HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkansprojekt
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Ansökan om LOVA-bidrag för lokalt åtgärdsprogram
Avfall i anläggningsändamål
Badplatser och påverkan från förorenade områden
Dagvattennätverk
Enskild dricksvattenproduktion
Förorenade områden
Inventering enligt MIFO av förorenade områden vid pågående miljöfarliga verksamheter
Masshantering i samband med schaktarbeten
Minireningsverk
Saltvattenproblematik vid bygglov och brunnsborrning
Spridning av slam på åkermark
Strandskyddsnätverk
Tillsyn av fritidsbåtar
Tillsyn av kommunala avloppsreningsverk
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Tillsyn på lantbruk
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Pågående samverkan
 
Badplatser och påverkan från förorenade områdenDenna samverkan utvecklar arbetet med att kontrollera badvatten med avseende på kemiska föroreningar och påverkan från eventuellt närliggande förorenade områden.
En inventeringar är genomförda av undersökningar av officiella badplatser i länet, se nedan.
En checklista för anläggande av ny badplats är framtagen.


   
Inventering över undersökning och åtgärder av badplatser 
Samverkansprojektet genomförde 2018 en inventering av vilka undersökningar som gjorts av föroreningar och eventuell påverkan från närliggande förorenade områden vid länets officiella badplatser, samt vilka åtgärder som genomförts eller planeras. Inventeringen omfattar inte bakterier och algblomning.
 - En sammanställning av inventeringen når du här!  
 - Inskickade rapporter från undersökningar kopplade till badplatserna finns här! 
   
Checklista för anläggande av ny badplats  
- Anläggande av ny badplats. Checklista framtagen 2019 av Miljösamverkan Stockholms län. Ladda ner här.  
   
Tips!                        
- Om Sveriges badvattenkvalitet  (Havs- och vattenmyndigheten)!
 - Sök i kartan efter information om badplatser via Badplatsen!
- Se SVT:s granskning av badplatser 2015 här!  
Badplatser i riskzonen, enligt SVT, redovisas här!
- Inventering av förorenade sediment. Översikt av föroreningssituationen i utvalda vattenområden. Länsstyrelsen i Stockholms län, 2014. Ladda ner här!   
Mycket miljögifter i Brunnsvikens botten, artikel i Stockholm direkt, finns här!
- Grundläggande och kompletterande åtgärder för god vattenkvalitet. Vägledningen framtagen av Havs- och vattenmyndigheten till stöd när vattenmyndigheter och länsstyrelser tillämpar begreppen grundläggande och kompletterande åtgärder. 2016. Läs här!
- Miljögifter i vatten - klassificering av ytvattenstatus. Den här vägledningen ska underlätta vid klassificering av ekologisk status och kemisk ytvattenstatus avseende miljögifter. Läs här!

Samverkansstatus: Pågående samverkan.
Samverkansgrupp: Kontakta samverkansgruppen här. 
           


Genom tio regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sitt tillsynsarbete (miljöbalk och livsmedelslagstiftning). Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här!

Uppdaterat 2020-02-14
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum