HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Ansökan om LOVA-bidrag för lokalt åtgärdsprogram
Avfall i anläggningsändamål
Badplatser och påverkan från förorenade områden
Dagvattennätverket
Enskild dricksvattenproduktion
Förorenade områden
Inventering enligt MIFO av förorenade områden vid pågående miljöfarliga verksamheter
Masshantering i samband med schaktarbeten
Minireningsverk
Saltvattenproblematik vid bygglov och brunnsborrning
Spridning av slam på åkermark
Strandskyddsnätverk
Tillsyn av fritidsbåtar
Tillsyn av kommunala avloppsreningsverk
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Tillsyn på lantbruk
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier

Genomförd utbildning
n

Riskbedömningsverktyget MACRO-DB – utbildning 9 december 2015 

En utbildning i SLU:s modellverktyg MACRO-DB genomfördes 9 december 2015. Verktyget ger stöd för tillståndsprövning i vattenskyddsområden. Bakgrund: SLU erbjuder olika riskbedömningsverktyg som integrerar och generaliserar kunskaper om de processer som styr spridningen av kemiska bekämpningsmedel i miljön, som stöd bland annat för tillståndsprövning och rådgivning på fält- och gårdsnivå. MACRO-DB är ett av dem.

Dokument och underlag

 - Presentationen av Jenny Kreuger och Mikaela Gönczi, SLU, finns här! >> 
 - Läs mer om MACRO-DB här! >>  
 - Läs inbjudan till 9 december här! >> 
 - Deltagare kan lämna sin utvärdering här! >>  
                       

 

Uppdaterat 2016-01-14
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum