kartan och en sårbarhetskarta kan användas.
Läs mer här.
   
Genomförd workshop 13 februari 2017
En workshop med fokus på att utveckla samarbetet mellan räddningstjänst och miljökontoren. Halvdagen innehöll bland annat gruppdiskussioner kring olika olycksscenarier och förväntningar från inblandade parter.
Dessutom var restvärdeledare Claes Göran Öhman på plats och berättade om sitt uppdrag samt Samuel Andersson och Joar Hjertberg, från räddningstjänsten i Östergötland, som berättade om ett projekt för att skapa ett insatsplaneringsstöd för att minska skadorna på miljökänsliga områden. 
 - Restvärderäddning. Så arbetar en restvärdeledare. Presentation av Claes Göran Öhman, restvärdeledare, finns här!
 - Miljösårbarhetskartor – fortsättning på miljötemat presentation av Samuel Andersson och Joar Hjertberg, räddningstjänsten i Östergötland. Presentationen finns här!
 - Minnesanteckningar från gruppdiskussionerna om olika scenarier finns här!
 -  Deltagarnas utvärdering finns här. 
 - Inbjudan, med program, finns här! 
   
Genomförd utbildning 6 april 2016
 6 april 2016 genomfördes en utbildning om förutsättningarna för miljökontor och räddningstjänst.  
 - Presentationer från utbildningen:
Huvudpresentationen finns här! >>
Presentation av miljöbalken finns här! >>
Exempel på åtalsanmälan, Rindö hamn. Se här! >>
Vad finns i en brandbil? Se här! >>
 - En sammanfattning av en utvärdering av utbildningen finns här! >>
   
Genomförd workshop 11 maj 2016
11 maj 2016 genomförde MSL en halvdags workshop om förutsättningarna för miljökontor och räddningstjänst att förebygga miljöpåverkan vid olyckor. Minnesanteckningarna från workshopen belyser olika aspekter kring ett scenario 
 - Minnesanteckningar från workshopen finns här! 
 - Beskrivning av de 8 scenarier som diskuterades finns här!
   
Dokument
 -  Projektplanen finns här!
 -
Arbetsmaterial och minnesanteckningar från samverkan finns på MSL:s samverkansyta. Begär åtkomst här.

   
Tips! 
 - Hamredomen påvisar kommunens ansvar vid brandsläckning och aktualiserar vikten av tillsyn av brandsläckningsverksamhet (Tillsynsnytt den 17 december 2020.) 
 - MSB:s seminarium Miljöpåverkan vid räddningsinsatser 11 oktober 2017. 
 - Händelser med farliga ämnen 2015-2016. Att ha fungerande larm och att organisationen lär sig av olyckor och tillbud på verksamheter som hanterar farliga ämnen är viktigt. I rapporterna som sammanställts för 2015-2016 ser MSB att flera verksamheter tar ett helhetsgrepp efter händelser och rättar till mer än bara det som gått fel. 
Läs mer här!
 - Miljösamverkan f har 2018 tagit fram ett handläggarstöd för miljöinspektörer och räddningstjänstpersonal. Syftet är att tydliggöra ansvar, befogenheter och rollfördelning på olycksplatsen mellan räddningstjänst och miljömyndighet. Stödet med checklistorna ska även kort sammanfatta arbetet under det akuta skedet. Miljöolyckor – handläggarstöd för miljöinspektörer och räddningstjänstpersonal.
Ladda ner här! 
 - Seminarier - Miljöpåverkan vid räddningsinsatser. MSB bjuder under 2017 in till seminarier för att sprida information kring verktyg, metoder och forskning som stöd för insatsplanering och akut agerande. Seminarierna genomförs på tio olika platser runt om i landet i samverkan med SGI och länsstyrelserna.  Läs mer här!
 - Rekommendationer för hur användningen av brandsläckningsskum kan minska. Kemikalieinspektionen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Naturvårdsverket. Läs här!
 - Vägledning vid olyckor med utsläpp av farliga ämnen. Miljösamverkan Skåne. 2013. Läs här!
 - Bränder i avfallsupplag. Självantändning anses vara den vanligaste orsaken till brand i avfallsupplag. Risken för självantändning ökar när material lagras under längre perioder. Läs här!
 -  Miljösamverkan Västra Götaland genomförde 2012 ett projekt med fokus på hur miljökontoren kan och bör agera vid utsläpp till följd av olyckor och var ansvaret övergår från räddning till miljö. Läs mer här!
 - Olyckors miljöeffekter. Karlstads universitet 2010. Läs här!   
 - Räddningstjänst och miljö. Räddningsverket 2006. Läs här!   
 -  Miljökunskap för räddningstjänsten. Räddningsverket 2001. Läs här!
 - KemI vill begränsa användningen av fluorbaserat brandskum. Läs rapporten från januari 2016 här!
                                 
                        
Samverkansstatus: Genomförd samverkan 2015 - 2019. 
Initiativtagare: Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.Uppdaterat 2022-01-07
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum