HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Webbsända utbildningar
Genomförda utbildningar och seminarier
Att använda nudging vid tillsyn
Bedömning av behov av rening av länssvatten vid markarbeten vid sanering och exploatering, 14 februari 2018
Bergvärmepumpar – utbildning 15 oktober 2014
Bullerutbildning
Fukt och riskkonstruktioner – utbildning 3 oktober 2016
Kommunikation och bemötande i tillsynen – utbildning
Mekanisk ventilation i flerbostadshus, utbildning 10 november 2015
Miljökvalitetsnormer för vatten – nämndseminarium 10 februari 2016
Miljötillsynsutredningen och utredningen om livsmedelskontrollen samt utredningen om vattenmiljö och vattenkraft, 30 augusti 2017
Mögellukt i byggnader – seminarium 9 oktober 2019
Nya PBL för miljöhandläggare — utbildning 2012-05-07
Nämndutbildning 18 februari 2015
Nämndutbildning 13 februari 2019
Riktvärdesmodellen – workshop 12 februari 2015
Sanktionsutbildning 30 maj 2016
Självdragsventilation i flerbostadshus – seminarium 27 januari 2015
Tillsyn av egenkontroll av energihushållning – utbildning 9 september 2014
Tillsyn av täkter och anläggningar för masshantering
Utbildning i kommunikation och bemötande
Utbildning kring tillsyn på stora och medelstora energianläggningar 2013
Ventilation i bostäder – 11 september 2018
Ventilation i offentliga lokaler – utbildning
Inspirationsdag 20 november 2020
 Genomfört seminarium 10 februari 2016
 
Miljökvalitetsnormer för vatten

Länets kommunala miljö- och hälsoskyddsnämnder hade 10 februari ett kvällsseminarium kring miljökvalitetsnormerna för vatten.

Seminariet filmades, i två delar, vilka kan ses nedan.
Se även presentationerna separat längre ned på sidan.

Del 1:
 

Del 2:
            
Seminariets presentationer
 - Vattenförvaltning, en snabbkurs, Juha Salonsaari. Ladda ner här! >>
 - Statusklassning, en övergripande genomgång, Juha Salonsaari. Ladda ner här! >>
 - De juridiska förutsättningarna ur ett kommunalt perspektiv. Gunnar Söderholm.
Ladda ner här! >>  
 - Statusklassning på djupet. Juha Salonsaari. Ladda ner här! >>
 - Åtgärder, ett kommunalt intresse och ansvar. Juha Salonsaari. Ladda ner här! >>
   
Bra länkar 
 - Vattendirektivet >> 
 - Dotterdirektivet (kemisk status) >> 
 - Weserdomen >> 
 - HaV om Weserdomen >>
 - Bjällås/Fröberg/Sundelin om Weserdomen >>
 - Miljöbalken >>
 - Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön >> 
 - HaV om juridiken kring vatten och avlopp >> 
   
Utvärdering 
 - Du som deltog i seminariet, på plats eller via webb, får gärna dela med dig av dina tankar om seminariet och eventuella förslag på andra nämndseminarier här! >> 
   
Tips!
 - Enligt HaV ingen orimlig kostnad för vattenåtgärdsprogrammen.
Havs- och Vattenmyndigheten, HaV, har 2016 tagit fram en metod för att mäta betalningsförmåga för att i sin tur bedöma om åtgärdsprogrammen för vattendistrikten medför orimliga kostnader. Betalningsförmågan har analyserats för de sektorer som förväntas stå för kostnaderna för de fysiska åtgärderna, dvs. lantbruk, skogsbruk, industri, vattenkraft, kommunerna, staten och hushållen. Utifrån analysen bedömer HaV att åtgärderna i de föreslagna åtgärdsprogrammen i sin helhet inte väntas medföra orimliga kostnader för de olika sektorerna. Det påpekas dock att enskilda företag och hushåll som redan har svag lönsamhet eller liten disponibel inkomst kan drabbas hårdare än andra.
I rapporten betonas dock att resultatet ska tolkas med försiktighet, bland annat kan själva mätmetoden behöva utvecklas.
Läs mer här! >> 
 - Läs om miljökvalitetsnormerna för vatten på Vattenmyndighetens webb här! >>
   
Tidigare nämndseminarium
 - MSL genomförde 18 februari 2015 en heldagsutbildning för länets kommunala miljö- och hälsoskyddsnämnder, eller motsvarande, kring kommunens myndighetsroll och myndighetsutövning enligt lagstiftningen. Läs dokumentationen här! >> 
   Genom tretton regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sitt tillsynsarbete (miljöbalk och livsmedelslagstiftning). Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här! >>
Uppdaterat 2017-06-20
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum