HemSamverkansprojektUtbildningar och seminarierKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSökLogga in
8 juni 2015
Inkomna samrådsyttranden om Vattenmyndighetens förslag till åtgärdsprogram
Vattenmyndigheterna har avslutat sin samrådsperiod som startade i november 2014. Över 900 aktörer har lämnat synpunkter på samrådsmaterialet.
Ja

Samtliga nationella åtgärdsmyndigheter har lämnat in svar och nästan alla 290 kommuner har svarat. Av de cirka 380 företag och distriktsorganisationer som har svarat utgör LRF-grupper cirka 130.

Inkomna samrådssynpunkter

Samtliga samrådsyttranden finns att läsa på vår webb. Privatpersoners yttranden publiceras inte, men de kan begäras ut från respektive kansli. Nedan kan du ta del av inkomna samrådsyttranden per vattendistrikt:

Bottenviken
Bottenhavet
Norra Östersjön
Södra Östersjön
Västerhavet

Exempel på övergripande och återkommande synpunkter:

  • Materialet är omfattande och kan vara svårt att ta till sig.
  • Förvaltningsplanen är bra strukturerad och ger en bra sammanfattning av vattenförvaltningsarbetet.
  • Behov av ökad samverkan mellan olika lagstiftningar och mellan olika aktörer i samhället.
  • Önskemål om mer dialog på lokal nivå.
  • Vad gäller de olika miljöproblemen är det framförallt synpunkter på arbetet och åtgärder riktade till övergödning och jordbruk samt vandringshinder och vattenkraft.
  • Konkreta förslag till omformulering av åtgärder.
  • Finansieringsfrågan - det vill säga behovet av mer resurser och vem som betalar vad.
  • Ifrågasättande av lagstiftningen kring vattenförvaltningen och hur vattendirektivet har implementerats och organiserats i Sverige.

Samrådet har innefattat Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer och Förslag till åtgärdsprogram med tillhörande Miljökonsekvensbeskrivning för perioden 2015-2021 för de fem vattendistrikten.
Uppdaterat 2015-06-09
Nyheter
8 juni 2015
Inkomna samrådsyttranden om Vattenmyndighetens förslag till åtgärdsprogram
4 juni 2015
EU satsar 55 miljoner euro på folkhälsa
4 juni 2015
KemI granskar produkter på internet
3 juni 2015
Kan ekosystemtjänster göra miljökonsekvensbeskrivningar mer demokratiska?
3 juni 2015
Dricksvattenutredningens delbetänkande
2 juni 2015
Hästhagar läcker fosfor
2 juni 2015
Verktyg för att bedöma risker med ämnen i mat
2 juni 2015
En bra utemiljö främjar hälsan bland förskolebarn
27 maj 2015
Mätpistol ger klart besked
26 maj 2015
Granskning av tillsynen över transporter av farligt avfall
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​[36]​[37]​[38]​[39]​[40]​[41]​[42]​[43]​[44]​[45]​
Miljösamverkan Stockholms län | Telefon 08-508 28 929 | E-post miljosamverkan@stockholm.se
Provided by Webforum