HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Ansökan om LOVA-bidrag för lokalt åtgärdsprogram
Avfall i anläggningsändamål
Badplatser och påverkan från förorenade områden
Dagvattennätverket
Enskild dricksvattenproduktion
Förorenade områden
Inventering enligt MIFO av förorenade områden vid pågående miljöfarliga verksamheter
Masshantering i samband med schaktarbeten
Minireningsverk
Saltvattenproblematik vid bygglov och brunnsborrning
Spridning av slam på åkermark
Strandskyddsnätverk
Tillsyn av fritidsbåtar
Tillsyn av kommunala avloppsreningsverk
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Tillsyn på lantbruk
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier

Genomförd utbildning
n

Hantering av animaliska biprodukter (ABP) på gård – utbildning 5 november 2015 

En föreläsning av Susanne Liljenström från Jordbruksverket om hantering av animaliska biprodukter på gård, utifrån EU-förordningen om ABP och Jordbruksverkets föreskrifter. Fokus låg på miljötillsynens roll.

Dokument och underlag

- Minnesanteckningar från Susanne Liljenströms presentation finns här! >> 
Läs mer om ABP på Jordbruksverkets webb här! >>
   
   
           

 

Uppdaterat 2016-10-24
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum