HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson
Enklare lagefterlevnad
Fallstudie - Miljösamverkan Stockholms län
FAQ - för MoH-kontor och växel
Handläggningsrutiner för vedeldningsklagomål
Miljökontorens digitala verktyg
Nyckeltal för verksamhetsutveckling
Nämndutbildning
Nätverk detaljplanefrågor
Nätverk om avtalssamverkan mellan kommuner
Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller — sammanställning av domar
Samverkan kring SKR:s miljöbalkstaxa
Tillsynsmyndighetens roll – rådgivning och information
Uppföljning av tillsynen
Vetenskaplig studie kring tillsynens effekt på verksamhetsutövarens beteende
Värdering av risker i arbetet
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Utveckling av regional samverkan inom miljöhänsyn – en fallstudie

Syftet med denna studie är att undersöka hur en verksamhet som Miljösamverkan har startats, utvecklats och kan vidareutvecklas. De idag verkande Miljösamverkansprojekten undersöks för att dra erfarenheter som kan underlätta vid uppstart av nya projekt. Även länsstyrelsens roll har undersökts. Fokus har dock legat på Miljösamverkan Stockholms län.

Studien syftar till att utgöra en guideline, en slags checklista, för hur en verksamhet som Miljösamverkan Stockholms län utvecklas och kan vidareutvecklas.


Rapport
Utveckling av regional samverkan inom miljöhänsyn. Miljösamverkan Stockholms län – en fallstudie.2009. Läs här! >>            

Studien är ett examensarbete av Lisa Hellström omfattande 20 poäng inom ämnet Miljö- och hälsoskydd. Examensarbetet är utfört 2008 vid institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet.
 
Uppdaterat 2021-03-29
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum