HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Ansökan om LOVA-bidrag för lokalt åtgärdsprogram
Avfall i anläggningsändamål
Badplatser och påverkan från förorenade områden
Dagvattennätverket
Enskild dricksvattenproduktion
Förorenade områden
Inventering enligt MIFO av förorenade områden vid pågående miljöfarliga verksamheter
Masshantering i samband med schaktarbeten
Minireningsverk
Saltvattenproblematik vid bygglov och brunnsborrning
Spridning av slam på åkermark
Strandskyddsnätverk
Tillsyn av fritidsbåtar
Tillsyn av kommunala avloppsreningsverk
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Tillsyn på lantbruk
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier

Genomförd utbildning
n

Tvärvillkorskontroller – utbildning 4 november 2015

En halvdag om länsstyrelsens kontroller på lantbruk och diskussion om samverkan mellan kommunerna och länsstyrelsen.
De flesta lantbrukare söker något eller några jordbruksstöd. Det kan vara gårdsstöd som baseras på odlad areal eller nötkreatursstöd som är ett stöd för mjölk- och köttproduktion. Därutöver finns olika miljöersättningar som syftar till att gynna miljö- och naturvärden, till exempel ersättning för ekologisk odling eller för skötsel av naturbetesmarker.
Länsstyrelsen administrerar stöden och utför fältkontroller, både av stödvillkor och ansökta uppgifter och av så kallade tvärvillkor. Vid en tvärvillkorskontroll säkerställs att pengar inte betalas ut för något som bryter mot svensk eller EU:s lagstiftning (miljöbalken, nitratdirektiv etc.).
Tvärvillkorskontrollerna är väldigt omfattande och överlappar delvis med den tillsyn som kommunerna bedriver på lantbruk, till exempel inom växtnäring och växtskydd.

Länsstyrelsens Hanna Alfredius, Lovisa Lanneborn och Anna Rönnow gick igenom hur en tvärvillkorskontroll går till.

Dokument och underlag

- Presentationen av Hanna Alfredius, Lovisa Lanneborn och Anna Rönnow finns här! >>
Jordbruksverkets kontrollvägledning och checklistor för tvärvillkoren, riktad till länsstyrelsen, finns här! >>
- Angående förfrågan om miljööverträdelser för brukare som har gamla miljöersättningar. Information från länsstyrelsen finns här! >> 
Inbjudan till utbildningen finns här! >>  
   
   
           

 

Uppdaterat 2015-11-11
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum